ESZTERGOM II. évfolyam 1897

1897-09-19 / 38. szám

ügyének megbeszélése végett f. hó 12-re hívott egybe. 0 nagysága mindenekelőtt emlékezetükbe hozza a megjelenteknek, hogy az 1896. évben ki­adott Évkönyvben már körvonalozta a mono­graphia tervezetét, majd ismételvén a főbb pon­tokat, utal egyrészt a leküzdendő nehézségekre, de másrészt hangsúlyozza a kitartó munkásságnak az akadályokat legyőző erejét s ezzel járó szel­lemi élvezetet. Föltüntetvén a monográfia szük­ségességét és hasznosságát, fölteszi a kérdést: helyeslik-e a jelenlevők a már régebben fölvetett eszmét, akarnak-e részt venni a munkában, ki és milyen irányban szándékozik közreműködni ? Kruplanicz Kálmán és dr. Földváry István öröm­mel üdvözlik és pártolják a tervbe vett mono­graphia ügyét, azonban hivatkozva ezen a téren való tájékozatlanságukra és gyakorlatlanságukra, nem mernek határozott Ígéretet tenni; bizonyos fejezetek megjelölését óhajtják, a melyekben egye­sek tevékenységet fejthetnének ki. Rózsa Vitái azt tartja, hogy maguknak a tagoknak kell meghatá­rozniuk működésük irányát. A monographia fel­ölelvén a természetrajzi, földrajzi, történeti, köz­igazgatási, közgazdasági, kereskedelmi, ipari, egész­ség-, oktatás-, vallásügyi stb. viszonyok leírását: a feldolgozandó anyag oly nagy kiterjedésű, hogy mindenki találhat tanulmányainak és hajlamainak megfelelő teret, annyival inkább, mert nemcsak kutatáson alapuló eredeti, önálló értekezésekkel, hanem nagyobb művek kivonatozásával, adat­gyűjtéssel is hasznos szolgálatot lehet tenni az ügynek. Kéri, hogy a kishitüséget félretéve, lássunk azonnal komoly munkához. Elnök ur ezután nyi­latkozatra hiván fői a tagokat, a monographiában való közreműködésüket megígérték ő nagyságán kivül : dr. Feichtinger Sándor (Esztergom növény­világa), Magos Sándor (Esztergomra vonatkozó kútfők, monographiák), Maiina Lajos (a város közigazgatási viszonyai), dr. Mátray Ferenc (egész­ségügy), Reusz József (pénzintézetek), Rózsa Vitái (Esztergom és vidéke az Őskorban, különösen a rómaiak idejében), Vojnits Döme (oktatásügy). Az értekezlet végül Magos Sándor, Némethy Lajos, Perger Lajos, Pór Antal, Rózsa Vitái és Venczell Antal urakból álló előkészítő bizottságot válasz­tott azzal a megbízással, hogy ez a tervezett monographia tartalmát lehetőleg állítsa össze s — a feldolgozandó részlet kiszemelése végett — az ér­deklődők, a még jelentkező munkatársak tudo­mására hozza. * Tanitói pályázat A városnál rendszere­sített egy uj osztálytanítói állásra vasárnap járt le a pályázat. Pályáztak hatan és pedig: Hollósy Károly városi, Mayer Béla muzslai, Janovits József nyiri, Szöllósy Géza gutái, Szoleczki János lelédi s végre Zerna Mihály csolnoki kántortanítók. A legtöbb reménye Hollósynak van, bár az összes pályázók kifogástalanul vannak minősítve. * A kath. tanitóalap gyűlése. Felkérettünk a kath. tanitók segélyalapjáról tájékoztató jegy­zőkönyv közlésére. A jegyzőkönyvből adjuk a következő főmegyénket illető részletet: A magyar­országi latin és görög szertartású r. kath. tanitók segélyalapjának központi bizottsága közelebb köz­gyűlést tartott Budapesten. A közgyűlésen dr. Ro­szival István apát-kanonok bizottsági elnök bemu­tatta a mult év számadásait a következőkben : a) Évközbeni segélyezésre az elnöknél maradt 622 frt 26 kr. Nyomtatványok és postára kiadatott. 437 frt 49 kr. Maradt 184 frt 77 kr. b) Ösz­töndijakra megszavaztatott 1750 frt. Kifizettetett: 1525 frt, maradt 225 frt. c) Segély és gyámoli­tásra folyósittatott 2240 frt. Kifizettetett 2220 frt. Maradt 20 frt. Ekképen jelenleg rendelkezésre áll összesen 429 frt 77 kr. Egy felmerült eset alkalmából kimondották, hogy jövőre az ösztöndíj csak az esetben fizethető ki, ha az ösz­töndíjas kifogástalan magaviselet mellett legalább általános jó osztályzatú bizonyítványt mutat fel. Az alap számadása a következő: a) A segély-alap vagyona kitesz 77261 frt 91 kr. b) Az árvaházé pedig 14307 frt 62 kr. Ugyanezen kimutatás alapján beterjeszti az 1897. évi felosztási terve­zetet, mely szerint felosztandó: 4312 frt 23 kr. és pedig: 1. Ösztöndijakra (a fenti összeg 4 / 10 része.) 1724 frt 89 kr. 2. Segély- és gyámpénzekre ( 8 / 10 rész, gyámolitás 2 / 10 rész) 2156 frt 12 kr. 3. Az országos árvaház alapja gyarapítására ('/^ rész.) 431 frt 22 kr. Összesen 4312 frt 23 kr. A bizottság segélyekre 1900 frtot, ösztöndijakra 1700 frtot szavazott meg. A slőjdtanfolyam látogatá­sára 2 tanitó részére 100—100 frtot adtak. Ösz­töndijakra 1700 frtot utaltak ki. Az Esztergom egyházmegyéből Koltay Irma II. éves kép. nyert ösztön dij at. Az ösztöndíjakat csak akkor szolgáltat­ják ki, ha az illetők katholikus tanintézetet látogat­nak. 95 folyamodó egyenkint 20—20 frt se­gélyben részesült; segélyt nyertek az esztergomi föegyhm.: Budinszky István halászi, özv. Gyürky Jánosné csábi, Jábornik Károly nagy-tapolcsányi, Marosífy Ferenc gy őr-révfalusi, özv. Pottokár Fe­rencné nyerges-ujfalusi, Stibló János kemencéi. Besztercebánya egyhm.: Ocskay János lezsjáhói, Holicska János bábaszéki, Tomanek József bars­berzencei, Szmetana Szaniszló kopornai, özv. Csernyánszky Ádámné, volt dobrováraljai tanitók illetve özvegyeik. Osztatlan tetszéssel fogadták dr. Walter Gyula indítványát az alapszabályok módo­sítására, továbbá, hogy az árvaházi alap gyara­pítása céljából orsz. sorsjáték rendeztessék. * Perényi Margit első szereplése. Öröm­mel értesülünk, hogy városunk szülötte: Perényi Margit, Paulinák és Lucca Paulinának tehetséges növendéke a budai színkörben a „Suhanc" ­ban f. hó 11-én lépett fel először nyilvánosan s ez alkalommal »Elizt* adta bájos közvetlenség­gel. A színpadi kísérlet minden tekintetben jól sikerült, s a kisasszony megérdemelte azt az ová­ciót, amelyben őt a közönség az egész előadáson végig részeltette. Amint értesülünk, az új színész­nőt a kolozsvári nemzeti színházhoz szerződtet­ték. Gratulálunk ! * Vármegyei közgyűlés. A vármegye f. hó 29-én tartja rendes őszi közgyűlését. * A városi pénzügyi bizottság csütörtöki ülésében a fogyasztási adóhivatal kis bizottságá­nak kibővítését elhatározták, egyúttal az állam részére kijelelendő szőlőtelep kérdését tárgyalták. Ez utóbbira nézve nagy nehézségbe ütközik a területek megvétele, mert az érdekeltek földjeiket óriási áron tartják. * Lourdesi zarándoklat. A szeptember 26-án Lourdesba induló zarándoklatra szép számmal jelentkeztek, úgy, hogy annak sikere biztosítva van ; de kívánatos volna, hogy oly sokan vegye­nek részt, hogy az indulás külön vonattal tör­ténjék. Jelentkezni még mindig lehet dr. Robitsek Ferenc nagymarosi plébánosnál. A zarándoklat­ban résztvevő papok vigyenek magukkal karin­get és stólát. * Áthelyezés. A süttőieknek nagy az örö­mük. A kereskedelemügyi m. kir. minister gróf Stadniczky László dunaszabályozási felügyelőt a budapest—-ercsii dunaszakaszhoz helyezte át. A sokat hányatott nemes gróf maga is örül az át­helyezésnek, mert a süttőiek az olvasóink előtt is ismeretes és az esztergomi kir. járásbíróság előtt most három éve lefolyt büntető feljelentése óta szemenszedett boszantásokkal traktálják őt. A gróf jeles vadászeb tenyésztő és idomító is. A süttőiek közül egy-két ellensége kutyáin boszulta meg ma­gát. Egy ezerforintos angol pointer vizsláját meg­mérgezték, a másiknak, amely szintén értékes állat volt, a farkát vágták le. A grófot az orosz mindenható igazságszolgáltatás (?) ma is folyton üldözi. A folyó év februárjában Bécsben járt. Ez alkalommal egy régi lengyel barátjával találkozott, aki igen megörült a viszontlátás fölött. A jó ba­rát — aki különben orosz követségi attache, más­napra magához invitálta a grófot egy kis lunch-re. A gróf a legnagyobb örömmel igyekezett másnap a meghívásnak eleget tenni és régi barátját keb­lére ölelni. Nagy volt azonban ijedelme, amikor a követségi épületben régi barátja hideg kimért­séggel fogadta és a minden oroszok hatalmas ural­kodója nevében letartóztatta. A gróf protestált a szives fogadtatás ellen s magyar állampolgári jo­gaira hivatkozott. A követségen nemsokára meg­jelent ez ügy miatt Goluchovszky külügyminiszter, de az sem tudott rajta segíteni. Az általános zűr­zavarban délután négy órakor végre a török követ is megjelent, a ki a grófot, mint volt török kapi­tányt, a ki a török kincstártól nyugdijat élvez, kiszabadította. Ha ez az utolsó segítség csak másnap érkezik, a gróf el van veszve, mert azon éjjel már Oroszország felé utaztatták volna. A gróf t. i. lengyel politikai menekült, aki az orosz ural­kodó Romanow-ház ellen esküdött. Ez a bűne. * A közigazgatási bizottság ülése. A vár­megye közig, bizottsága f. hó 15-én ülést tartott. Az ülés legfőbb mozzanatát a régi tanfelügyelő, Bartal Rezső búcsúzó levelének felolvasása és utódjának Vargyas Endrének székfoglalása képezte. Az uj tanfelügyelő beszédében megemlítette, hogy ő e vármegyét annak idején már szolgálta, az igaz, hogy itt csak névleg szerepelt, mivel az ő műkö­dési köre csak Győr- és Komárommegyékre ter­jedt ki. mégis ezen visszaemlékezés hatása alatt, abban már bizonyos megnyugvást talál, hogy 6 itt nem idegen s kéri a főispánt s a bizottságot, hogy őt működésében támogatni szíveskedjenek. Meg­említi továbbá, hogy a miniszter, midőn őt ide helyezte át, azt mondta neki: „Kellemes megyébe f rendezett viszonyok közé kerül, olyan helyre, ahol a közigazgatás mintaszerű." Azt is mondotta a mi­niszter, hogy a tanfelügyelői kerület kicsiny, sok dolgot nem ad s a hely, hova most kinevezte őt, részére valóságos félnyugalom. Az uj tanfelügyelő kifejezte abbeli reményét, hogy ő itt fog találni elég tenni valót. Itt a kisdedóvás ügye, a tani­tói fizetések rendezése, a tankötelesek iskolába járásának ellenőrzése stb. ; — ez neki mind mun­kát fog adni; Ő igyekezni fog azon, hogy mind­azokat keresztül vigye. (Éljenzés). Az ülésben fel­olvasták a miniszterelnök leiratát, amelyben a közigazgatási ágakról tett jelentést tudomásul vette. A kereskedelemügyi miniszter leirata következett erre, aki megígérte, hogy a dorog-nagykálnai törvhatósági útnak a Dunaparttól Dorogig terjedő szakaszát 1899. évtől fogva állami kezelésbe veszi s egyúttal intézkedni fog, hogy a párkány-nánai vasúti állomásnál tapasztalt rendetlenségek meg­szüntessenek. — Am. kir. vallás-közalapitványi ügyigazgatóság, a pilismaróthi uradalomhoz tar­tozó dunapart jogának megvédelmezése végett felebbezést nyújtott be az ellen, hogy az alispán az »István* téglagyárnak Basaharcon kikötő épí­tését engedélyezte. A bizottság e közbevetett fel­lebbezés tekintetbe vételével az alispán által kia­dott engedélyokiratba pótlólag felvenni határozta, hogy a kikötő építése csak akkor engedtetik meg, ha ezzel a tulajdonos jogai nem sértetnek, mi végből a téglagyár évenkint bizonyos összeget lesz kénytelen jogelismerés cimén a partbirtokos ré­szére fizetni. —• A városi közkórház 1897/98 évre készült költségvetését tudomásul vették. — A vá­rosi tanitó választás hoz az iskolaszékbe Vimmer Imre biz. tag küldetett ki. — Vajda h. főmérnök javas­latára elhatározta a bizottság, hogy az árviz által megrongált dunamocsi uttestet 1344 frt. költség­gel kijavíttatják. * Közgyűlés. Az esztergom-szentgyörgyme­zei volt úrbéres közbirtokosság folyó hó 19-én d. u. 3 órakor közgyűlést tart; ez alkalommal a fölött fognak határozni az érdekelt gazdák, hogy kis terjedelmű legelőjüket, amelynek egyrésze már szőlővel van beültetve, felosszák-e vagy nem. A gazdáknak nagyrésze a felosztás mellett fog­lal állást. * A tűzoltó egyesület köréből. Roth Ferenc, a tűzoltó egyesület szertárnoka, vonatkozással lapunk mult számában hozott közgyűlési tudósí­tásunkra, hozzánk intézett levelében tudatja, hogy az ellene intézett igazságtalan vádak miatt fe­gyelmi vizsgálatot kért maga ellen. * Uj világitó anyag. Egy bécsi cég meg­bízottja járt szerdán a városházán s ajánlatot tett a víz-gáz által eszközlendö világítás beren­dezésére. Az ajánlat szerint az 50 gyertyafényerejü lámpával való világítás óránként 0.75 krba ke­rülne. * Nem boldog a magyar, akartuk mon­dani a párkányiak sem. Azok t. i. eddig nem ismerték a pótadót. A jövő évi költségvetés tár­gyalásánál kitűnt, hogy a mindennemű költsé­gekre és beruházásokra ott 5°/ 0-o s pótadót kell majd kivetni. Hol vagyunk mi ettől ? * Megjöttek a katonák. A tatai hadgyakor­latokra bevonult háziezredünk csütörtökön érke­zett vissza városunkba. Az egész ezred a legjobb conditióban van. * A kaszárnyák átadása végett hétfőn volt bizottsági szemle, mely azonban a Tatára vonult ezred távolléte miatt egyelőre nem volt megtart­ható, mivel több helyiséget elzártak. * Éjjeli tüz. Kedden éjjel fél tizenkét óra tájban a szenttamási hegy tetején Szenczi János­nak zsúppal fedett házában tűz támadt. A men­tés és oltás munkáját nagyban megnehezítette az, hogy a hegy hozzáférhetetlen volt, igy az egész épület a tűzvész áldozatául esett. A házbelieket az égő házból felriasztva kellett kimenteni. * Az acetylengáz veszélyessége. Dr. Ohler László, segédtanár az orvosi egyetem közegészség­tani osztályán, dr. Genersich Vilmos egyetemi tanárral együtt megejtett vizsgálataik alapján az acetylengáz mérges hatásáról tartott felolvasást az orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésén aug. 25-én Trencsénben s konstatálta, hogy az acety­lengáz illő részei méreghatásuak és az egészségre ártalmasak, sőt veszélyesek lehetnek, véletlenség vagy tudatlanságból bekövetkezhető mulasztások­nál. Ezen tudományos állítást mintegy természe­tesen megerősítette azon acetylengáz-robbanás, mely néhány napra a felolvasás után, aug. 31-én

Next

/
Oldalképek
Tartalom