ESZTERGOM IX. évfolyam 1904

1904-07-10 / 28. szám

* Esküvő. Tegnap, szombaton délben eskü­dött örök hűséget Berán Károly takarékpénztári tisztviselő, Grósz Margitkának, Grósz Ferenc te­kintélyes polgár és városi képviselő leányának a belvárosi templomban. * Egyházmegyei hirek. Ikrényi Mihály h. alesperes és tanfelügyelő a nagyszombati kerület­ben. •— Pitthord László plébános lett Perneken és Sztraka József Zavaron. — Jankola Ignác József administrator lett Boriban. — Szendrey János h. plébános Detrekő-Szt.-Miklóson. — Kristóf József hitoktató a vakok intézetében. -— Vozák Ferenc káplán Moravánban. — Hránek' János újmisés Leszétére küldetett segédlelkésznek. — Tóthfctlussy Béla budapest-erzsébetvárosi plébános július hó 6-án életének 47., papságának 24. évében elhunyt. R. i. p. — Az erzsébetvárosi plébánia vezetésével Nóvák István s. lelkész bízatott meg. * Érdekes vendég. Gróf Hunyady László, ki csak nemrég tért haza afrikai útjáról, hol több sportférfiúval oroszlánokra és más ilyen exotikus vadakra vadászott, az elmúlt napokban városunk­ban időzött. A gróf a Nyitra megye felső részé­ben levő Ürményből jött motoros kocsin, és ne­gyedfél óra alatt tette meg a hosszú utat. Eszter­gomban Brühl József szemináriumi aligazgatót, mint régi plébánosát és Venczell Antal prelátus­kanonokot látogatta meg. * Tanulmányút Amerikába. Dr. Prohászka Ottokár egyetemi nyilvános tanár két hónapi ta­nulmányútra Amerikába utazik e hét folyamán. Társaságában mennek szintén Amerikába Izsóf Alajos a »Zaszlonk« ifjúsági folyóirat szerkesztője és Sebők Imre hitoktató. * Adomány a Kováespataknál épitendő kápolnára. Koschovitz Gyula m. kir. honvédszá­zados Budapestről 120 koronát küldött az Eszter­gomi Csavargőzös Részvénytársaság igazgatósá­gához azon célból, hogy azt édesanyja, Koschovitz Ferencné nevén vegye jegyzékbe és csatolja a Kovácspataknál épitendő erdei kápolna alapjához. Az igazgatóság meleg hangú levélben köszönte meg a kiváló figyelmet és tudatta a századossal, miszerint mint édesanyja emlékére tett alapítványt, csatolta a már fillérenkint összegyűlt 500 koroná­hoz. A százados anyja ugyanis még a tavaszon is Kovácspatakon tartózkodott, s ott sokszor em­lité, hogy szeretne egy nagyobb összeget adni a kápolnára, de fél, hogy a perselyből kilopják. Időközben a vallásos úrnő meghalt s most fia ilyen szép és nemeslelküségre valló módon áldo­zott emlékének. * Halálozás. Deseő Mariska, néh. Deseő Leo és Krnplanltz Lajka 15 éves bájos leánykája f. hó 2-án hosszas betegség után kiszenvedett. A korán siri nyugalomba szállt leánykát f. hó 4-én temették el nagy részvét mellett a kir. városi sirkertben levő családi sírboltba édes atyja és nagyatyja, néh. Krtiplanitz Kálmán volt eszter­gomi főispán koporsói mellé. * Változás a főszékesegyh. énekkarban. Fáy Rózsika távozásával megüresedett karéne­kesnői állásra Hätz Erzsike, ennek helyébe pedig Gratzer Ilona neveztetett ki. * Kinevezés. A kir. kincstári jogügyigaz­gató dr. Hamar Árpád ügyvédjelöltet a kir. kincs­tári jogügyigazgatósághoz díjtalan joggyakornokká nevezte kí. — Horváth Béla Esztergom vármegye főispánja Usztanek Lajost, Usztanek Antal herceg­primási gazdasági felügyelő fiát, Ja vármegyéhez közigazgatási gyakornoknak nevezte ki és a fő­szolgabirósághoz osztotta be. * Kérelem az ipartestület tagjaihoz. Esz­tergom sz. kir. város katholikus közönsége folyó 1904. évi július hó 14-én azaz csütörtökön dél­előtt O méltósága Boltizár József felszentelt püs­pök gyémántmiséje —• illetve áldozárságának óo-ik évfordulója alkalmából fényes jubiláris ünneplésre készül, hogy ily módon külsőleg is kifejezést nyerjen ama hódolatteljes tisztelet- és szeretettel párosult ragaszkodás, mellyel a keresztény hivek összesége a földi erényekben Isten kegyelméből bővelkedő főpásztor s a legnemesebb szívű Püs­pök iránt viseltetik. Ez ünnepség fénye és magasz­tos megüléséhez föltétlenül kívánatos, hogy a vallás iránt oly állandó ragaszkodást tanúsító iparososztály is egyesüljön s az örömünnepből méltó részt kérjen magának; azért tisztelettel kérem kedves tagtársaimat, hogy f. hó 10-én azaz vasárnap délelőtt 10 órakor, az ipartestület helyiségében tartandó értekezletre megjelenni szí­veskedjenek. Esztergom, 1904. jul. 6-án. Dóczy Ferenc, ipartestületi elnök. * Tizéves találkozó. Az esztergomi keresz­tény ifjúság azon tagjait, kik 1894. július 22-én szerződésileg arra kötelezték magukat, hogy 1904. július 24-én Esztergomban 10 éves találkozóra gyűlnek, felhívom, szíveskedjenek pontos címüket velem tudatni, hogy a továbbiakról mindenkit levélileg értesíthessek. Pelczmann László, Esz­tergom. * Internátus elemi iskolásfiúk számára. Ma­gyar keresztény iskolatestvérek vezetése alatt Nyitra-Bajnán az 1904/5. iskolai évre 6-—11 éves fiúk számára a beiratások megkezdődtek. Havi ellátási díj 24 korona, a melyért a növendék tanitást és élelmezést kap. — Bővebb felvilágosí­tással szivesen szolgál az igazgatóság Nyitra­Bajnán. * A dijtekézés győztese. A helybeli kath. körben rendezett dijtekézés alkalmával az első dijat Gottmann István nyerte meg. Az első dij csinos emléktárgyból állott, s ezenkívül még a hat legjobb dobó nyert kisebb nagyobb dijat. '•* A pannonhalmi Szent Benedek-rend tagjainak az 1904—-1905. iskolai évre való elhe­lyezése dolgában a pannonhalmi főapátság a kö­vetkezőképen intézkedett: Pannonhalmán rendi pénztáros Panghy Özséb. Szőlő- és pincefelügyelő Osztovtts Gellért. Komárom-kerületi jószágkor­mányzó Kardos Celesztin dr., házgondnok fándl Bernardin, tanárok Strommer Viktorin dr., egy­úttal főapáti szertartó, Boros Aladár dr. és Véber Jácint. Esztergomban tanárok Gödör Kapisztrán, Bagyary Simon és Sárosy Etel. Győrött tanár Molnár Ervin, hitszónok és hittanár Horváth Ádám. Sopronban tanárok Csernák Szaniszló, Czin­graber Marcellin és Molnár Bertalan, könyvtáros Gátser Kalazant tanár. Komáromban tanár Béri Zsigmond. Kőszegen tanár Gerecs Szaléz. Pápán könyvtáros Takács Gedeon tanár. Bakonybélben házi lelkiatya Bálint Venánt alperjel, doktorátusra készül Rózsás Elemér. Kis-Cellben házgondnok Jaglcza Lajos perjel. Tihanyban nyugalomban László Boldizsár, tanárvizsgálatra készül Parcsami Henrik. wSopronból a trappista-rendbe távozik Szilágyi Oszkár. Budapesten egyetemi tanulmá­nyokat végez Mattyasóvszky Kászon. Rómában a Szent Anzelm-Kollégiumban tanár Schermann Egyed dr. * A városházát renoválják, s e miatt az ott lévő hivatalokat a közs. reáliskolában helyez­ték el ideiglenesen. A hivatalok beosztása a kö­vetkező : I. Emelet. (Reáliskola) az I. osztályban: a katonai nyilvántartó (Lőrinczy), a közigazgatási iroda (Ivanits). —• A II. osztályban: a polgár­mester. A III. osztályban: a tanácsjegyző (helyet­tesíti a főjegyzőt). A tanári szobában: a közgyám (polgármesteri fogalmazó). — II. Földszint (Deák Ferenc-u. elemi isk.) A III. osztályban : a szám­vevőség. A IV. osztályban: a gazdasági tanács­nok. — A városház földszintjén a hivatalok régi helyükön maradnak. A közgyűléseket mindaddig mig a városház helyiségei teljesen készen nincse­nek, a vármegyeház tanácstermében tartja a városi képviselőtestület. * Városi közgyűlés. Esztergom szab. kir. város képviselőtestülete f. hó 15-én délután 4 óra­kor a vármegyeház tanácstermében közgyűlést tart. * Régi olajfestmények megújítása és javi­tása. Maiidausz János akadémiai festesz Győrből jelenleg városunkban tartózkodik és a városi tanács megbízásából a városházán lévő régi olaj­festményeket renoválja. E munkája is megerősíti ama jó bizonyítványok állításait, melyekkel Man­dattszt eddigi megbizói kitüntették. Városunkban különben már régóta jó hírnévnek örvend, a mennyiben már 12 év előtt járt nálunk s akkor a papnevelő-intézetben dolgozott. Az akkor reno­vált képek még most is feltűnően tiszták és sem­mi nyomát nem mutatják a romlásnak. Mandausz festészt ezek alapján melegen ajánljuk a főt. pap­ságnak esetleg régi templomi képek megújítására, de mindazoknak szives figyelmébe is, a kik régi képekkel rendelkeznek és meg' akarják ezeket óvni a pusztulástól. * Ujabb felekezeti iskola. Kicsínd község képviselőtestülete elhatározta, hogy 6000 koroná­val hozzájárul egy új róm. kath. iskola építéséhez. Az iskolát legközelebb építeni fogják s úgy ter­vezik, hogy az két szobás tanitói lakást is ma­gában foglaljon. Az iskola felépítésének és fele­kezeti alapon való megtartásának eszméjét Zlat­nyánszky Ernő volt garamkövesdi plébános vitte Kicsind község- képviselete elé. * Megbízás. A belügyminisztérium id. vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök Kecskeméthy Jánosnak, a betegs. pénztár igazga­tójának a »Cunard Steam Ship Company Limi­ted« által szállítási szerződések megkötése céljá­ból Esztergom vármegye területére való alkal­mazását 60881. szám rendeletével tudomásul vette. * Megdrágult a szénkéneg. A földmive­lésügyi miniszter 48886/904. sz. a. általános kör­rendeletben tudatja a szőlősgazdákkal, hogy az állami raktárakban f. évi július i-től a szénkéneg árát az eddigi 30 koronáról métermázsánként 31 koronára emelte fel azon okból, mert az állam­kincstár a szénkéneg gyártásra ráfizet. A város tanácsa tegnap foglalkozott a körrendelettel és hirdetmény alakjában fogja az áremelkedésről a szőlősgazdákat értesíteni. * Új szövetkezetek. Barsmegyében, Csatán, mint értesülünk, mult héten nyitották meg a fogyasztási szövetkezetet, mig Lekéren a jövő héten nyílik meg szintén a szövetkezet. Mindkét szövetkezet a »Hangya« központjához tartozik s fáradtságot nem ismerő ügybuzgó férfiak munkája. A fogyasztási szövetkezetek mellé még tejszövet­kezetet is terveznek, mihez őszintén sikert kívánunk. * Sztrájkoló zsellérek. Leányváron az ottani zsellérség azon való haragjában, hogy a birtok­arány szerint kiosztott bányajutalékból a nagy­gazdák többet élveznek mint ők, minden községi robotot megtagadtak, ,s igy a plébánosnak és tanítónak végezni kötelezett aratási munkálatokat sem akarták teljesíteni. Majer Imre pápai kama­rás, ottani plébános sürgős feljelentést tett a fő­szolgabírónak, ki elrendelte, hogy a zsellérek ter­hére a község arató munkásokat fogadjon a plé­bánosnak és tanítónak. Az akadékoskodó zsellérek igy érzékenyen büntetik meg magukat, mert az arató munkások 5 korona napidíj mellett dolgoz­nak most, mit a törvény szerint nekik kell majd megfizetni. * Véres bosszú. Vizi Sándor és Vaczula József — Mllch Adolf párkányi fakereskedésében alkalmazott munkások — bosszút esküdtek a tót tutajosok ellen, mivel azok a Bulgáriába való faanyagszállitást olcsóbban vállalták el, mint ők és igy tetemes keresettől fosztattak meg. Épen ezért a két párkányi legény, segítségül szerezve még két kövesdi embert, a Garam torkola­tától Párkányba vezető úton a tót tutajosok két faktorára rálestek, majd a gyanútlanul arra hala­dókra vetették magukat s rövid dulakodás után viharedzett fütyköseikkel addig ütötték a két tótot, mig azok összerogytak. Mivel az egyik tót még eszméleténél maradt, felkereste vagy 20 társát s csak együttesen mertek Párkányba menni, jelen­tést tenni a történtekről. Azonnal csendőrök men­tek a helyszínre, a támadókat elfogták s az esz­méletlenül fekvő tót tutajost pedig beszállították Párkányba Milch fakereskedő házához, hol gyógy­kezeltetik. — Mivel félő, hogy hasonló eset még hamarjában előadja magát, a tótok mellé két csendőr rendeltetett, mig azok a tutajokkal el­indulhatnak. * Eltűnt asztalosmester. Klapcsik J. pár­kányi asztalosmester már körülbelül egy hónapja eltűnt, anélkül, hogy szándékát valamiképen tu­datta volna. Az előtte való napokban csupán Bacchusszal társalgott; utoljára is a korcsmában látták. Felesége és gyermekei mit sem tudnak eltűnésének okáról. Nem lehetetlen, hogy ön­gyilkos lett. Klapcsik 56 éves, deresedő szakállú, tótos kiejtésű, alacsony emberke. * Kávéivás és egészség. A kávéivás ártal­masságának sokat vitatott kérdése, a legtöbb családban abban találta megoldását, hogy az ideg­izgató babkávét csak Kathreiner-féle Kneipp­maláta kávé hozzáadásával isszák. A Kathreiner­féle Kneipp-maláta kávé maga is babkávé ízt tartalmaz, s ezen tulajdonsága által a kávéitalt enyhébbé és kellemesebbé teszi; a maláta ismert jótékony hatása pedig az egészség javára szolgák Bebizonyult az is, hogy csakis ez pótolja meg­felelőleg a babkávét, ha azt orvosilag eltiltják, mert kellemes ízű, könnyen emészthető, tápdús és vérképző. A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé tisztán való ivásra gyermekeknek, betegek­nek és gyönge egyéneknek különösen ajánlható. * Tolvajlás. Pénteken történt, hogy özv. Német Jánosné magyarutcai lakásába valami isme­rős tolvaj az ablakon bemászott, s mivel Né­metné egész nap a határban tartózkodott, nyugod­tan megkereshette a szekrényben levő 230 kor.-t, s aztán ugyanazon úton, melyen jött, távozott. Németné hazaérve észrevette a nyitott ablakot, s nyomban pénzét kereste, s miután annak csak hült helyét találta, feljelentette az esetet a rendőr­ségnek , mely most széleskörű nyomozást indított meg. •

Next

/
Oldalképek
Tartalom