ESZTERGOM XIX. évfolyam 1914

1914-12-20 / 51. szám

tandó feladatot. A honvéd ugy mondja el a ma­gyarázatot mint a karikacsapás, sőt a kezébe fogott kardon töviről hegyire meg is mutogatja, hogy mit fog majd mondani a mesternek. A kis zászlós örömmel is jegyzi meg, hogy végre a sok Fajankó között egy értelmes legényre talált, ki egyszerire megérti az embert. Távozóban meg nem állhatja tehát, hogy meg ne kérdezze a hon­védtől : — Honvéd mi is a te polgári foglalkozásod? — Cs . . . székesfővárosi főgimnáziumi tanár vagyok parancsára! — Bocsánat, pardon, kérem a kardot rebegi zászlósunk. Engedelmet kérek zászlós úr, most közkatona vagyok és viszem a kardot oda ahová való. Tisz­telgett a tanár és vitte a kardot mesteréhez. * A lelkészkedő papság figyelmébe! Az esztergomi főegyházmegyében a bibornok herceg­prímás által 1915. január 1-ére elrendelt Jézus sz. Szive ájtatosság alkalmából a hivek által mon­dandó hivatalos fölajánló imádság magyar, né­met és tót nyelven megjelent és imakönyv alakban 100 példányonként 1 korona 50 fillérért kapható Buzárovits Gusztáv könyvkereskedésében Eszter­gom. Hogy a fölajánló imádság a hivek között kellő időben kiosztható legyen, a rendelések mi­előbbi szives eszközlését kéri a kiadó cég. * Karácsonyi ajándékokra és meleg ruhára beérkezett adományok: Dr. Koperniczky Ferenc prel.-kanonok az Oltáregyletnek az esztergomi pap­nevelő intézet karácsonyi ajándékok megváltása cimén 200 K-t ajándékozott. Újévi jókivánatok megváltása cimén: Főkáptalan 90 K, dr. Fehér Gyula prel.-kanonok 50 K, dr. Walter Gyula c. püspök 25 K, Brühl József prel.-kanonok 20 K, özv. Mészáros Károlyné 20 K, Magurányi József 10 K, Machovich János 10 K, özv. Schalkház Ferencné 6 K, Mészáros Ferencné 2 K, Nedeczky Zsigáné 2 K, Magos Sándorné névnapi megváltás cimén 20 K, Hajas Naca karácsonyi ajándékokra 4 K. Hálás köszönettel nyugtázza özv. Reviczky Gáborné. * Sebesült katonák érkezése. Kedden és szerdán körülbelül 800—1000 főnyi sebesült ka­tona érkezett Esztergomba. A sebesültek kivétel nélkül a déli harctérről valók, akik a legutóbbi harcokban sebesültek meg. Mindkét napon a se­besült katonákat az esztergomi vasúti állomáson a katonai és közigazgatási hatóságok közegei vár­ták kocsikkal, szekerekkel, hordagyakkal, a súlyo­sabban sebesülteket gondos felügyelet mellett vitték be a városba, mig a könnyebben sérültek a maguk lábán sétáltak be a vasútról. A sebesült katonák érkezése nagy izgalmat keltett városszerte. Részvétteljes és bensőséges fogadtatásban része­sítette a közönség a katonákat. A vasúttól kezdve végig az utcákon a vitézeket forró teával, meleg borral, jófajta papramorgóval, kalácscsal, sütemény­nyel, szivarral, cigarettával fogadta a lakosság. Megható epizódban sem volt hiány. Az egyik szekéren egy magyar és egy szerb katona üldö­gélt. Barátságosan megfértek egymás mellett. Pedig hát lent Szerbiában épen egyik a másikat sebesítette meg. De a hosszú uton, a közös sors hatása alatt a legjobb barátok lettek, noha egyet­len szót se tudtak egymással váltani. A magyar katonát Kossuth Lajos-utcában forró teával kínál­ták meg. A magyar szépen megköszönve a jóságot, előbb a rác pajtásnak nyújtotta a teáscsészét. Mi­kor a rác félig kiitta a melegítőt, csak aztán fo­gyasztotta el a megmaradt teát. A sebesülteket az üressé vált szemináriumi, reáliskolai, vöröskereszti és szentgyörgymezői árva­házi hadikórházakban helyezték el. A magyar sebesültekkel egyidejűleg nagyobb számmal hoztak sebesült szerb hadifoglyokat is, kiket a hadi fo­golytáborban levő modern kórházban helyeztek el. * Dán takarók — katonáinknak. Bécsben ujabban egy mozgalom indult meg Izabella főher­cegnő Ő cs. és kir. fensége védelnöksége alatt, melyet tulajdonképpen a dán konzul neje kezde­ményezett, s amelyet dr. Eiselscer és dr. Frank híres bakterologus tanárok rendkívül felkaroltak, t. i. a dán-takarók, dán-paplanok készítése kórhá­zak és sebesült szállító vonatok részére. Ezek a takarók papirbót készülnek. Előnye az, hogy ol­csón állíthatók elő, rendkívül nagy meleget tarta­nak s hogy kezelésük praktikus. Az áthuzatot ugyanis a használat után lysoformos vízben ki­mossák, a papirtakarót pedig egyszerűen elégetik. Higiénikus szempontból tehát megbecsülhetetlenek. Ezért a legjobb orvostanárok is nagyon ajánlják. Nagyszombat vidékén minden jónak és nemesnek pártfogója, Zichy Sarolta grófnő, az Árpádházi szent Erzsébet műhelyekben nagyban készítteti ezeket a dán-paplanokat. Ehhez azonban igen sok papiros szükséges. A cél nemes, a gondolat új és praktikus, a kivitel könnyű, s a közönségtől semmi egyebet nem kérnek, csak az ujságpapiros beküldését, amit egyéb cél hiányán amúgy is el­tüzelne. Értéktelen dolognak látszik, de menyi jót lehet ezzel is tenni! * Nemesszivü adományok. Ez időszerint közel ezer sebesült vitéz magyar katona van az esztergomi kórházakban elhelyezve és igy termé­szetes, hogy a közelgő karácsonyi szent ünnepek alkalmával a társadalom minden rétege siet a a hazáért szenvedő hősöknek legalább némi örömet szerezni. Ezen nemes célra ujabban az Esztergomi Takarékpénztár 200 koronát, annak igazgatója: Bleszl Ferenc pedig 100 koronát küldtek dr. Katona Sándor gyűjtőhöz. Követésre méltó példaként itt emiitjük meg, hogy az Esztergomi Takarékpénztár a háború okozta szomorúság enyhítésére eddig 1750 koronát, igazgatója Bleszl Ferenc pedig 500 koronát adományoztak. ,: Adomány a sebesülteknek. Ipolyszakál­lasról Szüts Róza ottani derék honleány Vimmer Imréné úrnőhöz a sebesült katonák részére való felajánlás végett 1 lepedőt, 14 inget, 3 zsebkendőt, 1 törlőruhát és 14 db alsónadrágot küldött be. A nemes lelküségről tanúskodó adomány a Vö­röskereszt kórházhoz küldetett be felhasználás végett. * A szemináriumi kórház sebesültjei a következő szives adományokban részesültek: Ta­mássy altábornagyné 8 klg. méz, bor, tej, újságok. Oltáregylet: párnák, poharak, köpőcsészék, hő­mérők. Magurányi Józsefné: bor. limonádé, thea, rum, fekete kávé, málnaszörp, szikviz, tej, süte­mény, alma, cigaretta, képes levelezőlapok, poha­rak, 7 pár papucs. Földváry Istvánné : cigaretta, narancs, cukor. Magos Sándorné; thea. Schrank Béláné: 12 pár papucs, málnaszörp, cognac, bor. Jacoby Gábor: szivar. Brutsy Gyula: képes leve­lezőlapok. Buzárovits-cég: képes levelezőlapok, a mely adományokért hálás köszönetet mond a kór­ház vezetősége. * Újságot, könyvet sebesült hőseinknek I Egyik szalézi intézetben, Oswiegim (Galícia) váro­sában, a magyar sebesültek százai vannak ápolás alatt. Ott nincs magyar, aki velük egy szót váltana, őket vigasztalná. Az intézet igazgatója hazafisá­gunkra hivatkozva újságokat és egyéb jó olvasni valókat kér a hősöknek — mint őket nevezi — szórakoztatására. Kérjük tehát a kath. lapok kia­dóit, valamint az összes jó sziveket, hogy e sür­gős lelki szükségen segítsenek. A lapokat és köny­veket egyenesen a cimre lehet küldeni: Salesia­ner Anstalt, Oswiegim (Galixiem). De a szent­kereszti szalézi ház is örömmel közvetíti. Czime : Szalézi Intézet Péliföldszentkereszt, u. p. Ba­jét, Esztergom m. * A Koloskórházban elhelyezett harctéri sebesültek részre lefolyt héten a következő ado­mányok érkeztek: Havasy Jolántól: édes atyjának — ereklyeként őrzött — mankói, botja, hálóka­bátja, mammuszai, azonkivül 20 korona, tépés, két pár harisnya és egyéb apróságok. A szives adományokért ez uton mond köszönetet a kórház igazgatósága. * A kórházakban fekvő szerencsétlen sebesültjeink és beteg katonáink részére az el­múlt héten a következők szíveskedtek hozzám ado­mányokat küldeni: Fantusz Dávid 1 doboz csoko­ládé, Németh Adolf tőzsdéje szivart, cigarettlit, pipadohányt, gyufát és 10 f pénzt, szekrény-gyűj­tésképpen, továbbá 2 liter tejet. A Henning-féle drogéria, szintén szekrény-gyüjtésképen szivart, cigarettlit és 5 korona 76 fillér pénzt, özv. Fabri­cziusné befőttet, almát, diót és kártyát, ezenfelül 2 példány Ujlap és Friss Újságot előfizetett, a szent Anna kórházbeli és a főreáliskolai sebesül­tek részére. Dr. Gerenday György min. tanácsos (Budapest) felső és alsó ruhákat, Farkas Adolf és Fia theát, cognacot, cigarettát és gyufát, özv. Mattyasovszky Mária befőtteket, Kloman Nándorné fáslikat, és alsó ruhanemüket, Kapa Mátyás ciga­rettlit, Három ismeretlen úrinő egy-egy doboz té­pést, Központi kávéház állandóan magyar és német újságokat, Korona kávéház átjátszott kártyákat, Virág Dezsőné tejet, ágy nemüket, törülközőket, cog­nacot, bort és piskótát, Szántó Gézáné cognacot, Virág és Szántó cég 100 1. tejet, özv. Mengné alsó­ruhákat és ágynemüeket, Jetiinek Ignácné cognacot, cigarettát és befőttet, Perényi Árpádéir 20 koronát, Spitzer Ignác gyárigazgató 20 koronát és a lábat­lani gyári alkalmazottak 100 koronát, dr. Walter Gyula c. püspök 20 koronát, Márkus Mária 10 koronát. Szegény sebesültjeink karácsonyi aján­dékára adakoztak: Philipp Konrád Íróeszközöket, E. M. szivart és cigarettát, Eisler utóda borszeszt, theát és theasüteményt, Véber Gyula 2 tábla szalonnát és 10 koronát, Kuti Sándor 5 koronát, dr. Molnár Szulpic 10 koronát, Guszmann J mos 10 koronát, özv. dr. Gedeon Kálmánné 10 koronát, Eisler Bernátné 5 koronát, ifj. Eisler Bernátné 6 koronát, Fekete Rezső 10 koronát. A karácsonyi kalácsok szives beküldését legkésőbb f hó hó 23-án délig kérem ! A hadbavonultak napközi otthonbeli kis gyermekei részére özv. Perényiné Mattyasovszky Mária harisnyákat, kis köténykéket, dr. Gerenday György harisnyákat. A Mindenható áldása kisérje azokat, akik a szerencsétlenek fáj­dalmát enyhíteni s a gyámoltalanok könnyeit le­törölni segítenek. Esztergom, 1914. dec. hó 19. Perényiné. * Elveszett kutyus. Egy fehér, fekete foltos foxi szuka-kölyök kutyus, mészbe mártogatva, fél­betegen a megyeházára tévedt, ahol ápolás alatt van. Tulajdonosa jelentkezzék. * A Kolos kórház betegeinek karácsony­fájára eddig érkeztek: Walter Gyulától 20 K, Brenner Józsefnétől 60 db zsebkendő, Brutsy Gyulától játékok, N. N.-től 10 K, Gangl Edénétöl 8 K, özvegy Hercegné Grund Paulától 3 K, Bren­ner Sándortól 10 K, Huszár Gyulánétól 5 K, Schmidt Lujzától 6 K és teasütemény, Schmideg Sománétól 1 férfi öltöny, 3 db férfiing, 12 db. zsebkendő, 12 pár sokni, Kubányi Sándornétól 3 K, Drahos Jánostól 5 K, Dorog község birájától 3 K, Pleva Ferencnétől 30 K, ki ezenfelül a harc­téri sebesülteknek is küldött 8 db csirkét, 1 db szalonnát s a súlyos betegek részére 20 üveg bort. A szives adományokért ez uton mond köszö­netet a kórház igazgatósága. * A magyar vendégszeretet hagyományos erénye a mi népünknek. A magyar ember vendége kedvéért minden áldozatra kész, odaadná neki az utolsó falatját, a legjobb kabátját. Minden erejével azon van, hogy vendége jól érezze magát, hogy semmiben hiányt ne szenvedjen s hogy jól szóra­kozzék. De most, hogy olyan nehéz idők járnak fölöttünk, ugyan miféle szórakozást nyújtsunk karácsonyra érkező vendégeinknek, ami nem kerül sokba és mégis kellemes? Hát van ilyen szóra­kozás is Esztergomban. Vigyük el vendégünket egy-két este a „Korona" moziba, hol kellemesen szórakozva tölthetjük el vendégünkkel az estét. A „Korona" mozi legújabban hétköznapokon este V26, 7 és 9 órakor tart előadást. * Sebesült hőseink karácsonya. Esztergom városának nemeslelkü közönsége jó szivébe fo­gadta a sebesült hősöket és eddigelé a következő adományokkal járult a legmagasztosabb cél meg­valósításához : A bibornok-hercegprimás 100 kor., Esztergomi takarékpénztár 210 kor., Szemináriumi növendékpapok 200 kor., Bleszl Ferenc 105 Jjor., Esztergomi polgári kör 25 kor., dr. Fehér Gyula, Draxler Alajos, Oblatt Lajos egyenkint 20 kor., Kereskedelmi és Iparbank, Esztergomvidéki hitel­bank, Mátéffy Viktor, özv. Sándorné Koperniczky Boriska, Magos Sándor, Brenner Sándor, dr. Brühl József, Schlesinger Lajos, özv. Mészáros Jánosné egyenkint 10 kor., Szvoboda Román, dr. Huszár Gyula, özv. Herczegh G. Lajosné, Schrank Béla, Schrank Ödön, dr. Pécsi Gusztáv, Tónay Tivadarné, Virág és Szántó, Borosay Dávid, dr. Katona Sán­dor egyenkint 5 kor., dr. Grófi József, Schulteisz Adolf, Bencze Mariska egyenkint 4 kor., Szath­máry Béla 4"13 kor., Sztahovics Jenő 3"40 kor., Mihajlics Margit, Marosi Ferenc, Etter Gyula, dr. Major Ödön, Szecskay Kornél, Kaán Károly, Balog Alapíttatott 1850-ben. Eredeti FOWIEE«: GŐZEKÉK páratlanok munkateljesitményben, tartósságban és az üzemben való takarékosságban. John Fowler & Co. Budapest-Kelenföld Telefon 42-50. == a vasútállomással szemben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom