ESZTERGOM XI. évfolyam 1906

1906-03-04 / 9. szám

Az úr bebujt »Spór«-ba, majd meg egy boltba ment, Közben védte vitézül a rendőr regement . . . Azonközben nekünk is szaladni kelletett, — Folyton mögöttünk voltak a csendőr fegyverek . . . Hopy sokat kellett futni, meguntam végre már, Különben is éheztem, akár csak a sakál I Haza tartottam . . . épen már harangoztak is, — Aki ilyenkor éhes, talán nem pecsovics ! . . . Lehágták kissé csizmám, de semmi végre ez . . . — Olthon már készen volt a jó párolgó leves ; Volt pampuska . . . oszt anyjuk kerített bort elő . , . — Ebéd után elvégre nyugodt volt az idő . . . Hogy mult szombat estéjén is volt ilyfajta heec, Gondoltam, — másnap tán még majd másvalami lesz . . . És oszt' mi is lett ? . . . Hát a sok csendőr meg diák — Csinált farsangra egy kis fáin komédiát!* Hans Sachs. * Az uj pozsonyi kanonokok installációja. Pozsonyból irják nekünk, hogy az ottani dóm­templomban február hó 27-én installálták az uj három pozsonyi kanonokot. Az installációt Nóvák Pál, pápai prelátus, apát s olvasókanonok végezte a hivők nagy sokaságának jelenlétében. Helez János és Kereszty Viktor dr. személyesen jelen­tek meg az installáción; Jeszenák Gábor bárót pedig, a ki épen akkor a budapesti Kath. Tan­ügyi Tanács gyűlésén volt jelen, Kereszty Viktor dr. helyettesitette. Délben az installáló prelátus dísz­ebédet adott az uj kanonokok tiszteletére. * Díszpolgárok. Emiitettük már a múltkori számunkban, hogy Esztergom város polgárai ívet köröztetnek a városi képviselőtestület tagjai kö­zött aláirás végett, hogy a város a függetlenségi párt elnökét, Kossuth Ferencet és a párt egyik vezérét Apponyi Albert grófot díszpolgárainak válassza meg. Helyeseltük a város derék polgá­rainak eme szép tervét és törekvését, de figyel­meztettük őkei mindjárt arra is, hogy a koalició két fővezérét Andrássy Gyula és Zichy Aladár grófokat is válasszák meg, mert azok is igen nagy érdemeket szereztek maguknak a nemzeti küzdelemben. A mint értesülünk, a városi kép­viselő testület több tekintélyes tagja nem fogja aláírni az ivet akkor, ha csak az első kettőt tün­tetnék ki a város díszpolgári oklevelével. Nagyon helyes. Ily alkalommal az érdemeket kell tekin­tetbe venni, s nem ezt az egyoldalú vélemény­nyilvánítást : mert az utóbbi kettő 67-es, tehát nem választjuk meg őket. Ez nem volna méltá­nyos és igazságos eljárás a városi képviselőtes­tület részéről. * Március 15-ike. Vimmer Imre polgár­mester a megye és város értelmiségéből többe­ket meghívott, hogy a dicső emlékezetű március 15-iki évforduló hazafias ünnepélyének programm­ját egy értekezleten megállapítsák. Az értekez­let a polgármester elnökletével ma, f. hó 4-én d. e. 10 órakor lesz a városház tanácstermében. * A kánoni jog kodifikáeiója és a házas­ságkötés. O Szentsége X. Pius pápa határozott óhaja az, hogy a kánoni jogból minden olyan intézmény törültessék ki, a mely már elavult. A különböző reformok végrehajtására tehát egy bizottságot küldött ki, mely a házasság szentsé­gének kiszolgáltatása terén is bizonyos uj módo­zatokat fog életbeléptetni. Ugyanis a legutóbbi évtizedek alatt számos oly házassági kérvény terjesztetett fel a római kongregáció elé meg­semmisítés végett, melynek legnagyobb része azért kívánta a házasságkötés érvénytelenségét, mert az illető házastársak nem a saját plébáno­suk előtt kötötték meg a házasságot. Ilyen körül­mények között egy francia kapucinus atya, Lan­goque, a zsinati bizottság egyik jeles tagja igen érdekes tanulmányt irt a tridenti zsinat »Tametsi<? kezdetű határozatának a házasság megkötésére vonatkozó rendeletéhez, melyben kimutatja, hogy a házasság érvényességét nem semmisiti meg az a körülmény, ha a házastársak nem a saját lel­készük, illetőleg plébánosuk előtt kötik meg a házasságot, hanem tetszésszerinti plébánost kérnek fel frigyük megáldására. X. Pius tehát meggyő­ződvén az érvelés helyességéről, s mint Rómából irják, megparancsolta, hogy a bizottság ezt az uj reformot is vegye be a kánoni jog kodifikációjába. * A megyegyülés tárgyai. Esztergom vár­megye törvényhatósága f. hó 8-án közgyűlést tart, melyen az eddig kiadott tárgysorozat sze­rint 12 ügy kerül elintézés alá. A tárgysorozat fontosabb pontjai: A bevonult póttartalékosok családjainak segélyezése, a túlsó járás székhely­kérdése, az esztergomi megyeház átalakítása vagy újjáépítésének ügye, a Széchenyi térnek aszfalttal való teljes burkolása, a Kolos-kórház villamos­világítása. Hontmegye válasza Esztergom megyé­nek Szabó Mihályra vonatkozó határozatára. Ko­los vármegye határozata felelős minisztérium és parlamentáris kormány kinevezése, illetve szen­tesitett törvényeink által biztosított alkotmányunk épségben tartása iránt O Felségéhez intézendő feliratnak országos küldöttség utján leendő át­nyujtásának tárgya, továbbá Csík-, Szabolcs-, Háromszék-, Maros-Torda-, Komárom-, Hunyad-, Somogy-, Pest-, Zala-, Szolnok-Doboka-vármegyék, Debrecen, Kolozsvár és Szeged város , törvény­hatóságainak hazafias és alkotmányvédő intézke­déseket célzó átiratai. — A közgyűlést megelő­zőleg a megyei ellenzék szokott értekezletét tartja meg. * Az egyházmegyék változtatásának meg­nehezítése. O szentsége X. Pius pápa nemrég igen szigorú határozatot hozott ez ügyben : ugyanis meghagyta a róm. kath. egyház összes püspökei­nek, hogy olyan növendékeket ne vegyenek fel többé intézetükbe, akik más egyházmegye püs­pökétől bocsáttattak el. Ha pedig megtörténnék az az eset, hogy jóhiszemüleg olyan növendék is vétetnék fel, a kiről csak későbben tudódik ki, hogy más szemináriumban is volt már, akkor fel kell őt szólítani, hogy lépjen ki. Ha jó viseletű különben s buzgó hivatásos lélek, akkor a püs­pöke megengedheti neki a szemináriumában való megmaradást, de ha egyszer felszenteli őt, akkor áz illető más egyházmegyébe többé nem léphet át. Továbbá a ki valamelyik egyházmegye szemi­náriumából kilépve a szerzetesi pályát választotta, mint felszentelt szerzetes nem vehető fel többé ugyanazon egyházmegye papjai közé, a mely egyházmegye szemináriumából annak idején mint növendékpap kilépett. Ha pedig oly növendékpap konkurál, aki azelőtt valamely szerzetesi szemi­náriumban volt s most világi pap szeretne lenni, akkor az illető egyházmegye püspöke csak oly esetben veheti fel őt szemináriumába, ha a szer­zetes rend főnöke kezeskedik a növendék jó er­kölcsi viseletéről s hivatásáról. * Közgyűlés a városnál. Esztergom város képviselőtestülete csütörtökön közgyűlést tartott. A közgyűlés legelején Vimmer Imre polgármester bejelentette a képviseletnek, hogy miután az abszolutizmus ideje immár beköszöntött, ő és tisztviselőtársai a legközelebbi közgyűlésen fel­vetik a kérdést, hogy maradjanak-e meg állásaik­ban, hajtsák-e végre az erőszakos rendeleteket vagy ne. Az ő politikai nézeteit, úgymond, eléggé ismeri a közönség s ő, ha tőle törvénytelenséget követelnek, legszívesebbén távozna helyéről, de ha a közönség azt akarja, hogy ezen válságos időkben is vigyék a város ügyeit, ám ezt nyilvá­nítsa. A polgármesternek ezen férfias kijelentését a közgyűlés tudomásul vette és jövő közgyűlésen fog dönteni. Ez a döntés pedig bizonnyal az lesz, hogy maradjon velünk a rosszban is, ugy mint volt a jóban. — Párkány és Esztergom egyesí­tésére vonatkozó javaslatra kimondotta a képviselő­testület, hogy az eszmének barátja, sőt nagyon kívánatos Párkány idecsatolása, de a kezdeménye­zésnek a túloldalról kell jönnie, máskép a kivitelre gondolni sem lehet. A közgyűlésen még apróbb tárgyak nyertek elintézést. * A budai kath. kör tevékenységével csak­hamar az első lesz az egész országban. Ezt bizo­nyítja ez évi böjti estélyeinek programmja. Minden csütörtökön élénk változatú zene-, ének- és sza­valat-számok közepette neves emberek, mint dr. Prohászka Ottokár, dr. Giesswein Sándor, Geőcze Sarolta stb. tartanak felolvasásokat. Megbecsül­hetetlenül fontos missiót teljesítenek kath. köreink ugy komoly, rhint humoros jellegű társas esté­lyeikkel, az igazi keresztény kultúrával és fed­hetetlen vígsággal üdítve és nemesítve a köznapi életben eltespedt lelkeket. * Halálozás. Kiss Istvánné, szül. Vargyas Anna mult szerdán életének 60-ik évében, Kapu­várott elhalálozott. A boldogultban Vargyas Endre kir. tanácsos, nyug. tanfelügyelő nővérét, Kiss Veronka, piszkei állami iskolai tanítónő pedig nagyanyját gyászolja. Temetése tegnapelőtt ment végbe nagy részvéttel. A gyászszertartáson részt vett testületileg a »Szeretet-Társulat« is, melynek jótevő tagja volt és sok szegény áldja emlékét. Béke hamvaira! * Helyreigazítás. Legutóbbi lapszámunk­ban megírtuk, hogy Kollár Károly gazdasági tanácsos kijelentette Aldoritanácsorvos előtt, hogy miután a hírhedt kegyelmi kérvényt aláirta, vele csak hivatalosan érintkezik. Ez ügyben Kollár Károly tanácsos most arra kért, miszerint helyre­igazitásképen közöljük, hogy ő nem csak a ta­nácsorvost, de mindazokat, kik aláírták a kér­vényt, arra kéri, hogy kíméljék meg a társa­dalmi érintkezéstől. * Túlbuzgóság vagy érdemszerzés ? Isme­retes a törvénytelenség jegyében született és abszolutizmusba merülő kormány azon rendelete, mellyel betiltotta a lapok utcai árusítását. Unger Hugó, a város jelenlegi rendőrkapitánya a sajtó • szabadság ezen megszorítását önkényüleg kiter­jesztette. Rendkívül fontoskodva, tegnap lefoglalta a vasúton érkező csomagokba kötött összes lapokat. Az alispán telefonértesítése folytán délben meg­kapták a címzettek a lapokat. De jó volna, ha a r.-kapitány urat felettes hatósága felvilágosítaná az erőszakos rendeletről. A lapok a helybeli dohánytőzsdékbe és magáncimekre jöttek. A lapok utcai árusítói tudvalevőleg ezentúl a házakhoz és csak azoknak viszik a lapot, akik előfizetnek Ez tehát nem utcai árusítás, sem pedig a dohány­tőzsdék nem rikkancsok. De a r.-kapitány ur lefoglal. Legközelebb talán ő lesz a helybeli sajtó-cenzor és akkor mindig elfogott bűnösökről kell írnunk. * A kegyelmi kérvény sorsa. Mint érte­sülünk, a hirhedt Bártfay-féle kérvényt az illető főhatóság visszaküldötte azzal, hogy a rajta levő aláírások közjegyzőileg hitelesíttessenek. Jellemző ez egyrészről a kérvény hitelére, másrészt pedig azon körülményre, hogy tehát mégis komolyan foglalkoznak a kérvény felterjesztésével. Ha ér­tesülésünk helyes, ugy több aláíró kijelentette, hogy egyszer aláirta, de a közjegyzőhöz már még sem megy. Tartozó kötelességünk regisz­trálni e hír kapcsán, miszerint Szabó Mihály honti megyefőnök űri becsületszavára kijelentette, hogy nem irta alá ezt a kérvényt. * Farsangi estély. A helybeli katholikus kör szombat este tartotta meg farsangzáró estélyét. A mulatság humoros előadásokkal kezdődött. El­sőnek Csukass Etelka és Langasszer Helénke éne­keltek a Talmi hercegnőből három részletet, majd pedig egy humoros kis operettet adtak elő Április 1. címen. Mindketten igen kedves mulatságot sze­reztek a szép közönségnek, miért a tetszésnyil­vánítások egész özöne harsogott feléjük. Az éne­ket Kersch Ferenc és Táky Gyula kisérték zon­gorán. A második szám Varjas Sándor felolvasása volt. Plumoros izü és élénk gondolatokkal átszőtt felolvasást megtapsolta a közönség, valamint Var­jasnak három automatáját is. Ez a három auto­mata Csukass Etelka, Langasszer Helénke és Táky Gyula volt és azzal keltettek derültséget, hogy a helyi viszonyokat és alakokat viccelték ki. Sikerült volt! A közönség meg is éljenezte a szereplőket. Műsor után tánc következett, mely vigan folyt a hajnali órákig. A jelen volt hölgyek névsorát a következőkben sikerült összeállítani: Benkő Jánosné és Mariska (Csolnok), özv. Beöthy Lászlóné, Brulsy Gyuláné és Ilonka, Bleszl Ferencné, Er­zsike és Margit, Brilly Gyuláné, özv. Csermák Róbertné, Csukás Lászlóné. Etelka és Erzsi, Draxler Alajosné, Dvorzsák Ida (Pozsony), Ékessy" Adolfné és Berta, Farkas Vicike (Pilis­maróth), özv. Fährlich Gyuláné, Gotimann Károlyné, Gyu­rányi nővérek, dr. Gedeon Kálmánné, özv. Hätz Pálné és Erzsike, Hegedűs Sándorné, Horváth Kálmánné, Janics Im­réné, Irén és Margit, Kiffer Margitka (Garam-Damásdj, Klinda Irma, Clementiss Zsigáné és Ella, Kakass Lászlóné, ^Kersch Ferencné, Kartali Istvánné, Klomann Nándorné, Kurcz An­tónia, Langasszer Helén, Magos Sándorné és Bertike, Marosi Ferencné, Marosi Józsefné, Magurányi Józsefné és Ditta, Mattyasóvszky Lajosné, Mattyasóvszky Kálmánné és Olga, Magyarász Béláné, Márffy Helénke, Mezey Ferencné (Bpest), Miklósy Józsefné, Nádhera Pálné, Sári és Margit, özv. Perényi Henrikné, Paulovits Gézáné és Mariska, Pimér Rózsika (Lekér). Reviczky Erzsike, Rosznáky Gézáné, Seyler Vilmosné és Ilonka, Szecskay K< rnélné, Margit és Marianna, Szecskay Antalné és Vali, dr. Szilárd Béláné, Szalkay Józsefné és Félike, Schön­beck Mihályné, Juszta és Stefiké, özv. Steszkál Károlyné, Sztanek Gézáné. özv. Szita Józsefné és Irénke, özv. Takács Gézáné, özv. Tóth Imréné, Táky Gyuláné, Tamássy Károlyné, Thuróczy Margitka, Udvardy Irma, Walter Mihályné, Vörös Irén, Vezér Mariska, Varjas Sándorné. * Reflexió a tüntetéshez. Egy komoly tan­férfiútól vettük a következő sorokat, mely élén­ken illusztrálja Unger Hugó rendőrkapitány tény­kedését: »Mult vasárnap anélkül, hogy eszembe jutott volna Kmety képviselő beszámolóját meg­hallgatni, háromnegyed tizenkettő felé kezembe véve a »Nepoktatasi intézetek közigazgatására vonatkozó rendtartás«-t, a lehető legbékésebb szándékkal iparkodtam hazafelé azzal a szándék­kal, hogy Brutsy kereskedésében egyet-mást ve­szek férjhezmenendő húgomnak. Nagy elfoglalt-

Next

/
Oldalképek
Tartalom