ESZTERGOM XVIII. évfolyam 1913

1913-10-26 / 43. szám

1913. október 26. ESZTERGOM 7 Egy jóhazból való fiú, aki 3 vagy 4 középiskolai osztályt végzett, könyv- és papírkereskedő tanulónak felvé­tetik Buzárovits Gusztáv könyvkeres­kedésében. A ft Papság részére © finom berlini meleg kötött ka­) bátok darabja 9 kor., dr. Jäger © „Normal" gyapjú alsóingek és © nadrágok többféle minőségben, © valódi pécsi Hamerli glacé-, I© szarvasbőr- és bélelt börkesz­1© tyük és harisnyák legolcsóbban Schwach Sándornál. Meg­érkezett! Kínából a meg­boldogult Ürge Ignátz által ala­pított, Sz. István királyról címzett, róm. kath. misszió­telepről szállított legfinomabb minőségű, friss aratású Kinai tea. A Lazarista atyák már évek óta szállít­ják ezen országosan eliismert kiváló teát, mely egyedül kapható BRUTSY GYULA műiparárú üzletében, Esztergom. Árak: 1 kg. I6-—, Vi kg. 8'—, Vk kg. 4— korona, I dekagr. 20 fillér. IRODA: Simon jÁnos-U.4<k ! t LtP: SZÉCHÉMYI TÍaJfc ELVÁLLAL: mindenféle magas építést, hidat, part­védműveket, épület átalakítást és javí­tást, konyhák és folyosók talajozását saját készítésű cementlapokkal, zzzz^ KÉSZIT: cementlapot minden színben és formá­ban, cementcsöveket, kagylót tetőviz­csatorna alá, fedlapokat kémények ós kerítés falakra, házicsatorna folyókákat minden alakban, zz^^zzzzzzzzzzzizzz^z Költségvetéssel ós árjegy­zékkel szívesen szolgálok. J""" "W" w KITZINGER JÓZSEF viaszgyertya üzlete Oemineneiája a Hercegprímás udvari szállítója Esztergom, Kossuth Lajos utca 22. Van szerencsém a főtisztelendő Papság szíves figyelmét felhívni 86 év óta fennálló viaszgyertya üzletemre melyet a mai kor igényeihez mérten rendez­tem be s állandóan nagy raktárt tartok ga­rantált valódi méhviasz-, félviasz-, müviasz­és stearin-gyertyákból. Gyertyáim elsörendűeks áraim jutányosak. 5 kg-os rendelésnél díjmentes csomagolás és szállítás. ¥$P Pontos és gyors kiszolgálás. A ft. Papság szíves pártfogásába ajánlva magamat, maradtam tisztelettel Kitzinger József. Csak első dijakkal kitüntetve A pécsi o r&z. kiállításon álla­mi aranyéremmel kitüntetve. ALAPÍTTATOTT 1867. ÉVBEN. Angster József és Fia Pécs Orgona- és harmoniumgyár. • A budapesti bazilika nagy orgonájának építője. Q Ajánlják kitünö hangú és erös szerkezetű lég­nyomatu és elektromos berendezésű = ORGONÁIKAT a legjutányosabb árak mellett, művészi kivitelben. Raktáron ::: kitűnő hangú Árjegyzéket kivánatra ingyen küldünk. = HARMONITJMOK Elektromos fujtató készülékek. Vodieska István í;KS e ^ Esztergom (Szenttamás) Basa-utca 7. sz. Elvállal az épitési szakba vágó mindennemű mun­kát és tatarozásokat teljes szavatosság mellett. Tervekkel, rajzokkal, költségvetésekkel szívesen szolgál. • Ö Eminenciája Magyarország Bibornok Hercegprímásának udvari szállítója. B PELCZMANN LÁSZLÓ ujonan átalakitott és megnagyobbított szabó-üzlete Esztergom, Széchenyi-tér 16. Telefon 135. Az esztergomi méltóságos Főkáptalannak, Esztergom vármegyének és Esztergom sz. kir. városnak szerződéses szállítója. Készit a legújabb divat szerint, kitűnő szabásban mindennemű férfi- és gyermek-ruhákat, továbbá a főtisztelendő papság részére = polgári ruházatot. ggp Állandóan dús raktár hazai és külföldi szövetekből, a legizlésesebb választékban. Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. A cég tulajdonosa, valamint a főváros elsőrendű üzleteiben működött szabásza kivánatra a megrendelőt is felkeresi. 1/ész it minden kivitelben Merinó, egybeszőtt 7QQ7|nl(p)t címeres, egyesületi dísz- és selyem- ^fldi.iui\aL

Next

/
Oldalképek
Tartalom