ESZTERGOM II. évfolyam 1897

1897-09-19 / 38. szám

Békés-Gyulán, a Korona-szállodában történt, ujab­ban pedig Zimonyban a Royal-szállodában történt egy nagyobb acetylengáz-robbanás, mely alkalom­mal két egyén súlyosan megsebesült. * Az őszi trágyázás. Négyféle tápanyagra van a termő talajnak szüksége u. m. higany, phoszphorsav, káli és mész, ezekre kell tehát a gazdának főgondját forditani és arról gondoskodni, hogy ezen tápanyagok egyike se hiányozzék. Ha­bár a tápanyagok pótlásának mikéntjét nem le­het sablonba szorítani, — mert hiszen hol az egyik, hol a másik tápanyagban van hiány — mégis vannak általános szempontok, melyeknek figyelembe vétele a gazdára nézve hasznos, de fontos. Egy középjó gabonatermeléssel 54—59 kg. légeny, 23—27 kgr. phoszphorsav és 39—40 kgr. kálit vonunk el a talajtól kat. holdunknál. Ezen tápanyagok pótlására kell tehát első sor­bán figyelemmel lennünk, hogy a tápanyagok egyensúlyját a talajban fentartsuk. A legfonto­sabb kérdés az, mely trágyaszert vásároljuk, hogy a legfontosabb tápanyagot pótoljuk. Kétséget nem szenved, hogy különösen ősziek alá legcélszerűbb és legolcsóbb a Thomasfoszfátliszt, (Thomas-salak) melyből a talaj erőállapota szerint kat. holdanként 200—250 kgr. alkalmazandó. Emellett tekintetbe veendő, hogy a Thomas-salak 50 0 / 0-ig tartalmaz meszet és igy az esetleges mészhiányt is pótolja. Esztergom ezredéves múltjából. Törökvilág Esztergomban. L. d) Csekerdeniek. Főnökük Ali aga 25 akcsé napidíjjal, helyettese Szálih kiája 15 akcsé napi­díjjal. 6 bölük. Összesen 40 ember 396 akcsé napidíjjal. VI. A topcsik a) a várban. Főnökük Bekr aga 33 akcsé napidíjjal. Helyettese Hasszán kiája 18 akcsé napidíjjal. 7 bölük. Összesen 40 ember 389 akcsé napi zsolddal. b) Csekerdeniek. Főnökük Omár aga 20 akcsé napidíjjal és 9 ember 101 akcsé napidíjjal. Az esztergomi őrség száma 1102 ember, akiknek napidija 2942 akcsét tett ki. A garázdálkodások az ellenséges felek közt sok panaszra adtak okot a felsőbb hatóságok előtt. Ilyen garázdálkodó volt 1716-ban az esz­tergomi janicsárok agája, ki mitsem törődött a Zsitvatoroknál történt szerződéssel és annak azon pontjával, mely a hódoltság között lakó nemes­ség felől intézkedik. Az aga reáparancsolt a ne­mességre és követelte az adó fizetését. Az aga levelét Thurzó György Magyarország nádorispánja kezéhez kapta és Bics várából aug. hó 7-én kelt levelével az esztergomi aga ellen panaszt emelt Ali budai basa előtt. Nincs kitéve, hogy a levél kinek szól, de magától érthető, hogy az eszter­gomi jancsár-agának, ki Esztergomnak parancs­noka is volt, a budai basa volt főnöke, azért ez ellen a panasz főnöke előtt volt előterjesztendő. 1621-ben valami Ibrahim aga volt Eszter­gomban, aki igen értett a nyúzás és fosztogatás­hoz. Ekkor a barsmegyei kovácsiakhoz, irt leve­let nagy követelésekkel, akik különben is meg­jártak e kegyetlennel, mert midőn ők sz. Mátyás napján benn jártak Esztergomban letartóztatta szekereiket, lovaikat sőt az embereket is. Ezek érdekében Vizkeleti István febr. hó 28-án Szent­Benedekről irt Liptay Imréhez Barsmegye alispán­jához, hogy járjon kezükre a szegény ügyefogyott kovácsiaknak Ibrahim agával szemben. Az erőszakoskodások olykor tüzzel-vassal tör­tént pusztításokká is fajultak. Ilyen esetrjl tesz jelentést Thurzó Szaniszló a hét bányavárosnak a melyekhez 1624. szept. hó 14-én igy ir : »Im­már iteratis vicibus requiráltuk Kegyelmeteket, hogy mivel az török rablani készül Kegyelmetek az ország végezése szerint Kegyelmetekre limitált kétszáz gyalogost Újvárhoz expediálná, de Kegyel­metek mind azideig nem praestálta. Mivel pedig tegnap reggel az Törökök felesen kiütvén Vere­bélyt elégedték ott nem kevés embert vágtak le és rabokat is vittenek sőt immár az egész vég­házakat is megpróbálták és nyilván feniegetődnek, hogy az országban derakas rablást tesznek. Félek hogy ennél is nagyobbat ne probállyanak.« Annak okáért serio meghagyja, hógy tovább ne halogas­sák, hanem küldjék a kilimitált gyalogságot Új­várba, Még ugyanaz évben minden sanyaruság kö­zepette iparkodtak felépíteni Verebélyt, de sajnos ebben a török erőszakoskodás akadályozta őket. E végből 1624. okt. 23-án Eszterházy Miklós irt a hét bányavárosnak, hogy a törökök Verebély építését minpen mődon imprediálni törekesznek. azért kéri ennek elhárítására a bányavárosok ka­tonaságát. Igen érdekes lajstromát birjuk a vezér Ká­zony Passa idejében történt violenoziáknak, mely­ben az esztergomi törökök kivették mnguknak az oroszlányrészt. A reájok és a velők egyességben volt párkányiakra vonatkozókat közlöm eme jelen­tésből, mely Eszterházi Miklósnak Kismartonban őrzött levéltárában van letéve. »Anno 1631. die 5. Febr. Tizenkilencz pár­kányi lovas török, kikkel két oda passa volt, azok is párkányiak, egyik Kara Húszain, másik Omer oda passa, Dewis Bék sógora és a többi két sző­démi vitézeinket úgymint Sothi Mártont és Meleg Mátét levágták, őrölvén a leándimalomban, kiről nincs még satisfactionk a Bali Bektől. Anno 1631. die 19. Febr. Az esztergomi törökök Bali Bék esztergomi szancsáksága idejé­ben két sződémi emberünket vágták le igaz ut­i jókban Szomodon innét, úgymint Vas Istvánt és j Dékán Miklóst, kiről nincs satisfactio. Anno 1631. die 19. Mártii. Párkányi törö­kök 32 loval voltának, kik között fő volt Húszain aga, igaz járatbeli két emberünket, úgymint Nagy Balást és Sere Jánost Vasadon a Garam mellett levágták, lovaikat fegyvereiket és egynéhány száz tallérukat elvitték ezen Bali Bék idejében, kiről satisfactio kívántatik. Anno 1631. die prima Julii. Párkányi törö­kök tiz loval két sződémi katonánkat Kádas Mik­lóst íiastől Kádas Istvánnal együtt igaz utjokban Túr és Czigléd között vágták le, lovaikat és min­den fegyvereiket, ruhájokat elvitték. Anno 1631. die 5. Julii. Párkányi (törökök) esztergommi török bék akaratjából zászlóstul Szó­déin alá hecsapván, három lovas katonánkat Szarka Jánost és Kőrössy Sebestyént, harmadikat is haj­dút Tóth Mihályt és azonkívül ketőt a tarlón le­vágtak, egyen halálos sebeket tettek. Anno 1631. die 4. Mártii. Ö felsége fő lévai lovas hadnagyát Szabó Mátét szolgástól barsi szőlők alatt Párkányi Húszain horvát levágá, lovát vegyverét elvivén, mindez ideig nem tött Bali Bék satisfaction Anno 1631. in mense Majo Kis-Tapolcsány­tól párkányi és esztergomi törökök négy gyerme­ket vittenek ; ugyanottan hamar ismét azon hol­dolatlanságról két gyermeket vittenek, kiket Bali Bék űr barátunk a maga udvarában sokáig tar­tott, egyaránt osztozott a martalőczokkal, de semmi úttal ki nem adá a gyermekeket. Ugyanazon holnapban a párkányiak mintegy hászonöt lóval Omer Oda Passa vélek lévén a csifári kőnél lesekedvén, egyebhai gyakor szoká­sok szerint egy verebéli vitéz emberünköt igaz' útjában levágták kiről semmi elégtételünk nem lett Bali Bék űr barátunktól. Anno 1631. in mense Junio, a szegény Sző­démiek marhájokban huszonkilenczet elvittek, a kiről semmi satisfactionk nincsen, noha eleget szorgalmaztattuk, hogy visszaadják, de még maga az Bali Bék szomszéd barátunk. Olai Bék szom­széd úr barátunkkal egyaránt osztoztak el a lat­rokkal e szödémiek marhájokból, kik most is a csordájokban járnák. Ismét két izben, ma csak nyolczad napja egyszer Teszárról és a körül való holdolatlanság­ról Horvát Husszain a párkányiakkal öt gyerme­ket vittenek be, a kiket szinte Párkányba be nyo­moztattunk s kértük vissza azonnal, még a Dunán sem vivén által őket, mindazonáltal a jó Bali Bék úr barátunk, békességet semmire beesülvén, vissza nem adta a gyermekeket. Csak a héten ismét a Pribék Musztafa mint­egy 35 lóval Esztergomiakkal és Párkányiakkal a sződémieknek ismét 32 számú marhájokat elvit­ték, ki felől megtaláltuk Bali Bék szomszéd bará­tunkat, de még ingyen sem akarja érteni a dol­got, minthogy fölosztozott azzal is és hasznát akarja venni a marhának. A békesség tartsa dolgát, csak ő gyűjthessen göbölt. A ki nagy ellene van a szent békességnek, hogy a jámbor sződémieket, kik semmi okot a háborúra nem adnak, igy ostromol­ják. Kívántatik azért, hogy a marha visszaadas­sék. hogy a barátságos jó szomszédság tovább megmaradhasson. A mellett szünetlen a mint leselkednek az esztergomiak és párkányiak ezen szödémiek ellen, igaz munkájukban nem hagyják eljárni őket, kap­dosnak szüntelen rajtok, hasonlóképen a damás­diak körül, a kik semmi háborúságra okot nem adnak. . Csak az itt közölünk naponként török párt­ról történt sok csintalanságokat, lápásokat, kap­; dosásokat föl nem tudnók, elé nem tudnók szám­I lálni, a mit cselekesznek az Esztergomiak és Pár­kányiak; hol még ha elé számlálnék Hatvan és Eger tájáról mennyi csintalanságot, emberölést gyermeklopást cselekedjenek Szécsény és Fülek s az több odavaló végeink között: egy konc papi­rosra is nem férne. Vidék. A szakolcai zuhany. A felvidéki magyar közművelődési egyesület Szakolcán tartotta meg ez évi rendes közgyűlését, melynek kétségkívül egyik legkiemelkedőbb pontja gróf Károlyi István elnök megnyitó beszéde volt. Abban a városban, a hol épen a leggyalázatosabb erőszak utján ju­tott a kormánypárt a mandátumhoz, a hol ezer választópolgárt fosztottak meg szavazati jogától, a hol oly szemérmetlenül űzték a választási visz­szaéléseket, hogy még a Pesti Hirlap is megrótta, azon emberek előtt, kik szentségtelen kezekkel fosztották meg a népet jogaitól és az ország tör­: vényeit lábbal taposták, ott leplezte le gróf Károlyi a liberális párt erőszakoskodásait. Ki csodálkoznék azon, hogy a Kostyálok, Turóczyak, Zmertychek, Frideczkyek és az általok bedirigált állami és me­gyei tisztviselők hangos »eláll« közbekiáltásokkal iparkodtak megzavarni a szónokló elnököt. Nem kellemes dolog, ha az ember szemei elé állítják saját szennyesét, pedig ezt tette gróf Károlyi. De hogyan is kívánhatta azt, hogy a muszaj-szava­zóknak ezen berendelt tömege, mely önmaga sem bir a jog és igazságosság iránt semmi érzék­kei, üdvözölje őt akkor, mikor az emberi jogok és méltóság védelmére kel ? És mégis alkalmasabb helyet nem választhatott volna az elnöklő gróf beszédjének elmondására, mint éppen Szakolcát, a hol a liberalizmus teljes eredetiségében mutatta be magát. Különb közönségnek nem is szónokolha­tott volna, mint midőn éppen azok előtt beszélt, kiknek lelkiismeretét a leggyalázatosabbb vissza­élések és a legrútabb jogfosztás terheli. De egy­úttal tapasztalhatta a maga részéről azt is, hogy az általa agyondédelgetett liberalizmus mannyire tiszteli a szólás szabadságát, és megismerhette a felső vidék úgynevezett hivatalos magyarságát, mely egyedül a maga részére a hazafiságot vindi­kálja ugyanakkor, mikor fölfelé csak talpnyalást, lefelé pedig csak zsarnokságot szokott meg gya­korolni. A lecke nagyon jó volt mindkét félnek, és ha a F. M. K. E. hivatalos tagjai nem is ve­szik szivükre gróf Károlyi szavait, lévén ők ön­uralom nélküli automaták, de a nemes gróf ur talán okulni fog a szerzett tapasztalatokon s még egy ilyen gyűlés talán ki is józanítja liberális elveiből. Megunta az uj életet. Schalk Imre csol­noki lakost f. hó 16-án reggel a saját háza pad­lásán a kakasülőre felakasztva találták ; a bol­dogtalan ember ezelőtt két hónappal nősült meg s mint életében ismerőseinek panaszkodott: „meg­\ unta az uj életet". A rögtön megejtett nyomozás í kiderítette, hogy az öngyilkos önkezével vetett j véget életének. Gyújtogató mozdony. A napokban az esz­tergom-füzitői vasút mentén a tokodi vasútállomás közelében Kurczweil Bernát ottani lakosnak egy csomóba rakott 35 kéve zsúpja s az amellett levő deszkakerítés ismeretlen okból leégett. A megejtett vizsgálat folyamán kitűnt, hogy a tüzet egy moz­donyból kirepült szikra okozta. A kár 35—40 frt. Táncestély. A lévai iparosifjuság f. évi október hő 3-án Léván, az Oroszlán vendéglőben részben a Kossuth Lajos szobra —• részben a lévai kath. legény-egylet házalapja javára táncmulatsá­got rendez. A mulatság világposta és tombolával lesz egybekötve. Belépti dij személyenkint 80 kr., csládjegy 1 frt 50 kr. Kezdete este 8 órakor. Panasz a füzitői vasút ellen. Lapunk egyik olvasójától vettük a sorokat: A dunamocsi megállóhelyről Esztergomba a vitelár jelenleg 80 kr., Süttő állomásról pedig Esztergomba 40 kr. t előbb egyforma volt a vitelár mindkét helyről. Nem tudom miért változtatta meg a vasúttársa­i ság a régi viteldíjt? miért hozta be az új ár­mennyiséget, mely által különösen a szegényebb néposztály, mely közvetlen a dunamocsi állomás körül lakik, van sújtva, s különösen téli időben

Next

/
Oldalképek
Tartalom