ESZTERGOM VII. évfolyam 1902

1902-07-06 / 28. szám

kit szembaja tartott távol az összejöveteltől, Acsay Ferencnek, Horváth Mátyásnak, Panghy Özsébnek és dr. Várkonyi Odilónak. Délután 3 órakor a Kovácspatakhoz rándultak, hol barátságos koccin­tások közt énekelgették kedves diákdalaikat. Va­csora után fölhangzott az »Isten áldd meg a ma­gyart« s a »Hazadnak rendületlenül", mely után megfogadták, hogy 10 év múlva ismét találkoz­nak. Dr. Urbanek Károly több csoportfelvételt készített, hogy megörökítse e kedvesen töltött nap emlékét. Este 8 órakor a társaság kettévált. Kisebbik fele a csavargözösre ült, a másik fele pedig a partról intett »Isten hozzád«-ot. Megható volt e búcsúzás. Mikor a csavargözös elindult, a parton levők rákezdtek a nótát, melylyel 10 év •előtt búcsúztak volt el egymástól: »Ballag már a vén diák tovább« . . . mint visszhang felelt rá a propellerröl a kisebb töredék: »Isten ve­letek cimborák tovább« . . . mig lassan-lassan elnyelték a hullámok az ének utolsó akkordjait s néhány percnyi hallgatásba fojtották a válás kínos érzetét. S hogy találkozásuk ne veszszen el, mint a puszta szó, oly tettel pecsételték meg a baráti szeretettől, áthatott nap emlékét, melyet nem a dicséret jutalmaz meg, hanem a szegény diákok hálás fohásza. Alapítványt tettek: 1. az esztergomi bencés főgymnázium diákasztala ja­vára 300 koronát, 2. az egyetemi kath. interná­tus javára 200 koronát, 3. az esztergomi érseki tanítóképző segélyegylete javára 100 koronát. * A szeminárium gyásza. Junius 30-án este hat órakor kisértük el utolsó útján az esztergomi szeminárium egyik legjelesebb növendékét, Jurkov Pált, ki névnapján, Péter és Pál ünnepén ment haza, arra a szent vakációra, melyet örök nyu­galomnak hivnak. A nagy apostol szerette az apostolságra készülő, ragyogó lelket, s eljött érte. Négy hónap óta sorvadt ö már; az ünnep hajna­lán köhögési roham fogta el s el-elakadt lélegzete. A betegápoló testvérek látták, hogy eljött vég­órája, letérdeltek ágya körül s imádkoztak. A beteg félholtan feküdt s érzéketlennek látszott, végre fölnyitotta szemét, mosolygott s meghalt. A reggeli Úr-angyala harangja, mely megváltást hirdet a világnak, neki csendített békét s üdvös­séget. Ha régi fossor volnék a katakombákban, rávésném sírkövére : Paule, dulcissime fráter, in pace. Ide tűzzük a testvéri megemlékezésnek a következő szép megnyilatkozását is: Jurkov Pál halálára. Lehullott a rózsa. Pedig hogy szerettük, Szivünk melegével Hogyan dédelgettük! Alighogy kifeslett, A nyiló virágot Dér csípte s tövében Féreg foga rágott. Szomorúan néztük. Belesírt a lelkünk Látva hervadását S semmit sem tehettünk, Lehullott a rózsa, Izzó piros rózsa. Sírok közt andalgó Szellő' suttog róla. Nem ... de nem hullott le! ' Isten jobb' szerette. Mennyei virágos Kertjébe ültette. Búzás István. * Közigazgatási bizottsági ülés. A megye közigazgatási bizottsága július havi rendes ülését e hó 8-án d. e. 10 órakor tartja. * Itália ege alatt. Csajka Ernő dr. theol. tanár, lapunk főszerkesztője, és Pécsy Gusztáv dr. az itteni szeminárium tanulmányi felügyelője a hét elején tanulmányútra Olaszországba mentek. Utazásuk első pihenő állomása Velence, hol egy hetet fognak tölteni. * Esztergom mint nyaraló-telep. Sokat tárgyalt kérdés, hogy mikép lehetne Esztergom­ból nyaraló telep. A helyi lapok különféle terve­ket proponálnak s alapos reformokat kivannak a város közigazgatási faktoraitól, hogy e kies fek­vésű, kellemes levegőjű és egészséges jó fürdők­kel megáldott várost, az idegen forgalomnak megnyissák, mert csak igy lehetséges, hogy Esz­tergom ősi nagy híréhez méltón fellendüljön. Rendezettebb viszonyok között, kétségtelenül lekötnénk a fővárosi zajból a vidékre siető közön­ség figyelmét, mert Esztergom klímája csakugyan a magyar Grác szerepét biztosítja városunknak. Es hogy ezen mozgalom nagyon is sok alappal bir, mutatja, hogy a jelenlegi állapotban is felke­resik Esztergomot azok, kik felismerték a sok kívánni valók mellett is e város előnyeit. A vá­rosban nyaralók közül eedig a következőket sike­rült megtudnunk: Brutsy Alfréd kir. főmérnök (Kolozsvár), Tóth Márton fögymnásiumi tanár (Budapest), Szölgyémi Ferenc líceumi igazgató (Gyöngyös), Farkas József iskola igazgató (Buda­pest), Feichtinger Elek közig, biró (Budapest.) A névsor azonban nem teljes, mert még számosan vannak, akik a nyári szabadság pihenő óráit vá­rosunkban töltik. Ezzel kapcsolatosan megemlít­jük, hogy az u. n. Bánomi dűlőben, mely a sz.­györgymezei Vöröskereszt kórháztól húzódik a sz. János-kut felé, több igen csinos fekvésű prés­ház van, melyek tulajdonosai most elhatározták, hogy ezen házaikat nyári lakásokká alakítják át és a fővárosból nyaraló vendégeknek rendelke­zésére kiadják. Igy Matus Gyula már építkezik is, amennyiben présházát két lakásra alakítja át. Ugyancsak ehhez sorakozik Lindtner János és mások présházai. Tehár ha szorosan fogjuk a do­log végét és munkálkodunk, a várost fellendíthet­jük kissé, mert a mozgalom nagyon indokolt. * Nagy tervek. A földmivelésügyi minisz­tériumban nagyban folynak a munkálatok azon tervek körül, mely az Esztergom alatt folyó Duna szabályozását eredményezné. A miniszter utasítására a komáromi folyammérnökség Eszter­gom alatt, a parton és a mederben már meg­tette a kellő méréseket s egy tervet dolgozott ki, mely szerint Esztergom egy rendszeres rak­partot kapna. A rakodó part a primási palotá­tól egész a sz.-györgymezei földekig húzódna, mert most ottan egy kisebb vizijármüvet sem lehet felvontatni. A szükséges földet ugy nyer­nék el, hogy a helembai szigetet, mely Kovács­patak előtt fekszik a Dunában, ide hordanák. Ezen szigetet okvetlen el kell ugy is távolítani, mert a Duna feneke ott már ugy el van iszapo­sodva, hogy a hajóknak csak igen keskeny útjuk van a Duna baloldalán, söt mint a tervezet mu­tatja, nagyobb robbantások eszközöltetnek majd az ott levő zátonyok miatt. Ha valóságba megy az a régi terv, hogy a kis Dunából téli kikötő lesz, ugy ezen létesítendő rakpart illetve von­tatóut is, nagyobb szolgálatot fog tenni, de nagy­ban emelni fogja a Vízivárost is, mert igy egy kellemes sétányt nyer. * A szent János-kúti kápolna búcsúját vasárnap tartották meg a szentgyörgymezeiek. Kedvező jó idő sok népet vitt ki a kedves kis völgybe, melyben Esztergomnak legjobb ivóvize fakad. A kis kápolna zöld lombfalakkal volt kö­rülvéve s reggel Perger Lajos plébános ájtatos menetben vezette ki Szent-Györgymezö népét s ott misét mondott. Délután litánia volt, s külön­ben is egész nap telve volt a kis kápolna ájta­tos és hivő emberekkel. A környéknn pedig majdnem minden pincében vig társaság szórako­zott. Szóval még volt valami emléke a régi és kedélyes szent János búcsúknak. * Esztergom földje Amerikában. Amerika a magyarság második hazája lesz innen-onnan. Pusztuló ország vagyunk már; a nagy kapasz­kodás, a nagy szemfényvesztés dacára is látja e hon népe, hogy őseinek véren szerzett s kemény harcok és kínszenvedések árán idáig megtartott földje idegen elemeknek prédája, s a csak meg­tévesztésre kiabált frázisok hangoztatóinak sza­badon, védtelenül hagyott prédája. Fut a szegény magyar! Ki messze ősi hazájától. Ez a haza neki csak sirja lehet már s nem éltetője. Ott a tengeren tul megbecsülik a munkást, ott magának dolgozhat s nem az országbolonditó (pardon: boldogító) élösdieknek. De keservével, üres tar­risznyáján kivül magával viszi, a legnagyobb kincset, az ösi erényt; nagyjainak becsülését, emlékét. Ez az, a mit a magyar szivéből a ke­serűség sem képes kiszorítani s ez az (sajnos csak) egyedül ez, mivel a világ elismerését vivja ki. Amerikában aránylag sokkal több hazafias és jótékony egyletük van a magyaroknak, mint idehaza, melyek mind a magyar történelem nagy alakjainak nevét örökítik meg. Most ismét egy kedves ünnepély készül Amerika Cleveland váro­sában. Az ott élö magyarok Kossuth Lajos szob­rát készülnek leleplezni. A szobrot magyar szob­rász készité és szeptember 28-án lesz leleplezése, mikor egyúttal Kossuth 100-ik születési évfordu­lóját ülik s 50 éves évfordulóját Amerikába uta­zásának. A tengeren tul hazát nyert honfiak ugy szeretnék, hogy Kossuth szobra magyar földön álljon s ezért kérelmet intéztek a magyar vár­megyékhez, hogy adjanak egy-egy kis zsák föl­det, valamely történelmi nevezetességű helyről a szóbor talapzata alá. Az alispán intézkedett is már a föld szállítása ügyében. A várhegyről ván­dorol egy zsák föld Amerikába. * Primicia Ebeden. Ritka ünnep széles e világon, hogy ikertestvérek mutassák be eisö áldozatuk zsengéjét a Mindenhatónak. Ritka bol­dogság az édes anyának, hogy egy napon két papfiát láthassa az oltárnál. Szent Péter és Pál napján Ebeden volt ilyen ünnep, Miskovicz András és János primiciája; Ebeden lakik egy ilyen bol­dog anya, a Miskovicz mama. Délelőtt 9 óra volt. Örömtől repeső lelkek ezrei gyülekeztek a tem­plom s a plebánia-lak körül, honnan a menet indulandó volt. Az alkalomra Muzsla érdemes plébánosa levezette zászlós hiveit. Harangszó je­lezte jöttüket s akkor kiindult a diszes asszisz­tencia a plébánia-lakból. Fehérkoszorúzott leá­nyok hosszú sora nyitotta meg a menetet, utána a papok, s végre a boldog primiciánsok méltósá­gos Venczell és Komlóssy manuduktorokkal. Vi­rágokkal ékített lombsátor fogadta az egyiket, pazarfényü templom a másikat. A fölhangzott »Veni Sancte Spiritus«-ra könnyek ültek a sze­mekbe s a nép szivéből kérte énekelve a Szent­lélek Isten segítségét. Két szónok emelte az ün­nep jelentőségét. A templomban dr. Bárdos Ré­mig bencés, a primiciánsok egykori tanára tartotta lelkes szónoklatát. A tanár szeretete, a Krisz­tusért hevülő pap nagy méltósága s viszonya a hívekhez nyertek kifejezést szavaiban. Künn Zlattnyánszky János muzslai plébános gyújtó sza­vai csak fokozták a lelkesedést. A szónoklatok után bemutattatott a legszentebb, a legkedvesebb, első áldozat. Először hangzottak el a primiciánsok ajkán azok a titokteljes szavak, a kenyér és bor fölött; a dicsőség királya alászállott, hogy meg­tartsa trónfoglalását két Neki magát föláldozó szívben. Istentisztelet végeztével a szent áldás hosszú ideje következett. Majd a szülői házban előkelő vendégkoszorú gyűlt össze lakomára. A vendégek között Venczell és Komlóssy praelatu­sokon kivül ott láttuk báró Jeszenák István főis­páni titkárt nejével, Koditek István földbirtokost családjával, Bózsa Vitái és Bárdos Rémig taná­rokat, sok papot és előkelőséget. Ott volt az egész község apraja és nagyja. Arcukról olvas­ható volt, hogy magukévá tették a vérükből született primiciánsok örömünnepét. * A cseresznyeszedés áldozatai. A cse­resznyeszedés minden évben kiveszi a maga ál­dozatát s igy ilyen tájban sűrűn lehet olvasni a lapokban kisebb-nagyobb balesetekről és sze­rencsétlenségekről. Városunkban többen lettek áldozatai a gyümölcsszedésnek. Hárman a köz­kórházban feküsznek, egy ember pedig oly sze­rencsétlenül bukott le a fáról, hogy szörnyet halt. A közkórházban ápoltaknak is keze-lába törött s örökké nyomorékok lesznek. A halálra vált áldo­zat Juhász Mátyás börgyári munkás, ki vasárnap délután Molnár István szentjánoskúti szőlőjébe ment ki, hogy három apró gyermekének egy kis cseresznyét szedjen. Felmászott a nem is igen magas cseresznyefára, de szedés közben megcsú­szott és leesve nyakát szegte. A munkabíró em­bert özvegye és három gyermeke siratja, mint egyetlen kenyérkeresöt. * A volt főbíró nyugdij-ügye. Reviczky Győző, az esztergomi járás volt főszolgabírója nyugdíjügyében végre végleges intézkedés tör­tént, a mennyiben a közigazgatási bíróság a bel­ügyminiszter azon határozatát, melylyel a volt fóbiró nyugdiját megtagadta, és ehhez való jogát fenn nem állónak jelentette ki — jóváhagyta. Ezzel a sokat és kínosan tárgyalt ügy is lekerül a napirendről. * Első szent mise Szölgyénben és Zsi­gárdon. Felejthetetlen ünnepük volt a szölgyéni katholikus híveknek szent Péter és Pál apostolok napján. Ekkor mondotta ugyanis Bányász J. And­rás első szent miséjét a diszes plébánia-templom­ban Ziskay Imre plébános vezetése mellett fé­nyes papi segédlettel. A pazar fénynyei díszí­tett templomot a helybeli és a szomszédos köz­ségekből özönlő hivek nagy sokasága töltötte

Next

/
Oldalképek
Tartalom