ESZTERGOM X. évfolyam 1905

1905-06-18 / 25. szám

Mátéffy Viktor: Legyen e zászló a békes­ség j ele s a békesség ölén fakadjon tiszta erény. Búzás Isván : A nevelt ifjúság nemzeti köz­kincs. Szölgyémy Gyula: Áldást hozzon e zászló az ifjúságra. Miklósy József: Adjon Isten a magyarnak jónapot. Burány Ferenc: Akié az ifjúság, azé a jövő. Litsaer Sándor: Légy záloga te sz. jelvény a nemes célú egyesület boldogulásának. Gálicz József: Az ifjúság szeresse mindig egymást és az idősebbeket tisztelje. Tátus János: E sz. zászló mindig az erények útján vezesse követőit és győzedelmeskedjék a gonosz fölött. Horváth Mihály: E zászló alatt óhajtja az esztergomi földműves ifjúság célját elérni; Simor Teréz úrnőnek és Számord Ignác ügybuzgó el­nökünknek köszönhetjük e zászlót. Ne csak a zászlóra legyen festve, hanem szivetekbe vésve : hogy került egy nemeslelkű férfiú valahára, ki rágondolt az esztergomi földműves ifjúságra. Jalkóczi István : Isten áldása legyen az ifjú­ságon. Balog Ambrus : E szöget beverem a Szent Háromság nevében; szeretet, békesség és egyet­értés lakozzék az egyesületben. Kubovits Ignác: A boldogságos Szűz Mária vegye pártfogásába az ifjúságot. Tóth Imre: Isten áldása legyen az ifjúságon. »Esztergom« szerkesztősége: A kath. sajtó nevében. A szegek beverése után a szertartást végző püspök átadta a zászlót a választmányi gyűlésen a zászlóvivői tisztre kiszemelt Balog János ren­dezőnek ama buzdító szavakkal, hogy hordozza ezt a zászlót becsülettel, ne engedjen ahhoz soha szennyet férni. A zászlóvivő büszkén lengette a gyönyörű lobogót, melynek Ízléses elkészítése a Rétay és Benedek cég becsületére válik. A lo­bogó elővitele mellett a vendégsereg az egyesü­letnek az ifjak által zöld gályákkal és virágokkal elkészitett tág'as helyiségébe vonult, hogy ke­gyeletét lerójja a bibornok hercegprímás, mint fővédnök iránt. Először a kar énekelt egy üdvözlő dalt, majd Tátus János szavalta el hatással Vargyas Endrének ez alkalomra önként felajánlott szép költeményét, melyet lapunk mai számában közlünk, a közön­ség az előadót, de különösen a jelen volt szerzőt élénken megéljenezte. Ezután az egész ünnepély rendezésében sokat fáradozó Számord Ignác elnök tartotta meg ünnepi beszédét, melyben lelkesen fejtegette O Eminenciájának nagy jóakaratát az egyesület iránt, hűen ecsetelte az ő határtalan szivjóságát, alázatosságát és szerénységét; példa­képül állította fel nagy buzgalmát és lángoló hazaszeretét. Majd szólt a zászlóról; háláját nyil­vánította az adakozó Timor Teréznek, köszönetet mondott Bogisich Mihály püspöknek fáradozásáért, megköszönte a főkáptalan, a megye, a város és annak egyes részei. De azért mély tisztelet fogja el az embert, mikor végig néz a templomban. Non est hic aliud, nisi domus Dei et porta coeli. Valóban ez nem más, mint Isten háza és az ég kapuja. Hatalmas oszlopok választják el a három hajót egymástól. Az oszlopok falaiban a legna­gyobb szerzetesrendek alapitóinak szobrai vannak elhelyezve. A középhajó jobb oldalán van szent Péternek bronz-szobra márványszéken, ülő hely­zetben, a mint jobb kezével áldást ad s baljában a hatalom jelvényeit, a kulcsokat tartja. Jobb lába a csókolástól egészen kopott; tiszteletünk jeléül mi is megcsókoltuk. A kupola alatt van a pápai oltár, a Con­fessio, melynél csak a pápa misézhet, vagy Írás­beli engedéllyel helyettese. Ez alatt van az a kis kápolna, hol az apostol-fejedelem el van temetve. A kápolnát belül nem láttuk ugyan, de a külsejéről következtethetjük, mily szép lehet az. Kivül 8g mécs ég szüntelenül az apostol tisztele­az intézetek, egyesületek képviselőinek szives megjelenésüket; tanúkul hivta fel őket, hogy lás­sák az ifjúsági egyesület nemes törekvését és szilárdulását. Ügyesen szavaltak még Szenczi Ist­ván és Németh József egyesületi tagok, kiknek a jelenlevő közönség elismerését nyilvánította. A himnusz eléneklése után az elnöklő püspök O Eminenciája éltetésével zárta be a sokáig em­lékezetes ünnepséget. • Délután az istentisztelet végeztével Számord Ignác, elnök megnyitotta az újonnan felállított tekepályát, az ifjak versenydobálással mulattak s éltették a nemesszivű Bogisich Mihály püspököt, a kinek bőkezűségéből áldomással végezték a kedves és nevezetes napot. Ime, Számord Ignác megmutatta, hogy le­het az esztergomi néppel bánni; csak törődni, foglalkozni kell vele. Erre való az egyesület, melyről ugyan sokan azt sem tudják, hogy léte­zik, mások legfeljebb híréből ismerik, a legtöbben pedig az egyesületeknek eggyel való szaporodását látják benne. Pedig ennél alig van hasznosabb, üdvösebb, sőt szükségesebb egyesület; Esztergom földmives ifjúságát csak ezzel lehet nemes útra vezetni. Sokan csak panaszkodnak az ifjakra, de vele nem törődnek, a magára hagyatott nép aztán megy a maga utján. Nem mellőzés, sőt bizonyos fokú megvetés nyilvánult-e azoknak — úgy egye­seknek, mint testületeknek — eljárásában, a kik a meghívásról tudomást sem vettek ? Megérdemli ez az egyesület a támogatást annál is inkább, mert elképzelhető, mennyi vesződségbe, fáradságba kerül ily egyesület kormányzása, igazgatása. Nyújtson ez az egyesület reményt Esztergom népének szebb jövőjére nézve, legyen az uj zászló tanúja népünk keresztény előrehaladásának. A köbölkúti választás. A köbölkúti kerületben a választás, mint már legutóbbi lapszámunkban megírtuk, f. hó 20-án lesz és több mint bizonyos, hogy a megyei ellenzék és az országos koalició hivatalos jelölt­jének, Szemere Miklósnak győzelmével fog vég­ződni. A bukott Tisza mindent elkövet, hogy Szemere egyhangú megválasztását meghiúsítsa. Felállított már eddig is két 48-as (?) jelöltet, kik tulajdonképen a kormány pénzén bolonditják a józan népet és viharos múlttal dicsekedhetnek. Ezek egyike Kardhordó Árpád, a bukott szivacs­kereskedő, kit már régen ugy ismernek, mint a kormány agent-provokatőrjét. A másik Szeles Adorján. Ismerjük ezt is. Jó cim ! Szemere Miklós ellenjelöltjei nem jöhetnek számításba, mert az ilyen szél-hordókat a józan nép ugy fogadja, mint fogadta Szacelláryt a doroghi kerületben és Tiszát Győrben. A mandátumáról lemondott Hadik gróf fal­ragaszokon hivja fel pártját, hogy tartson ki Szemere Miklós mellett, mig a kerületben több országgyűlési képviselő jár a koalició hivatalos tére, két oldalt pedig márvány lépcsők vezetnek le a kápolna bejáratához. A hol annyi ember imádkozott és szenvedéseikben vigaszt keresett, ott mi is leborultunk és kértük a sz. apostol közbenjárását. Sajátságos az isteni gondviselés, mely az életében egyszerű halász embert válasz­totta Egyháza fejéül s halála után ennyire meg­tiszteli és megtisztelteti, hogy népek és nemzetek borulnak le lábaihoz — ad limina Apostolorum — és megalázódva kérik égi pártfogását. Ha vala­hol, úgy itt a sz. Péterben tudjuk némileg meg­érteni azt a keresztény életbe vágó igazságot, hogy csakis az a nagy, ami Isten előtt is nagy. Látunk ugyan itt pápai sírhelyeket, de ezek nem az enyészetet hirdetik, hanem inkább a halhatat­lanságot, mert szellemük és az eszme, melyért éltek és haltak, ma is ugyanaz, mint volt régen és mint lesz a jövőben. Minden ami itt látharó, fölemelőleg hat az emberi lélekre. A gyönyörű mozaik-csoportok, szobrok, kápolnák, melyek oly nagyok, mint egy­egy jó falusi templom és az az összhang, mely jelöltjének érdekében, Kossuth Ferenc több levelet irt a kerületben levő híveihez, buzdítván őket a kitartásra Szemere mellett és felvilágosításul, hogy az országos ellenzéki szövetség egyedüli hivatalos jelöltje Szemere. A korteskedés nagyban folyik. Kardhordó mellett a szocialista Achim András kardoskodik legjobban, de hiveket nem igen tud gyűjteni a kurucbőrbe bujtatott szabadelvű kémnek, mert több helyütt kilátszott a lóláb a programmbeszédéből. A 48-as cégér alatt hazát áruló szivacskereskedő ugyanis Kossuth Ferencet és az egész koalíciót oly mocskos szavakkal aposztrofálta, hogy a nép felzúdult ellene s kis híja, hogy el nem verték azzal a pár emberrel együtt, kik rendes napszámért kísérgetik. Érdekes alak ez a kardhordó-jelölt! A papokat szidja mint a bokrot és a vagyonos osztály ellen olyan dühös kiruccanásokat pöfög, hogy bátran lefogathatná őt akármelyik szolga­bíró osztályelleni izgatás miatt. A nagy demagóg közönséges kocsis nyelven mondott beszédeit ha meg is hallgatja a közönség, de undorral fordul el tőle, és ilyformán alig fog kapni 100 szavazatot. Tisza István másik jelöltje szintén 48-as programmal handabandáz, azt hangoztatván előre, hogyha kisebbségben maradna, átadja pártját Kardhordónak. Szeles Adorján nagyon szelesen kezdte s igy a nép, mely Kardhordót már nem veszi komolyan, őt sem pártolja. Szelesnek egy­általában kortesei sincsenek s egymaga van a pártjában. Szemere harmadik ellenjelöltje Gorzó Nándor, ki eddig nagyon ügyesen vezette az ebedfoki ármentesitést. A Duna vize haragosan csapkod­hatja most az ebedfoki gátakat, hogy a mérnök úr képviselőjelölte magát szintén 48-as programmal. Boldog köbölkúti kerület, hol ily gombamód teremnek a honmentők! Gorzó jelöltsége minden embert gondolko­dóba ejt, mert ez nem eredményez mást, mint egy csomó fedezetlen kiadást. Gorzót határozottan felültették s ő az ármentesitésnél jobban érvé­nyesíthető buzgalommal tör a céltalanság felé. Szemere Miklós megválasztása több, mint bizonyos, mert olyan párt van mellette, mit a a Tiszapárti 48-as jelöltek nem is álmodnak. Az egyesült megyei ellenzék minden emberét mozgósította s tegnap, szombaton 18 nagy köz­sége volt már, hol a fehér lobogón Szemere nevét olvashattuk. A választási mozgalmakról a következőket jelentik tudósitóink : Köbölkút. Kardhordónak itt nagyon kevés hive van. A község nagy része Szemere mellett áll és a többi jelöltek egyáltalán számításba sem jönnek. Muzsla. Muzsla községben Gorzó Nándor ebedfoki mérnök. pénteken délután 5 órakor mondta el programmbeszédét huszonhat asszony, 7 választó és több gyermek előtt. A jelölt nagyon kevés ideig tartózkodott a községben. Programm­beszédét Kurcz köbölkúti korcsmáros magyarázta meg, kijelentvén, hogy Gorzó igen jó képviselő a hatalmas kupola, a boltivek és oszlopok között van, mindezek hirdetik a szellem halhatatlanságát és sz. Szaniszló mondását: Ad majores natus sum. Többre, nagyobbra születtem én, mint földi dol­gokra s célokra. Azönkivül rendkívüli tisztelet s ragaszkodás érzete fogja el az embert a Sanctuarium látása­kor. Szent Péternek és utódjának csalhatatlansága ugyanis megkapóan van itt kifejezve. A Sanctua­rium végén van az az emlék, melynek Cathedra Petri a neve s mely mint ereklyetartó, sz. Péter valódi székét rejti magában. A Cathedrát négy egyházatya: két latin, u. m. sz. Ágoston és sz. Ambrus és két keleti: sz. Athanáz és aranyszájú sz. János tartják, fölötte pedig a Szentlélek ga­lamb-alakja látható, ki az Egyházat minden idő­ben vezette és vezeti. A falon pedig görögül és latinul másfélméteres arany-betűkkel végig húzódik Krisztus Urunk szava szent Péterhez : Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Eccle­siam meam ... (Folyt, köv.) Sirolin tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos bajainál, lábbadozóknál influenza után és külö­A legkiválóbb tanárok és or vosoktól mint hathatós szer S idült bronchitis, szamárhurut — . =r- ajánltatik. — — — Emeli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a köhögést és a köpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga és jó ize miatt a gyermekek is szeretik. — A gyógyszertárakban üvegenkint 4 koronáért kapható. — Figyeljünk, hogy minden üveg alanti céggel legyen ellátva: F. HOFFMANN-La ROCHE & Co. vegyészeti gyár BASEL, (Svájc). 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom