ESZTERGOM XV. évfolyam 1910

1910-02-13 / 7. szám

kiszolgálva, a rendetlenek, vagy késedelmeskedők azonban esetleges hátrányaikat tulajdonítsák majd maguknak. * Új szobi plébános. Mindenki ismerheti, hiszen városunk szülötte. Itt végezte Összes isko­láit : elemit, gimnáziumot és a hittudományi tanul­mányokat s mint felszentelt pap az esztergom­belvárosi plébánián működött a lelkek üdvén kápláni minőségben. Közismert és rokonszenves egyéniség volt városunkban Búzás István, aki odahagyva a budapesti hitoktatóságot, szomszéd­ságunkban, Szobon telepedik le. A patrónus Luczenbacher Pál már bemutatta a herceg­prímásnak az új plébánost s a bibornok-érsek azonnal megadta a kinevezést. * Értesítés. A belvárosi plébánia templom­ban vasárnap és ünnepnapokon eddig l k 12 óra­kor tartott szent mise mától kezdődőleg V212 órakor lesz. * Nagyböjti sz. beszédek. A főszékes­egyházban minden vasárnap délután 3 órakor lesz a böjti ájtatosság, mely alkalommal a szent beszé­deket Rolkó Béla karkáplán fogja tartani. — A belvárosi plébánia templomban a böjti sz. beszé­deket dr. Breyer István hercegprimási levéltáros mondja minden vasárnap d. u. V24 órakor. — A vízivárosi plébánia templomban a böjti időnek idején minden vasárnap d. u. 5 órakor lesz a sz. beszéd, melyet áldás fog követni. A böjti beszé­deket a következő egyházi szónokok fogják tartani: Bombay Nárcisz, Kriegs-Au Emil, Parcsami Henrik, Kemény fy K. Dániel és dr. Csiba Ferenc. * Történelmi előadások. A Kath. Legény­egyesület helyiségében a hét minden keddjén és péntekén este 8 órakor vetített képekkel kisért előadásokon Magyarország történelmét adják elő. Felhívjuk az előadásokra az érdeklődök figyelmét. * Hirek a nyitrai püspökségről. A köz­érdeklődés egyszerre a nyitrai püspöki szék felé irányult, ahol mindeddig csendben folytak az ügyek, mig végre is beállott az a változás, amelyre már úgyis el voltunk készülve. Ugyanis az utódlási joggal kinevezett segédpüspök gróf Batthyány Vilmos a királynál volt kihallgatáson, amely al­kalommal állítólag arról lett volna szó, hogy az agg főpásztor, Bende Imre teljesen visszavonul s az egyházmegye kormányát a segédpüspök veszi át. Az uj püspök Bende Imrének évi 50 ezer koronát fizet és megfelelő lakásról gondoskodik. * Népakadémia. A böjti szent idő beálltá­val a Kath. Legényegyesület nagytermében ismét megkezdődnek a vasárnapi ismeretterjesztő elő­adások. Az első előadás ma este 6 órakor lesz. Előadó : dr. Rott Nándor prelátus, a szórakoztató részt pedig Langasszer Helén énekszáma, és a Nemesszeghy család hegedű, cselló, zongora triója fogja nyújtani. * Esztergom város főügyésze. Úgy véljük, hogy minden fölösleges izgatás kikerülése végett legjobb lesz az elején megnevezniahárom versenyző legszerencsésebbjét, aki a városi képviselők bizal­mából a legnagyobb adagot tudta összegyűjteni és igy célhoz ért, mig a másik kettő csendes rezignációval sajnálja torkát, amellyel sokat kapa­citált, lábát, amellyel gyalogolt s a tárcáját, amely többé-kevésbbé megkönnyebbült, tekintve, hogy fiakker is kellett a választók felhajtásához. Dr. Prokopp Gyula lett a város főügyésze, ő veszi tehát kezébe azon állás ügyeinek vezetését, amely­nek az elhunyt dr. Földváry István az ország jó nagy része előtt becsületet szerzett. Gondolkodni lehet a fölött, hogy milyen körülmények össze­hatása folytán kapta dr. Prokopp Gyula azt a vá­ratlanul nagy szótöbbséget, hiszen az ő 97 szavazata mellett egészen eltörpül a dr. Oróh József 38, de még inkább a dr. Katona Sándor 19 szavazata. Mindenesetre csak a bizalmat és a munkakedvet nevelheti az új főügyészben az a szerencsés eset, hogy a szavazó közvélemény túlnyomó részét ön­maga körül látja csoportosulni. A másik két jelölt józanul értékeli a helyzetet, miután tudják, hogy más útjai és módjai is vannak még az egyéni érvényesülésnek, amelyek idővel nekik is meg fog­nak nyilani. * Szentségimádás a Vízivárosban. A far­sang három utolsó napján nagy és szép pompá­val, a hivek óriási részvételével folyt le a Szent­ségimádás a vízivárosi plébánia templomban. A főoltár élő virágokkal, főként kaméliával, rózsával, szegfűvel s ibolyával volt feldíszítve és a Szent­ségház oszlopait is virággirlandok futották körül. A gyönyörű virágdíszt több előkelő hivő ado­mánya tette lehetővé. Mindennap reggel 7 órakor volt a Szentségkitétel, melyet vasárnap és hétfőn dr. Wiedermann Károly theologiai, kedden Rózsa Vitái főgymnáziumi tanár végzett. A szentbeszé­deket Rolkó Béla karkáplán, Kemény fy Kálmán plébános és dr. Koperniczky Ferenc prel.-kano­nok mondották, mig az ünnepi litániát és Szent­ségbetételt dr. Andor György, dr. Fehér Gyula és Schiffer Ferenc prael. kanonokok tartották fényes segédlettel. A templom a napnak minden órájában tele volt ájtatoskodókkal, még pedig oly nagy számban, hogy hasonlóra a közelmúltban alig volt példa. Ebben bizonyára része van az ősz folyamán tartott missiónak is. A vízivárosi és a szenttamási polgárság óránkint felváltva, példás buzgósággel vett részt az Oltáriszentség imádá­sában a részére külön kijelölt ima-padban. Az intézetek közül a szeminárium, a tanítóképző, az óvónőképző, a vízivárosi zárda növendékei és a női Mária-kongregáció tagjai testületileg jelentek meg a Szentségimádáson, a keresztény szocia­listák pedig épületes módon a Szentségkitételnél és betéteinél fáklyákkal állottak a szentélyben. Az idei vízivárosi Szentségimádás szép jele an­nak, hogy népünk nagy része között újból ör­vendetesen terjed a vallásos élet, mely városunk jövőjét is szilárdabb és áldásosabb alapra fogja fektetni. * A pannonhalmi főapát a szentgyörgy­mezői kath. körnek. Hajdú Tibor az uj pannon­halmi főapát e napokban igen szivélyes levelet intézett Pauer Károly karkáplánhoz, mint az esztergom-szentgyörgymezői kath. olvasókör elnö­kéhez, amelyben Isten áldását kívánja az uj otthon építésére. Egyúttal 50 koronát is mellékelt a célból, hogy azt az építkezésre fordítsák. A főpap kegyes adományát Pauer elnök köszönte meg. A főapát nemes tette önmagát dicséri. Vivant sequentes! * A turisták bálja. Az esztergomi turista egylet első nagy nyilvános estélyét tartotta e hó 5-én a Magyar Királyban. Miután a turista egylet városunk társadalmának legelevenebb és legéletre­valóbb egyéneiből alakult meg, már kezdettől fogva rokonszenvvel kisérte mindenki életjelensé­geit. Egészséges humoruk nagy vonzó erővel is volt a közönségre, mert a ki csak olyan sze­rencsés lehetett, hogy meghívót kapott, törtetve sietett, hogy a vigságból és mulatságból kivegye részét. Valóban sajátságos és eredeti képet nyúj­tott a nagyterem asztalai körül letelepedett kö­zönség. Nem volt ott fölösleges báli feszelgés, hanem inkább egy erdei kiránduló társaság fesz­telen jókedvét észlelhette a figyelő. Kitűnő felol­vasások (Kriegs-Au Emil, Vitái) szórakoztatták a közönséget. Azután voltak kuplék, táncok, dalok, monológok stb. stb. A majdnem kimeríthetetlen műsort csak éjfél után végezték be az ügyes helybeli és budapesti szereplök. Azután is a le­hető legmagasabb fokú jókedv uralkodott a je­lenlevők között, a kik tetszésük szerint a táncban vagy más szórakozásban keresték mulatságukat. * A görzi sz. József papi egylet szét­küldötte már évi jelentését az 1909 iki működé­séről. Eszerint az egylet három szanatóriumában (Görz, Meran, lka) a mult évben 238 papnak adott ellátást és enyhülést. Ezek között volt 32 magyar. Azonkívül még 9 papnövendék is részesült jótéte­ményében. A vezetőség most az ikai szanatóriumot (Abbázia mellett) akarja megnagyobbítani úgy, hogy ott kápolnát és külön ebédlőt épít 30.000 kor. költséggel. Kegyadományokat is szívesen elfogad az építéshez. (Cim: Zentralvorstand des St. Joseph Priester Vereins in Görz.) Az egylet tagsági dija élethossziglan 50 kor. 10 fill. A napi ellátás dija a szanatóriumokban átlag 4 kor. Az egyletet nem tudjuk eléggé ajánlani. A magyar­országi osztály (sectio) képviselője: dr. Koper­niczky Ferenc prelátus-kanonok. Az esztergomi főegyházmegye képviselői: Számord Ignác pápai káplán, igazgató Esztergom és dr. Török Mihály theol. tanár (Esztergom), kik az érdeklődőknek felvilágosítással szívesen szolgálnak. Az egyesület célja üdülést kereső papoknak megfelelő éghajlat alatt kellemes otthont és gondozást nyújtani. * A magyar szent korona ünnepe Rómában. A magyar szentkorona-emlék felavatása Rómában a lateráni székesegyházban Szilveszter pápa sírjá­nál f. évi április 16-án lesz. A küldöttségben részt vesznek: Ö Felsége a magyar király képviselője, a magas Püspöki Kar több tagja, a szerzetes rendek és más egyházi testületek képviselői, hazánk számottevő intézményeinek kiküldöttei és egyes résztvevők is. Az Országos Katholikus Szö­vetség (Budapest IV., Ferenciek-tere 7.) a rész­letes programmot az érdeklődőknek megküldi és jelentkezésüket április l-ig elfogadja. A küldöttség ápr. 11-én indul Budapestről. Fiúmén, Velencén, Paduán, Florencen át 15-ére érkezik Rómába. A felavatási ünnepély 16-án lesz. 17-én a Szt. Péter templomban és Vatikánban lesz ünnepség és pápai kihallgatás. A küldöttség egy része Nápolyba, a Vezuvra és Kapriba is kirándul. Aki ezen külön kirándulásban is részt kivan venni, azt külön is jeleznie kell április l-ig. Az utazás dijai: A zarándokoknak következőket nyújtja a befizetett dijak fejében a rendezőség: Az összes magyar és olasz vasúti hajójegyek. Gondola a Velencei szállókhoz, a vasútra gőzbárkák a felsorolt zárán­Igmándi VöCÍWÍWl? az elrontott gyomrot 2—3 óra JVCoCl UV1Z. a j a ^ teljesen rendbe hozza. Reggelizés előtt fél pohár Sehmidthauer-féle radio-activ Hathatós óvszer a belső betegségek elterjedésének meggátlására, úgyszintén kiváló gyógyhatású gyomor-, bél- ÓS vérbajokban, továbbá elkövéredés, szivelhájasodás és az azzal járó fulladásnál, sárgaság, máj- és lépdaganat, cukorbetegség, aranyér, csúz és köszvénynél, vér­bőségnél s egyéb belszervezeti bajokhan. — Föszétküidés a forrástulajdonos: Schmidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban. Kapható minden jobb gyógyszertár és füszerüzletben kis üveg 30 fillér, nagy üveg 50fiilér. — Össze nem tévesztendő más fajta keserű­vizekkel. Vásárlásnál figyeljünk Schmidthauer névre!

Next

/
Oldalképek
Tartalom