ESZTERGOM IX. évfolyam 1904

1904-01-03 / 1. szám

IX. évfolyam. Esztergom, 1904. január 3, 1. szám. ESZTERGOM POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAR Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési árak: Egész évre 10 kor., fél évre 5 kor. Egyes szám ára 16 fillér. Laptulajdonos és kiadó: Dr. PROHÁSZKA OTTOKÁR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Papnövelde, hová az előfizetések, kéziratok és hirdetések küldendők. Hirdetési árak: Egy háromhasábos petitsor ára 16 fillér. Többszöri közlésnél árkedvezmény. A mi eszméink. Esztergom, január 2. (Dr. P. 0.) Bizvást mutatunk rá az év elején eszméink harmóniájára, melybe nem vegyül a fanatizmusnak rikácsoló hangja — ezt senki sem foghatja ránk — s melyből a mérséklet éppúgy veszi ki részét, mint az elvhüség és a következetesség. Rámutatunk e harmóniára, hogy lelkesülésünket fölszitsuk s másokban is bizalmat ébreszszünk, kivált azokban, kik szinte fázva s félénken tekinte­nek ránk, s itt-ott föl is panaszolják, hogy meghasonlást támasztunk a politikai s társa­dalmi életben s egyoldalú meggyőződésünk szélsőségeit fanatizmussá élesítjük ki. Ezeknek szeretnénk újra meg újra be­mutatkozni s őket jobb meggyőződésre s iga­zabb belátásra segiteni. Mi meg vagyunk győződve, hogy az éle­tet sokféle erőnek és érdeknek harmonikus egymásbafolyása alkotja. Számtalan, néha megnevezhetlen érzés és ösztön, fölfogás és nézet, lelkesülés és törekvés iparkodik benne egyensúlyra jutni. Óriási energiák lökései, a milyen a vallás s a művészet, a földi jólét s a hatalmi ösztön, egyesülnek apró, szinte imponderábilis ingerekkel, melyeket a modern élet rohamossága fokoz s idegessége fejleszt, itt egyoldalú elvekkel pl. csakis vallással vagy művészettel s épp úgy csak földi jólét­tel vagy hatalmi politikával boldogulni nem lehet; s a fanatizmus s az elfogultság akkor is árt, mikor a legjobb akarat sugalmazza azt. Más az egyház s más az állam, — más a vallás s más a tudomány, — más a pap­ság s más a szociális életnek most emanci­pálódó negyedik rendje; az egyik segitse a másikát, de ne azonosítsa magát a másikkal; erősödjék mindegyik önmagában ; gyökerezzék a keresztény elvek talaján, de fejlődjék ön­magában önálló s érdekeit legjobban képvi­selni tudó szervvé. Kellenek tehát elvek, vezető gondolatok, melyek ragyogjanak mint a nap az égen, de éppúgy szükséges az egészséges s erőteljes fejlődéshez szabadság, szabad-ég, mely a sok­oldalú érvényesülésnek lehetőségét szolgáltassa. Ami az elsőt illeti, a mi napunk, melyből sugarakként olvadnak le vezető eszméink, a szent kereszténység, melyet mint vallásos meggyőződést váltunk ki érzésünkben éppúgy mint cselekvésünkben. E részben vonakodást, széthúzást vagy elleneinkkel való kacérkodást nem ismerünk s bibliai Nikodémusokkal nem barátkozunk, kik sompolyogva, kullogva, fázva szeretnének velünk is tartani, de az ördögnek is gyertyát gyújtani; nem csapunk föl annak az olcsó bölcsességnek magasztalóivá, mely csak csendre int, lefegyverez, s egy tehetet­len kvietizmusba evez; pax-pax-ot kiált, de meghamisítja a szöveget, mert végre is azt akarja, amit az angyali szózat nem hirdetett, békét akar kötni az ördöggel is s a szöveget úgy kommentálja, hogy az tulajdonkép most már úgy hangozzék: pax hominibus malae voluntatis, — béke az ördögnek is. Ily cukros-vizet be nem vesz a gyomrunk. A legnagyobb eszméket nem lehet ko­fákra bizni; azok fölött vásárt csapni nem szabad. A legmagasztosabb elvek mindig mint mélyen átérzett s következetesen keresztül vitt világnézet, érvényesülnek, s ha ezt nem teszik, nem rajtuk múlik, hanem azon, hogy nem találnak embert, kiben a gondolat meg­győződéssé s a meggyőződés lelkesüléssé fokozódhatnék. Angol-betegségben nyögő gyá­moltalanokban az élet sem érvényesülhet mint csont és izom; lágy, hervadt rajtuk minden. No de ezek a kórházaknak lakói, s nem a pezsgő életnek munkásai. Az erőteljes életben az eszmék hatni s világot alakitani kivannak. Mihelyt öntudatra ébrednek, azonnal életet gyúrnak s formálnak. A mi világnézetünk is ilyen; végig vonul érzésen, erkölcsön, jog­renden, művészeten, társadalmi. életen. Intéz életet; közéletet épp úgy, mint magánéletet; befoly családba, iskolába, társadalmi érint­zésbe; ez ad a cselekvésnek értéket, az élet­nek izt, a törekvéseknek irányt, a közszel­lemnek ihletet; szóval rásüti bélyegét a korra, s rányomja csókját a kultúra homlokára. A kultúra maga mindig a természet, de emberi, szép kiadásban. A megmunkált szántó­föld, a mederbe szorított folyó, a gyalult fa, a faragott kő, a gondolat uralmát jelzi a nyers természet fölött • éppúgy kell a legfőbb gon­dolatokat érvényesíteni az emberi nyers élet­ben, akkor keresztény kultur-életet kapunk. Méltán törekszünk pedig erre, mert ha érde­mes és jó dolog, hogy az élet alakul tele­graf, telefon, lokomotív, automobil erejében, alakuljon hát Krisztus s a Madonna eszményi igazságának és szépségének erejében is. De ha ezt a közéletben részint nyíltan, részint hallgatagon el is fogadja a közönség s csak törpe lelkek rágcsálódnak még az ily méltányos és nemes fölfogáson; mégis lesznek, AZ „ESZTERGOM" TÁRCÁJA. Hull a hó . . . Hull, hull a hó, fehéren, csendesen, Lágyan, ölelkezó'n . . . Csilló, habos szemfedő terül el Az erdőn és mezőn. Lenne mindég tél . . . Oly csodás, bizarr A természet éje: Alszik a virág, s szélsüvöltés az Éjjeli zenéje. Hosszantartó, nagy álmot álmodik, És álma oly bohó . . ! Álmodik napfényről és sugárról, Fönn meg pihéz a hó. Szeretem a telet, ha odakünn Kavarogva havaz, Mig másoknak sokkal kedvesebb a Bimbónyitó tavasz. Engem a tavasz már nem amit el, Bubája oly csaló; Lehull a virág, lehull a levél, S rászáll a dér, a hó . . . Szvoboda Román. Hópehelyke története. , — Mese kiskorú gyermekek számára. — Mikor Hópehelyke az égből lekívánkozott a földre, édes anyja nagyon elszomorodott és ezt a tanácsot adta szíve magzatának. — Kedves Hópehelykém, ha már itt akarsz hagyni, legalább abban légy engedelmes, hogy fogadd meg utolsó tanácsomat. Anyai szeretettel kérlek, ha majd a földön jársz-kelsz, mindig óva­kodjál a Melegtől, mert ez a sehonnai a hónak esküdt ellensége. Ha megtehetné, egy kanál vizbe is belefojtana bennünket. Hópehelyke megígérte, hogy nagyon óva­tos lesz s édes anyjának ölelő karjaiból kibonta­kozva, legszebbb fehér ruhájában kezdett szép lassacskán leereszkedni a földre. Már jókora utat megtett a levegőben, mikor Hópehelyke megpillantá végre egy szép kis falu­nak karcsú tornyát, mely körül az apró házak, mint megannyi tarka foltocskák sorakoztak. Örö­mében elkiáltotta magát a Hópehelyke : •— Jaj de boldog leszek én ebben a kis falucskában, legalább nem kell örökké rettegnem az iszonyú mennydörgésektől, Hanem amint közelebb ért a földhöz, kimond­hatatlan fájdalom szorította össze Hópehelyke kicsi szivét: — Istenem, Istenem, mért hagytam én oda az eget. Ott minden ragyogott a tisztaságtól. Itt pedig, ezen a sáros földön, nemcsak ruhámat fogom beszennyezni, hanem magam is elpusztulok. És elkezdett keservesen zokogni. A Szellő azonban, ki éppen Hópehelyke mellett röpködött vigasztalni kezdte őt : — Ne sirj édes kis Hópehelykém, a föld nem mindenütt ilyen sáros. Jer csak, ülj föl a hátamra, majd elviszlek én téged olyan vidékre, hol nem fogod bepiszkitni szép fehér ruhádat s nem kell félned a haláltól. Hópehelyke nagyon megörült a vigasztalás­nak és fölkapaszkodott a Szellő hátára. Ez pedig röpült kedves terhével vigan s nemsokára lete­lepedtek egy szép erdőben. Jókedvű beszélgetés közben egyszer csak fölkiált a Szellő: — Nézd Hópehelykém, mily gyönyörű ház áll amott, nem volna kedved megnézni ? Ülj megint a hátamra, majd elviszlek, legalább egy kicsit bekukucskálunk az ablakon. Hópehelyke megint a Szellő hátára kapasz­kodott s pár pillanat alatt a kis háznál termetíék. Kandi szemekkel néztek be az ablakon és látták, hogy a házikó belseje csupa arany és ezüst és hogy a fehérmárvány kandallóban vigan lobog a tűz. De jó meleg lehet odabenn, szólott a Szellő. Hópehelykém, nem volna kedved egy kissé me-

Next

/
Oldalképek
Tartalom