ESZTERGOM II. évfolyam 1897

1897-10-30 / 44. szám

hangzanak a magyarok ajkairól, ünnepi zsolozsmák a templomokban. Ily ünnepélyes alkalommal két­szeres jelentősége van egy irodalmi vállalatnak, mély hivatva van föleleveníteni a nagy idők minden jelentősebb eseményét. Azt találjuk a »Negyvennyolcban«, kezdve az előzményeken, az 1830-iki és 4-0-iki országgyűlésen, az 1848-iki márciusi eseményéken át időrendben megtalálja az olvasó e nagy diszmüben az alakokat és esemé­nyeket ábrázoló képeken kivül az összes erek­lyéket is, melyeket egyesek, mint intézetek drága emlékek gyanánt őriznek. Albumszerü pompás diszmü lesz ez, s összesen 30 füzetre van tervezve. A ki ez albumot végig lapozza, világos, áttekint­hető, könnyed és szellemes formában látja maga előtt elvonulni a szabadságharc történetét. A képeket hosszabb, rövidebb szövegek, mind előkelő írótól eredő cikkek magyarázzák. A nemzet apraja-nagyja megtalálja e könyvben régi eszmény­képeit, a fiatalság lelkesedése forrását,'az öregek a dicső emlékek tárházát. A szöveget a szerkesz­tőkön kivül: Eötvös Károly, Mikszáth Kálmán, Beöthy Zsolt, Hentaller Lajos, Szilágyi Sándor, Marczali Henrik, Hampelné Pulszky Polyxéna, Kiss József, Varga Ottó, Pósa Lajos, Mezei Ernő, Tóth Béla, Inczédy László, Szederkényi Nándor, Ignotus, Lukáts Gyula, Feszty Árpád, Réthy László, Bársony István, Kálnoky Izidor, Beöthy László, Timár Szaniszló, Voinovich Géza stb. irják. Művészeink közül képviselve lesznek : Mun­kácsy Mihály, Zichy Mihály, Benczúr Gyula, Vágó Pál, Roskovics Ignác, Feszty Árpád, Thorma János, Pettenkoffen, Lietzenmajer, Greguss János, Révész Imre, Papp Henrik, Linek Lajos, Faragó József, Orlay Soma, Jankó János, Burger Lajos, Kollarz, Paczka Ferenc, Szinnyei Mexse Pál, Ábrányi Lajos, Huszár Adolf, Zala György, Stróbl Alajos, Fadrusz János, Köllő Miklós stb. Ily ke­zekből eddig alig látott fényes kiállításban mintegy ezerkétszáz művészi képpel indul e munka a közönség elé. A prospektus és az első füzet min­denkit megnyer. •• 4> i i 'b -ir 4> <fe íí" jfc íj»" Dr. Hőgyes korszakos találmánya Asb est-talpbélés. Nincs bőrkeményedés! Nincs lábizzadás! Nincs meghűlés! Nincs semmiféle lábbaj! Követeljük az Asbest-talpbélést czipészeinktöl. Felnőtteknek 35—46. számig tucatja 12 frt, párja 1.20. Gyermekeknek 20—34. sz. tucatja 6 frt, párja 60 kr. csak utánvét mellett. Dr. HŐGYES találmányát sza­badalom védi minden ország­ban. — Bővebb felvilágosítást készséggel ad í Az „Első magyar asbestáru-gyár' Budapest, VI., Sziv-utca 18. szám. ESZTERGOMBAN kizárólag WANITSEK REZSŐ urnái kapható. SCHENKENGEL A. Yarrógép raktára Esztergom, (a „Fürdő" szálloda közelében.) . Bátor vagyok a n. é.. közönséget föl­kérni, hogy mielőtt magát varrógép vásár­lásra elhatározná, nemuiaszsza el megtekin­teni világhírű* T>FAFF l GÉPEIMET. : Csinos külső, könnyű és rendkivül csendes járásukkal felülmúlnak minden más gyárt­mányt. A mozgó részek kovácsolt aczélból és keményítve vannak. (Készletek nyers álla­potban megtekinthe­tők.) Fölötte lelkiis­meretes és gondos ki­vitelük kizár minden javitást, minélfogva hosszú időre terjedő jótállást biztositok. Megnagyobbitott üzletem­ben nagy választékot tartok raktáron. Kiváló tisztelettel Schenkengel A. Mosógépeim használatánál — a ruha na­gyobb kímélete mellett — 50°/ 0 takaríttatik meg szappan, idő, helyiség és tüzelőanyag­ban. Facsarógépek, mángolók raktáron. RETAYés BENEDEK előbb KRISZTA és TÁRSA egyházi szerek műintézete, nagymélt. és főtiszt. Császka György Kalocsa-Bácsi érsek úr ós a „Budapesti Oltáregylet" szállitói Budapest, IV-ik kerület, Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat pluviálek. dalmatikák, egész ornátusokat a jutányos árakon. Reverendákat, cimádákat társulati, egyleti s egyházi lobogók- és zászlókat, szent szobrokat, csillárokat, kelyheket, monstranciákat, oltár- és fali gyertyatartókat, Lipót-utca 21. sz. u. m. mindennemű miseruhák, legszebb és legjobb kivitelben mindennemű kereszteket, pacificalékat, füstölőket, 3 és 4 hangú oltárcsengőket, s minden bronz-, china- és ezüst­tárgyakat. Oltár-, keresztúti- és szent­képek festését elvállaljuk. Készítünk a legelőkelőbb művészek rajzai után oltárokat, szószékeket, keresztelő kutakat, Úrkoporsókat. Nagy raktár egyházi szövet, damaszt, paszománt, rojt, bojt, brüsseli és cérna egyházi csipkékből. Tüzaranyozás vagy ezüstölés gyári árakon a legrövidebb idő alatt eszközöltetik. Arany-, ezüst- és selyem-himzések minta rajz után saját műhimző intézetünkben művészileg készülnek. Nem tetsző tárgyak visszavétetnek. Megrendeléseket szegényebb egyházközségeknek részletfizetés mellett is eszközlünk. Egyházi szövetgyár. JSC co IM E t=3 DEILLER JÓZSEF egyházi szövetgyáros és misemondó-ruha készítő BÉCS, VII., Zieglergasse 27. Képviselő: BRÜCKNER FERENCZ. Szoros megrendelésre minden fajta egyházi ruhák, úgymint: casula, pluviálé, dalmatiea, velum, stóla, mennyezet, zászló stb. valamint teljes omátusok a legszabatosabb kivitelben készít­tetnek el. Templomi felszerelések. \\ ALAPÍTTATOTT 1858. || Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság (ezelőtt WALSER FERENC) BUDAPESTEN, VI. ker., Külső váci-ut 15. Sürgönyczim : SZIV ATT YTJGYÁR BUDAPEST. Gr YlRT : mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzmotorokat (40°/ 0 szénmegtakaritás), petro­leum- és benzin-motorokat. Keret-fürészeket, körfürészeket és csertörőket. Gőzkazáno­kat, előmelegitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat, gőz-, szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépit­ményeket vasból. Tüzfecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gőzfertőtlenitő készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésü acélfelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, vala­mint polygon rostélyokat. LÉTESÍT: vízműveket, csatornázásokat, vízvezeték- és lég­szeszberendezéseket, központi fűtéseket. Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom