ESZTERGOM VII. évfolyam 1902

1902-05-11 / 20. szám

02. május 11. — Klinger Beethoven-je. A »modern« szobrászok egyik legnagyobbja kinálja mostaná­ban a Beethovenre büszke bécsieknek nagy ze­neköltöjük szobormüvét, akár csak Zichy Mihály a nemzeti képtárnak az ö » hírhedtté « vált képét. Közadakozásból kellett volna összehozni a 400 ezer koronát s a városnak kellett volna megkez­denie az aláírást 50 ezer koronával. Mivel azon­ban a bécsi muzeumoknak nincsenek »mellekhe­lyisegeik«, mint a magyar nemzeti képtárnak, a tanács megtagadta a kivánt összeget. — Klinger müve a »szecesszios« kiállítás középtermében van, körülötte a falakon a szecessziós művészet bor­zalmas mezítelenségei. Beethoven alakja is na­gyobbrészt mezítelen; idomai nélkülözik a férfi­erőt s a »harmadik nemre« figyelmeztetnek, mintha csak Klinger is ama »szektának« eszméit akarná diadalra segíteni, mely megvetéssel fordul el a nőtől, hogy Nietsche szerint »elég erős le­gyen a férfi önmaganak«. Rémséges filozófia ; s ennek hódolni látszik Klinger ezen müvében. Minek állítja elénk mezítelenül az egyszerű s vallásos életű, történelmi alakot, Beethovent ? Minek székének támláján a keresztrefeszités torz képe ? Mire való sz. Jánosnak harca az asszony­nyal, Évával, kit el akar távolítani a kereszttől ? Résen kell lennünk ! A szecesszió szakítás ! Szakit a szeméremmel, szakit az igazi szépséggel, sza­kit a természettel s a természetes erkölcscsel s Wollzogen eszméinek szolgál. Eszméje: das dritte Geschlecht! Borzasztó szecesszió dúlja föl most az erkölcsi elveket s őrli meg az erkölcsi érzé­ket ! a képírás és szobrászat szecessziója csak plakátja az erkölcsi szecessziónak! Berlinben lapja van, Hamburgban kaszinói s Jaj a mi társadal­munknak, ha ezen szakító árnak sodrába kerül; Klinger-féle szobrok és képek árulják el a kor méhében rejlő és ijesztő korhadást. Csak a meg­vesztegetett zsidó lapok dühöngtek a községta­nács bizottságának kemény verdiktje fölött, Bécs­nek keresztény szellemű többsége azonban csak örülhet annak, hogy ezen »művészeti« áramlat­nak szolgálatot nem tett. Az uj miniszter. Az uj kereskedelmi miniszternek nem lehet panasza még politikai ellenfeleivel szemben se. Hiszen minden oldalról túlon-túl sok bizalmat előlegeztek neki. A politikiai udvariasság Láng miniszterrel szemben tetőpontját érte el. Még Szélinek se vetették szemére, hogy nem a volt szük pályáján és felzúg a tapsvihar, cseng az alamizsnapénz, halálos verejtékének, ügyességé­nek jói kiérdemelt jutalma. Hála az égnek, aránylag kevés e szeren­csétlen emberek száma. Általában jobban szere- I tik a szilárd talajt, mint az ingó-bingó kötelet, melyet az üres levegő támogat. Rossz mester­ségnek is bizonyult most mig egyrészt veszé­lyezteti az élet féltett kincsét, másrészt nagy nézőközönséget sem tud toborozni, hát izgat és — szánalomra késztet, ha tapsolnak is a végén. A taps és örömrivalgás inkább az izgalom meg­szűntéből ered és annak szól inkább, mint az ügyességnek. Sajnos, hogy a társadalmi és még inkább a politikai életben sokkal nagyobb a percentje az oly embereknek, kik a kötéltáncos szánalmas mes­terségére adják magukat. Kiknek egyéb gondjuk nincsen, mint ügyesen megtalálni azt a mesgyét, a mely a két ellenséges tábor között elvonul, hogy azon haladva, mindkét féltől tiszteletben tartassanak, nem mint félelmetes ellenfelek, hanem mint az elv nélküli pacifikáció fáklyavivöi. Mint a kötéltáncos, ugy ők is majd jobbra hajlonga­nak, majd balra bólintgatnak, hogy le ne dőljenek a » pártonkívüli« népszerűség csábító magaslatáról. Vannak elveik, de azokat burok­ban hordják magukkal és ha ezekből el is árulnak néha egyet, melynek hallatára bal­ról lelkes éljen — s taps-vihar zug fel, sietnek hamar átkacsintgatni a jobb oldalra — tehetik, hisz a mesgyén állanak ! — hogy azokat is meg­nyugtassák. Szeretik, ha a szó legnemesebb értei­nemzeti pártiak közöl választott minisztert Ho­ránszky utódjául. Nem pedig azért, mert Láng mint politikus, elég színtelen egyén. Nem tette ki magát túlságosan az »egyseges« szabadelvű­párt egyik frakciója mellett sem. Semlegességét mindig elég ügyesen meg tudta őrizni. Az elmé­let s nem a gyakorlat, tehát nem is a politika emberét látja benne mindenki, azért nem keltett kinevezése egyik oldalon sem túlságos lelkese­dést, sem különös ellenszenvet. Az »egyseges« szabadelvű-párt ilyen egyént üdvözölhetettalegnagyobb egyöntetűséggel, vagy ha úgy tetszik a legegyhangúbb közömbösséggel. Széli ennyiben jó sakkhúzást csinált. Saját hely­zetét nem tette nehezebbé. Senkinek nincs oka haragudni, de egyik se beszélhet diadalról. Széli ismét talált egy formulát, melylyel a válságos­nak látszó helyzetből kimenekült. Elejtett min­den aktiv politikust, s kiemelt az elfeledés ho­mályából egy embert, ki iránt részvéttel visel­tettek nagybányai bukása miatt. Kathedrális bölcseségét még senki sem vonhatta kétségbe, közgazdasági kérdésekkel is foglalkozott, sőt egész a küszöbön levő kiegyezési kérdésben is tekintélynek akarta magát elismertetni kvóta­tanulmányával. Láng a statisztikát is jól ismeri. Mi kell tehát több ennél ? Ki meri állítani, hogy az ily egyénből nem lesz jó kereskedelmi mi­niszter ? Csakhogy a dolog nem eddig van. Az országnak nem szürke emberre volt szüksége. A nemzeti érdek nem azt kívánta, hogy olyan ember kerüljön a manap legfontosabb tárca élére, ki politikailag nagyon is közömbös egyén, kinek kinevezésén a veszekedésre hajlandó, különben egységesnek csúfolt szabadelvű-párt mindegyik árnyalata többé-kevésbbé megnyugszik. Széli nem azért föminisztere az országnak, hogy a szabadelvű-párt kedvét keresse, s ügyes takti­kával pozícióját nehezítse. Szélinek a miniszteri tárca betöltésénél nem a szabadelvű-párt, hanem az ország érdekeit kellett volna szem előtt tar­tania. Ezt pedig éppen nem tette meg. Láng Lajos kinevezése az ország érde­keit tekintve a legszerencsétlenebb választás volt. Széli lelkiismerete ugyancsak szundikált. Mert Láng Lajos volt az, ki kvóta-tanulmányaival az osztrákok igazságtalan törekvéseit szentesíteni látszott. Nekik Láng kinevezése csak olaj a tűzre. A megboldogult Horánszky valóságos mumus volt Lánggal szemben az osztrákok szemében. Hiszen Horánszky volt az, aki Láng kvóta-emelő kísérletét a maga kvóta-tanulmányaival tönkre­silányitotta. S ime most Horánszky örökét Láng kapja meg. Képzelhetö-e ennél csattanósabb arculcsapás ? Lehet-e ennél nagyobb politikai hibát elkövetni. Bizony, ha az ország érdekeit tekintjük, s nem a szabadelvű-párt belügyeit, Láng kinevezését nemcsak nem lehet bizalom­mal fogadni, de egyenesen ki kell mondani, hogy Széli itt kellő lelkiismeretesség nélkül járt el. Elfeledte mesterének elvét: a haza minden előtt. Egy ember, ki magát a nyilvánosság, előtt mében vett jog, törvény és igazság harcosainak tekintetnek, de szívesen veszik a másik részről jövő elismerést is. Középen állva, mindkét féllel kezet szorítanak, mint a Deákemlék talapzatán I látható béke angyala. Érzik mindkét félnek érve­rését s azért ragad is rájuk valami mindkettőnek érzelem- és gondolat-világából. S e két világ — találkozik lelkükben s egybeolvad ottan. Soha patikárius furcsább vegyüléket nem kotyvasztott még össze tégelyében ! De ez őket nem zavarja. Beérik azzal, hogy megsüvegelik őket mindkét táborban. Hisz ezt akarták éppen ! Hej! pedig megmondotta már csaknem két ezredév előtt Krisztus, hogy senkisem szolgálhat két urnák, hogy semmi köze a sötétségnek a világossághoz. Ily emberek meg akarják hazud­tolni az örök igazságot! Igazaknak akarnak látszani, bár — ha másként nem, legalább hal­gatagságukkal pártolják az igazságtalanságot. Jogszeretöknek akarnak látszani, bár szemet huny­nak a jogtiprások előtt! Az egyház hü fiainak, bár dicséretét zengik egynémely három pontos testvérnek. Békeközvetitöknek, bár maguk vetik el az egyenetlenség magvait. Krisztus bátor har­cosainak vallják magukat, de azért sokszor gyúj­tanak gyertyát az ördögnek is. Miben bírja e szánalomra méltó jelenség magyarázatát ? A jellem gyengeségében. Nem olyan az bennük, mint az acél, vagy az élesre csiszolt gyé­mánt, hanem olyan, mint az állatvilág puhányai, már megkötötte, ki az ország érdekeivel össze nem férő állást foglalt el a legfontosabb ügyben, a kiegyezési kérdésben, mikép lesz kész meg­védeni a nemzet érdekeit ? Vagy önmagát kell desavuálnia, a mi semmi esetre sem fog hasz­nálni tekintélyének, vagy az ország érdekeit kell feladnia. Láng előtt csak ez a választás van. Az országnak pedig egy erős kezű, a gaz­dasági viszonyainkat jól ismerő, az ország érde­keit igazán szivén viselő emberre lett volna szük­sége. Az uj kereskedelmi miniszter alkotmányos felfogásának korrektségétől és az ország erőforrását okosan mérlegelő gondolkozásától várták az igaz­ságtalan kiegyezés elhárítását. S megtaláljuk-e azt Láng Lajosban? Alkotmányos felfogását nem vonjuk kétségbe. De hogy az ország erő­forrásait nem jól itéli meg, azt elődje Horánszky fényesen beigazolta. Valóban nehéz elhinni, hogy Széli mindezt nem tudta volna. Alig gondolható, hogy Széli Láng­ban oly titáni férfiút látna, kire a kiegyezés her­kulesi munkáját nyugodt lélekkel helyezheti. Széli csak oly jól tudhatta, hogy Láng, ha még olyan tudós volna is, ha mindig oly engedelmes lesz is a »nagymester«-rel szemben, a mai viszo­nyok között a kiegyezés előtt nem való keres­kedelmi miniszternek, Oda át folyton reánk li­citálnak, s ime most olyan embert küld az or­szág saját érdekei megvédésére, ki maga is fel­felé licitált ? Szélinek mindezt lelkiismeretesen kellett volna megfontolnia, s inkább kevésbbé szakembert, de erösebb, okosabb meggyőződésű hazafit kellett volna választania. Hiszen talán annyira szegények még nem vagyunk, Láng La­josok többen is vannak, olyanok is, kik még nincsenek politikailag kompromittálva. Fenn marad tehát a kérdés, hogy Széli miért választotta mégis Lángot ? Saját helyzetét akarta megerősíteni a szabadelvű-pártban ? Sza­bad-e ilyen fontos pillanatokban, amilyenek előtt a kiegyezési ügyekben állunk, igy járni el. Össze­fér-e a nagy hazafisággal, a politikában is már végre-valahára hangoztatni kezdett erkölcsi fele­lősséggel ? Szélitől több hazafiságot, nagyobb lelkiismeretességet várt az ország. De bebizo­nyult itt, hogy a párt-politika, s az egyéni indo­kok irányítják még mindig a politikát, nem pedig a nemzeti érdek, a közjónak az egyéninél na­gyobbra becsülése. Láng kinevezésében tehát épen nincs okunk megnyugodni, a nagy bizalmat neki nem köte­lességünk előlegezni. A politikában pedig na­gyobb lelkiismeretességet és több hazafiságot kö­vetelünk a miniszterek kinevezésénél első sor­ban. A miniszter alkotmányunk értelmében is felelős tetteiért, és pedig felelős a nemzetnek. A kinevezés felelősségét se hagyjuk elhomályo­sodni. A föminiszter felelős érte, hogy az új miniszteri kinevezésnél a nemzet érdekét ke­reste-e ? A nemzet ezt kérdi Széli Kálmántól, a feleletet tőle, illetve az uj miniszter tetteitől várjuk. Tárl. melyekneknek nincsenek gerinccsontjuk s igy nem is törhetik el soha. Az erős jellemű ember lelkének teljes ere­jével és lelkesedésével csüng elvein, melyek abban tanulmányai és tapasztalatai folytán leszü­rődtek. A gyenge jellemű ellenben nem is engedi e leszürödési és tisztulási folyamatot lelkében végbemenni, hanem beéri a zavarossal, melyből szükség esetén fehéret meg feketét is lehet kihalászni. Amabban acélakarat van, mely az elv szolgálatában kész mindent feláldozni. Ebben ellenben csak velleitások lézengenek, melyek az első áldozatra Rückconcentrirungot vezényelnek. S mig az utóbbi mindkét táborban népszerű­ségnek akar örvendeni, addig az előbbi beéri azzal, hogy szeretettel lelkesednek érte elvbarátai, kiknek örömkiáltásai jól áthallatszanak a másik táborba is és ott — tiszteletteljes félelmet kel­tenek a szivekben, miként valamikor a frigyszek­rényt diadallal körülvivö választott nép öröm­kiáltásai a filiszteusok táborában. Nem számit elismerésre, csak a saját táborában. Elég juta­lom neki ezek lelkes szeretete, tisztelete s ragasz­kodása. Előre el van készülve amazok gáncsaira, sőt fél olyan elvet vallani-, mely szájuk izének megfelel, mert a mi a sötétségnek tetszik, nem lehet az a világosságból való ! Sok kötéltáncos szegte már nyakát. A tár­sadalmi és politikai kötéltáncosok az életnél is többet vesztenek: az igazak becsülését. Ennél többet ugy sem veszíthet el ember ! D. D.

Next

/
Oldalképek
Tartalom