ESZTERGOM I. évfolyam 1896

1896-02-02 / 5. szám

4, Földszinti falazatnak vizálló mészhabarcsba való helyezése 5400, 5. Első emeleti falazat 4800, 6. A homlokzatnak újból való elkészítése 500, 7. Födémeken eszközlendő javításokra 600, 8. Folyo­sók burkolatának javítására 300, 9. A főlépcső helyreállítása a födémszerkezettel együtt 1000, 10. A víz elvezető csatorna elkészítése 300, 11. Asztalos, lakatos, mázoló és üveges munkák elké­szítése átlag 3000, 12. A csapos gerendák kivál­tása részben javításokkal, uj párkányok 1200, 13. A cserepező munkák átfedése, részben az uj anyag­nak hozzáadásával 1200, 14. Szobefestő munka 600, összesen 24850 forint: Előre nem látható egyéb kiadásokra 1.000 forint. Végösszeg 258000 forint. Életbevágó közügye lévén Esztergomnak a főgymnazium, s szomorú okulást nyervén a köny­nyelmű, s olcsó építkezésekből, a mi véleményünk is azokkal egyez, kik a teljes ujjá-épitést javasol­ják. Maga Czigler is indokolja a mai épületnek hatályon kivül való helyezését; ne építsünk tehát holmi restaurálással 10—15 évre, hanem kétsze­rezzük meg azt a 26.000 forintot, s építsünk »lelki­ismeretesen.« HIREK. * Felhívás. Az esztergomi katholikus-kör elnöksége az általa kiboesájtott aláírási ivek i minél előbbi szives visszaküldését kéri, mert ezekre tájékozás céljából mulhatlanul szüksége van. * Személyi hir. Dr. Komlóssy Ferenc, ka­nonok s főtanfelügyelő, a tanterv revideáló bi­zottság üléseire Budapestre utazott. * Ipoly-estély. Fehér Ipoly pannonhalmi fő­apát névünnepének előestéjét szerdán ünnepelte meg a helybeli sz. Benedek-rendi székház. A fő­apátra, ki emelkedését Esztergomban kezdte, jelen méltósága országos jellege mellett, mint az itteni társadalmi élet egyik volt oszlopára, most is ke­gyeletes örömmel gondol Esztergom. Ezt láttuk megnyilatkozni azon ünnepeltetésben is, amelytől szerdán este a székház falai viszhangzottak. A város és megye vezérlő egyéniségei, úgy egyházi mint világi részről együtt voltak. Ott láttuk Bol­tizár József püspököt, Kruplanicz Kálmán főispánt, Hetyei Samu, Maszlaghy Ferenc, Rosszival István kanonokokat, Andrássy János alispánt, Frey Fe­renc országgyűlési képviselőt, Magos Sándor kir. táblai birót, Maiina Lajos polgármestert, dr. Fe­hér Gyula plébánost, Walter Gyula primási titkárt, Pisuth István kir. közjegyzőt, dr. Földváry István főügyészt, Niedermann főkapitányt, Fiedler, Pon­grácz ügyvédeket, Beusz takarékpénztári igazgatót, Reviczky Győző főszgbirót, Csupor főerdészt, Szabó Mihály megyei főjegyzőt, stb. Az emelkedett han­gulatú estélyen Vojnics Döme igazgató s házfőnök mondta az első toasztot a főapátra, ékes és lelkes szavakban a gyermek érzelmeit tolmácsolva a rend közszeretetben álló atyja iránt; Boltizár József püspök szinte ifjú tűzzel éltette Magyarországot, a második ezredévben is regeneráló rendet, annak nagy vezérét és főpapját; dr. Földváry István fő­ügyész az egykori tanítvány hálás szivének húrjait pengeté, poharát ürítve a rendház hazafias és tu­dós tagjaiért. Minden egyes felköszöntőt lelkes, szűnni alig akaró éljenzés követett, s a társaság csak éjfél felé oszlott szét. * Tanácsülés a városnál. Esztergom sz. kir. város tanácsa szerdán tartott ülésében egyéb cse­kélyebb jelentőségű ügy mellett, Czigler Győző budapesti műépítésznek a gymnázium újjáépítését tárgyaló átiratával foglalkozott s azt tanulmányo­zás s véleményezés végett a pénzügyi bizottsághoz utasította. — Kövesi Albert színigazgató pedig, abbeli kérelmével, hogy a májusra engedélyezendő előadási jogot már előre engedélyezze a tanács, elutasittatott. * A város pénzügyi bizottsága január 25., 26., 27., 28., 29. és 30-ik napján tartott üléseiben a város költségvetését teljesen letárgyalta. * Városi közgyűlés. Esztergom sz. kir. vá­ros képviselőtestülete csütörtökön, január 30-án közgyűlést tartott. A gyűlésnek tárgysorozat sze­rinti főbb végzései voltak: Bleszl Ferenc képvi­selői jogát választás utján kívánván gyakorolni, helyére Fried Arnold póttag hivatik be. Tudomá­sul vették Esztergom vármegye alispánjának értesítését, hogy Bischitz Jánosné képviselői jo­gát Hübschl Alajos, Pápes Józsefné, Szenttamási Béla, az esztergomi kereskedelmi iparbank Kaán János, az esztergomi szent Ferenc-rendűek, Prei­ninger Emil, az esztergomi takarékpénztár, Beisz József, Knauz, Nándor, dr. Walter Gyula, dr. Krauz Izidor, Mittelman Bódog, Helcz Jánosné, Helcz Kálmán, Fasischek Antalné, Litsauer Sándor által kívánják gyakorolni. A polgármester beje­lentette, hogy Vichor József meghalt virilista képviselő helyére Héja Tivadar póttag hivatott be. A szállodák, kávéházak, vendéglők, korcsmák, pálinkamérések zárórájára nézve, a tanács javasla­tát elfogadták, úgy, hogy a helyiségek télen 11-ig, nyáron 12-ig legyenek nyitva. Néhai Horváth Imre volt városi tanácsnok, nyugdijából vissza­tartott 268 frt 01 kr. jelzálog biztosíték mellett kiutalványoztatott. A város lejtmérezése, térképe­zése elhatároztatótt ? s a további munkálatok fo­ganatosítására a képviselőtestület a tanácsot uta­sította. Hasonlóképen határozatba ment, hogy a város a vágóhíd céljaira a szt.-györgymezei földe­ket 1850 forintért megvette. A Tagen alapítványra vonatkozó s a főügyész által beterjesztett alapító levelet a közgyűlés elfogadta, s a belügyminister­hez fölterjesztette. Miután az észak-magyarországi bányatársulattal kötött szerződés megszűnt, a le­tett óvadékot a közgyűlés kiutalványozta. * A Történelmi Társulat közgyűlése. Az »Esztergom vidéki Régészeti s Történelmi Társu­lata ma egy hete, január 26-án tartotta első köz­gyűlését Kruplanicz Kálmán főispán és társulati elnök vezetése alatt. A tagok, bár többen is le­hettek volna, szép számban jelentek meg. Az ülésnek kiemelkedő pontja volt Pór Antal kano­nok előadása Esztergom-megye monográfiájának megírásáról, és Rózsa Vitái titkári jelentése. E je­lentés a társulat megalakulását s működése eredmé­nyét vázolta. A rövid fönállás (1894-ben alakult) dacára a társulat eddig is meglepő munkásságot fejtett ki. Büszkeséggel hivatkozhatik a Szentki­rály földön eszközölt régészeti ásatásokra. Pór Antal pedig szakavatott tervezetet nyújtott a megye és város történetének megírására. A mo­nográfia megírásával oly művet fog a társulat megalkotni, a mely mig Esztergom hajdani nagysá­gának és fellendülő jelenének fényes és méltó hirdetője lesz, addig ékesen szóló tanúságot fog tenni a nemesért és szépért való lelkesedésünk, érdeklődésünk és ügybuzgalmunk mellett. A köz­gyűlés egyúttal a társulat tiszteletbeli tagjaivá vá­lasztotta : Fraknói Vilmost, Hampel Józsefet, Villá­nyi Szaniszlót és Récsei Viktort. * Villamos világítás. A villamos világítás ügyében kiküldött bizottság tagjai, Dr. Földváry István, Frey Ferencz, Eggenhoífer József, Nieder­mann János, Tiefenthal Gyula, Horn Károly, szor­galmasan gyűjtik azon szerződéseket, szabályren­deleteket, emlékiratokat, melyek az egyes városok­tól a tanácshoz beérkeztek. Ha a bekért adatok mind itt lesznek, mit e hó elejére várnak, a bi­zottság azon városokban, melyeknek villamos vilá­gítási berendezése Esztergom körülményeinek s viszonyainak legmegfelelőbbek, haladéktalanul hely­színi tanulmányt eszközöl s a szemleút után egy kimerítő, véleményes jelentést fog a tanácsnak bemutatni. * Az esztergomi Oltár-egylet jövő vasár­nap, folyó hó 9-én tartja nyilvános'istentiszteletét a vízivárosi zárdatemplomban. Szent mise van: ^a?, 8, 9, 10 órakor, és d. u. 5-kor sz. beszéd és litánia. * Lapunk előző számának dr. Helcz Antal volt polgármester ügyére vonatkozó közleményét, mely szerint a kir. ügyészség a törvényszéknek a volt polgármester ellen emelt vádat elejtő hatá­rozatát megfellebbezte, azzal egészítjük ki, hogy a kir. ügyészség maga indítványozta ezen vád el­ejtését s ekként fellebbezése nem a határozat lé­nyege ellen irányul, 'hanem a kir. ügyészség indít­ványához terjedelmes indokolást is csatolt és mert ezen indokolásra súlyt fektet, azért kívánja, hogy a törvényszék határozatához ezen indokolás szintén átvétessék és mert nem vétetett át, azért felleb­bezte azt meg. * Az esztergomi kath. legényegylet mu­latságának tiszta jövedelme 501 frtot tesz ki. A nagylelkű támogatásért forró köszönetet mond a m. t. közönségnek az elnökség. — Itt megemlít­jük, hogy a január 26-án tartott tombola-játék nyereménytárgyai február hó 8-ig kiválthatók. Az addig ki nem váltott nyereménytárgyak az egylet tulajdonába mennek át. * Esztergommegyében az ujoncozást már­cius hó 9-én kezdik meg. A párkányi járásban az ujoncozást március 9., 10., 11. és 12-én, az esztergomiban 14., 15., 16. és 17-én, Esztergom városban pedig 18. és 19-én fogják megtartani. * Előléptetés. A fökáptalan január 24-én • tartott közgyűlésében Nadhera Pál rendelkező fő­erdészt kinevezte erdőmesternek, Seyler Vilmos merkei ispánt pedig számtartónak. Bizonyára széles körben keltett örömet az uj erdőmesternek I előléptetése, ki e bizalomra derekasan rászolgált. * Ünnepelt elnök. Az esztergomi „ Tarkaság u czimü polgári egyesület váratlan meglepetésben részesítette újonnan választott elnökét, hányi Gé­zát. Szénrajzzal megkészíttette arcképét, s azt csü­törtökön este ünnepélyesen leleplezte. Schreiber Aladár egyesületi titkár szép és lelkes beszédben méltatta az elnök érdemeit, s mikor a képről le­hullott a lepel, zajos ovációban részesítette elnö­két a nagyszámban egybegyűlt társaság. A va­csora vig hangulatban folyt le, s e hangulatot bizonyára fűszerezték azon vig toasztok, melyeket Frey Ferenc képviselő, Brutsy János, Szenttamásy Béla, Iványi Géza, Vanitsek Rezső, Kovács Albert és mások mondottak. * Millenáris bandérium. Pénteken január 31-én a vármegyeház alispáni hivatalában ülés volt, mely a megyei millenáris bandérium ügyé­vel foglalkozott A megye hivatalos közegein: An­drássy alispánon, Szabó főjegyzőn stb. kivül jelen voltak a bizottsági tagok közül dr. Cser­noch J. és dr. Komlóssy F. A megyei bandérium valószínűleg 5 tagból fog állani és zászlótartó dr. Perényi Kálmán főszolgabíró lesz. A részletekről a bizottság jelentést fog tenni a legközelebbi köz­gyűlésnek. * Vadászat teknőben. Az »utolsó Mohikán« regényes történetére gondoltam, mikor minap nem messze a magyar Agenciától, egy csiz­madiát teknőbe szállni láttam. Mit akar ez a normán vér? tán a jeges Duna Spitzbergái közé indul kutatásra? vagy tán egy fuldokló csizma­szárat pillantott meg a jéglapok közt, hogy arra fordítja teknője orrát ? A csődület nőttön-nőtt, de a csizmadia bátorsága sem fogyott a teknőben s kerülgette a már vizben álló kukoricagórékat, melyekbe egy szerencsétlen nyúl bujt pihenőre s bár nyitott szemmel alszik, nem vette észre, hogy a vizár körülfogta. A csizmadia s a nyúl farkas­szemet néztek ; most utána kap vadászunk, de biz a nyúl nem azé, aki kergeti, hanem aki megfogja; a nyulacska előugrott s lubickolt nyakig a töredező finom jégben. A csizmadia utána, a közönség lel­kes biztatása és hahotája közt; inkább rajta vesz, de a csúfot magán száradni nem hagyja; a nyúl­bőrösök különben is jobban boldogulnak manap­I ság ; neki is nyúlbőr kell; végre megkeríti, meg­kapja a prüszkölő nyúlfi füleit; s amint fülön fogta, úgy nyakon is vágta s kioltotta inába szállt éle­tét. A szerencsés vadász azután teknőstül, nyulas­tul a közönség ovációja közt illant el s reméljük, azóta már egyszer-kétszer ellátogatott a kukorica­górékhoz, hogy nincs-e bennük megint nyúl. Va­dászni nyulakra teknőben, azt a törvény sem tiltja. * Köszönet-nyilvánítás. Az esztergom-szt.­györgymezei olvasókör választmánya hálás köszö­netet szavaz a következő nemeslelkü jótevőknek, kik könyvtára gyarapításához nagylelkű adomá­nyaikkal hozzájárultak : Főm. s főt. dr. Vaszary Kolos 20 frt, Boltizár J. 5 frt, Sujánszky A. 2 frt, Palásthy P. 1 frt, gr. Csáky K. 3 írt, Blümelhuber F. 2 frt, Bajner L. 5 frt, Csernoch J. 2 frt, Graeffel J. 2 frt 50 kr., Pór A. 3 frt, dr. Roszival I. 3 frt, Hetyey S. 3 frt, dr. Kohl M. 2 frt, dr. Fehér Gy. 1 frt, b. Gudenus A. 1 frt, dr. Prohászka O. 2 frt, dr. Horváth F. 1 frt, dr. Csajka E. 1 frt, dr. Anhäupel Gy. 1 frt, Némethy L. 1 frt, Guz­venitz V. 1 frt, dr. Kováts K. 1 frt, Csenczik J. 1 frt, Schreiber A. 1 frt, dr. Okányik L. 1 frt, Keményfy K. D. 1 frt, Berán A. 70 kr., Okosi V. 70 kr., Simon K. 20 kr., Hartl F. 20 kr. Fritz Gy. 20 kr. * Röndnek muszáj lenni. Pap András pi­lis-maróthi biró, január 25-én felöntött a garatra,, s midőn hajnalban hazabotorkált, a vele szóvitába elegyedett feleségére annyira dühös lett, hogy elő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom