ESZTERGOM II. évfolyam 1897

1897-09-19 / 38. szám

nehéz neki a süttői állomásra menni. Nem talá­lok ebben méltányosságot vagy előzékenységet a publikum iránt, a vasúti részénytársaság részé­ről. Azt hiszem, a társaság jó hírneve, s a sze­gény nép érdekében leghelyesebben cselekszik, ha a régi díjszabást visszaállítja. | Tilos a tánc. Lábatlan községnek mulatni vágyó lakosai vannak. A táncmulatság pedig csak a szolgabírói hivatal engedélyével rendezhető. Utóbbi hivatal folyton a lábatlani zeneengedélyek kiadásával volt elfoglalva. A község elöljárósága pedig azzal, hogy az adót hajtsa. Mivel pedig az adót pénzzel kell fizetni s a pénz a korcsmárosok zsebébe vándorolt a mulatni vágyó adósoktól, mig a községi kassza kongott, az elöljáróság azon bölcs gondolatra jött, hogy jobb, h korcsma kong az ürességtől, felterjesztést tett a közp. főszolga­bíróhoz, hogy egy ideig a zeneengedélyek kiadá­sát szüntesse be. Mondanunk is felesleges, hogy e kérésnek eleget tettek s igy Lábatlanon fizetnek ugyan, de mégis tilos a tánc. Irodalom és művészet. A „Ministrálás módja" cimü füzet jelent i meg Keszthelyen Nádai I. könyvnyomdájában, i Összeállította: Bontz József lelkész. E kiadás egye- I siti magában mindazon előnyöket, melyeknek [ hasonirányu müvek örvendenek. A latin szöveg ugy van irva, a mint olvasni kell. A minister gyermek teendőiről bő magyarázatot ad. E mellett i a legolcsóbb a hasonló kiterjedésű kiadások között. | Ára : 3 krajcár. Ötödik bővített kiadás. Ajánljuk ! a hitoktató és tanitó urak figyelmébe. Igen elterjedt tankönyv. A római kath. I egyházi Szertartások tankönyve. Szerkesztette j Bucsek István theol. tanár. Alkalmas polgári isko­lák, középiskolák alsó, és el. isk. felsőbb osztályai | számára, valamint magánolvasmányul. Terjedelme 74 lap, ára 30 kr. Kapható a szerzőnél Vácon. RÉTAYés BENEDEK előbb KRISZTA és TÁRSA egyházi szerek müintézete, nagymélt. és főtiszt. Császka György Kalocsa-Bácsi érsek úr ós a „Budapesti Oltáregylet" szállítói Budapest, IV-ik kerület, Lipót-utca 21. sz. Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat pluvialek. dalmatikák. egész ornátusokat a jutányos árakon. Reverendákat, cimádákat, társulati, egyleti s egyházi lobogók- és zászlókat, szent szobrokat, csillárokat, kelyheket, monstranciákat, oltár- és fal gyertyatartókat, u. m. mindennemű miseruhák, legszebb és legjobb kivitelben mindennemű kereszteket, paciflcalékat, füstölőket, 3 és 4 hangú oltárcsengőket, s minden bronz-, china- és ezüst­tárgyakat. Oltár-, keresztúti- és szent­képek festését elvállaljuk. Készítünk a legelőkelőbb művészek rajzai után oltárokat, szószékeket, keresztelő kutakat, Úrkoporsókat. Nagy raktár egyházi szövet, damaszt, paszománt, rojt, bojt, brüsseli és cérna egyházi csipkékből. Tüzaranyozás vagy ezüst ölés gyári árakon a legrövidebb idő alatt eszközöltetik. Arany-, ezüst- és selyem-himzések minta rajz után saját műhimzó intézetünkben művészileg készülnek. Nem tetsző tárgyak visszavétetnek. Megrendeléseket szegényebb egyházközségeknek részletfizetés mellett is eszközlünk. .03 Egyházi szövetgyár. DEILLER JÓZSEF egyházi szövetgyáros és misemondó-ruha készítő BÉCS, VII., Zieglergasse 27. Képviselő: BRÜCKNER FERENCZ. Szoros megrendelésre minden fajta egyházi ruhák, úgyminteasula, pluviálé, dalmatica, velum, stóla, mennyezet, zászló stb. valamint teljes omátusok a legszabatosabb kivitelben készít­tetnek el. Templomi felszerelések. co CD 3 © 3 EL CD­OS­JI ALAPÍTTATOTT 1858. j| Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság (ezelőtt WALSER FERENC) BUDAPESTEK, VE ker., Külső váei-ut áő. Sürgönyczim : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST. GITÁRT: mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzmotorokat (40°/ 0 szén megtakarítás), petro­leum- és benzin-motorokat. Keret-fiirészeket, körfürészeket és csertörőket. Gőzkazáno­kat, előmelegitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat, gőz-, szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépit­ményeket vasból. Tüzfecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertőtlenitő készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésü acélfelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, vala­mint polygon rostélyokat. LÉTESÍT: vízműveket, csatornázásokat, vizvezeték- és lég­szeszberendezéseket, központi fűtéseket. Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom