ESZTERGOM I. évfolyam 1896

1896-08-16 / 33. szám

szólított közülök. Dr. Walter Gyula válaszában a hálás tanítványokra és családjukra emelte poharát kívánva, hogy ez anyagias világban az ideális szépért, a vallásos nevelés- és a haza boldogsá­gáért nemes ambícióval küzdő egykori tanítvá­nyaikat az Ég áldása kisérje. A kedélyes beszél­getés ezután még jő ideig tartott, mely után a kath. kör megtekintésére indultak. Az egész talál­kozás higgadt szemlélőben azt a benyomást kel­tette, hogy nem fáradt hiába az a tanári kar, melyet szeretettel keres föl a távolból is az egy­kori növendék, s kikre viszont jogosalt büszke­séggel mutathat, mint volt tanítványaira ez a mostanában egynéhányszor ócsárolt tanári kar, mert növendékeik egytől-egyig tekintélyes és tisztes állást vivtak ki maguknak a társadalomban. * A főegyházmegye személyzetéből. Koday Gyula a budapesti angol-kisasszonyok intézeté­nek hittanárja, a pozsonyi kir. kath. főgymnázium hittanárának neveztetett ki. * Báró Kaas Ivor és családjának gyásza. Mély részvéttel vettük a hirt, hogy kitűnő munkatársunkat br. Kaas Ivort és nejét, szül. nagy­lónyai és vásáros-naményi Lónyaij Ilonát mély gyász érte. A bárónénak ugyanis e hó 11-én, reg­geli öt órakor elhunyt az édes anyja, nagy-lónyai és vásáros-naményi Lónyay Etelka úrnő, jótékony életének 73-ik évében. A megboldogultat augusztus 13-án Nagy-Lónyán temették el. A súlyos csa­pás alkalmából fogadja a nemes báró és családja ezúton is őszinte részvétünket. A gyászesetről a család a következő jelentést adta ki: Nagy-lónyai és vásáros-naményi id. Lónyay Albert, Ugocsavár­megye volt főispánja, és gyermekei: Ilona, revent­laui báró Kaas Ivorné, Albert cs. és kir. ezredes és kamarás, Rózsa, verőcei gróf Pejacsevich Jánosné, Flóra és Géza cs. és kir. kamarás és országos kép­viselő s családjaik: nagy-lónyai és város-naményi Lónyay János főrendiházi tag, Máramarosvármegye volt főispánja és neje corvin Kovnacka Konstance s fia Sándor cs. és kir. kamarás, Beregvármegye főispánja és családja; nagy-lónyai és város-namé­nyi gróf Lónyay Gábor, János, Margit és Menyhért, az összes rokonok nevében is, mélyen megszomo­rodott szívvel tudatják szeretett testvérüknek, illet­ve sógornéjának és nagynénj üknek nagy-lónyai és város-naményi Lónyay Etelka asszonynak folyó évi augusztus hó 11-ik napján reggeli 5 órakor jótékony életének 73-ik évében, hosszas szenvedés s. az Ur vacsorájának ájtatos felvétele után, vég­elgyengülésben bekövetkezett gyászos halálát. A boldogultnak hült tetemei f. hó 12-én délután 1 órakor fognak Uj-Pesten, Dobó-utca 4-ik szám alatti lakásán, az ev. ref. egyházszertartása szerint megáldatni s Nagy-Lónyán f. hó 13-án délután 4 órakor a családi sírboltban örök nyugalomra té­tetni. Budapest 1896. augusztus hó 11-én. Isten vele! * Változások Sz. Ferenc rendjében. A Sz. Máriáról címzett ferenciek mult heti nagy káp­talanán a rend személyzetében következő válto­zások történtek: Precehtiel Matern kismartoni házfőnök és Göcz Szolán kiérd, tanár tisztelet­beli kormány tanácsosok lettek. Ozoray Izidor malackai házfőnök, ugyanazon minőségben Nagy­szombatba helyeztetett át. Horvátit Jusztin ujonc­mester Malackára, Görög Ince komáromi presidens Simontornyára, Horváth Béla budapest-ferencvárosi káplán Komáromba házfönöknek küldettek. To­kay Pius Malackáról Nagyszombatba vicáriusnak, Glósz Lipót Nagyszombatból Pozsonyba Provinciális mellé latere Definitornak. Soóty Szaniszló Érsekúj­várról Jánoshidára káplánnak, Hajós Othmár Komá­romból Budapestre hitoktatónak, Zey Apollo simon­tornyai házfőnök Sümegre hitszónoknak, Sipos Ágos­ton Jánoshidáról Érsekújvárra hitszónok, s hitok­tatónak, Szirányi Ernő Nagyszombatból Pápára, Miersdorfer Frigyes Pápáról Pozsonyba hitszónok­nak, Huszár Leander Sümegről Komáromba hit­szónoknak, Keizler István Budapest-Ferencvárosba káplánnak, Egyenesy Ábel Nagyszombatból Nyit­rára nyugalomba, Bachaty Vazul Nagyszombatból Budapestre hitszónoknak küldetttek. * Tanítók véglegesítése. Munka István szempci, Kalina Károly sárisápi, Kenderesy Ká­roly morovani ujonan megválasztott kántortaní­tók ezen állásukon véglegesítettek. * Házi ezredünk zászlója. Helybeli ezre­dünk megrongált zászlóját szerdán délután vitték be a vízivárosi zárdába, hol a nővérek kijavítják. * Pályázat a reáliskolai tanári állásra. Esztergom város tanügyi bizottsága kedden dön­tött a reáliskolánál megürült tanári állásra beér­kezett pályázatok fölött. Kemény Árpád karcagi reáltanár s Györffy Lajos voltak a pályázók, kik közül Kemény Árpádot hozza a bizottság a köz­gyűlésnek javaslatba. * Épülő iskola. A sz.-györgymezei árvaház­hoz 0 Eminenciája által építtetett 2 tanterem már fedél alatt áll s szeptemberben benne az elő­adások is megtarthatók lesznek. * Az esztergomi betegsegélyző pénztár az államtitkárnál. Födi Emilt, a betegsegélyző egy­let orvosát az egylet igazgatósága állásától a fel­merült hivatalabeli rendetlenségek és visszaélések indokolásával elmozdította. Az ügyről szóló jelen­téstétel végett dr. Walter Gyula elnök vezetése alatt Paulovits Géza alelnök, Brutsy János és dr. Aldory Mórból álló küldöttség f. hó 8-án tisztel­gett Vörös László államtitkárnál, ki szívesen fo­gadva a küldöttséget, dr. Walter Gyula elnököt biztosította, hogy érdemileg lesz az ügy fölülbírálva és elintézve. * Az egyesült Esztergom adója. A részle­tes kimutatás szerint a mult 1885. évben a négy­városnak összes állami adója volt 95,818 frt 86 x / 2 kr. Az egyesitett város f. évi adója 110,544 frt 80 kr. Eszerint a f. évi adóemelkedés 14,725 frt 93 J / 2 kr. Ezzel egyidejűleg a mult évről a négy város hátramaradt állami ádoja 15,821 frt 01 1 j 2 kr. A folyó fél évre esedékes adó 55,272 frt 40 kr. Összesen 71,093 frt 41 kr., melyre f. év. aug. 12-kig befolyt 45,245 frt 85 kr. Marad hátralék 25,747 frt 56 kr. A városi adóra vonatkozólag a mult 1895. évi hátralék 11,688 frt 12 kr. A f. évi költségvetés még nincs megállapítva e szerint az kivethető nem volt. A f. év első napjától egész J2-kig befolyt összesen 29436 frt. A megyei útadóra vonatkozólag pedig a mult évről hátramaradt 4,184 frt 04 x / 2 kr. Ä f. évi előírás 10141 frt 21 kr. Összesen 14325 frt 25 V 2 kr. Ebből a f. év első felében esedékes 5070 frt 60 kr. 1895. évi hátralék 4,184 frt 03 7 2 kr. Összesen 9,254 frt 65 kr. Erre befolyt a f. évben összesen 4,251 ftt. Marad hátra 5,003 frt 65 kr. Az ál­lami adómunkálatból csupán a hátralék átveze­tése hiányzik, az intők mind kézbesítési ív mel­let kiadattak s legközelebb a végrehajtások meg­kezdettek. A városi adómunkálat igen hátra van, a mennyiben a költségvetés még nincs jóvá­hagyva. A megyei útadó előírás már foganato­sítva van, s e helyütt szintén a hátralék átveze­tése van folyamatban, s mihelyt a hátralék átve­zetve lesz, a végrehajtás a legnagyobb szigorral fog eszközöltetni. A késedelemnek az az oka, hogy az adó munkálatokkal május hó közepéig csupán egy számtiszt és egy dijnok munkálkodott, a többi hivatalnok számadásokkal volt elfoglalva; hátrá­nyára szolgált még az ápril hó 16-ik előtti vá­lasztási időszak, s mindehhez hozzájárult még, hogy az adópénztári ellenőr és a II. adóvégre­hajtó július elején az adópénztárnok pedig pláne csupán augusztus hó 2-án foglalta el állását, illetve kezdték meg működésüket s ily körülmények kö­zött csupán a hivatalos órák pontos betartása és a kitartó szorgalomnak tulaj donitható, hogy ezen roppant nagy munkálattal ennyire előrehaladtak. E három főadónemre vonatkozó előírási munká­lat e hó végéig be lesz fejezve, s ezzel kapcso­latosan a hátraléki összeg nagyobbrésze is be fog folyni. * Polgármesteri intézkedés. Maiina Lajos polgármester értesítette a városi tisztviselőket, hogy a szervezési szabályok 108. §-a értelmében a városi tisztviselőknek a hivatalos helyiségben és órákban sem saját, sem magán felek ügyeit végezni, vagy azokban eljárni nem szabad, s hogy ezen intézkedését büntető megtorlás terhe alatt betartsák. * A legényegylet nyári mulatsága. Az esztergomi kath. legény-egylet 1896. évi augusztus hó 16-án az épülő ház költségeinek fedezésére a kovács-pataknál nyári mulatságot rendez, belépő­díj személyenkint 30 kr., gyermekjegy 10 kr. A csavargőzös menettérti díj 16 kr., gyermekjegy 5 kr. Műsor: 1. Indulás d. u. 2 órakor. 2. Dijte­kezés, kezdete 2 és fél órakor, 5 értékes nyere­ménytárgygyal. 3. Több apró mulattató jétékok és látványosságok. 4. Tánc az újonnan épített födött teremben. 5. A szunyogmentő-egyesület mű­ködésének bemutatatása. 6. Nemzetközi világposta. 7. Fényes tűzijáték. Jegyeket váltani lehet: Brutsy Gyula, Braunsteiner Sándor, Leitgeb János és Amstetter Imre uraknál; a mulatság napján pedig a pénztárnál. Felülfizetéseket köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz a rendezőség. * Iparosifjaink a kiállításon. Vasárnap Esztergomból 100 iparosifjú tekintette meg a ki­állítást, Frey Ferenc országgyűlési képviselő, dr. Földváry István ügyész és JRothnágel Ferenc városi I főjegyző vezetése alatt. Ott időzésük alatt köszönő táviratot intéztek a hercegprímáshoz, kinek bő­kezű adománya tette lehetővé a kirándulást. Hét­főn este érkeztek iparossegédeink vissza. * Kerti estély a „Tarkaságában. Liszkay Alajos, a »Tarkaság* helyiségének derék tulajdo­nosa, vendégfogadója újjáalakítása és berendezése alkalmából folyó augusztus hó 15. és 16. napjain, vagyis szombaton és vasárnapon táncmulatság­gal egybekötött kerti estélyt rendez. Hogy a közönség minden igényét kielégítse, a szom­szédos Komáromból szerződtette Lakatos Ferdinánd kitűnő hírnevű, megyeszerte ismeretes teljes zene­karát, mely úgy zamatos ízű magyar nótáival, valamint klasszikus zenedarabjaival is a táncoló fiatalságot és zenekedvelő közönséget is bizonyára kellemesen fogja kielégíteni. Kitűnő étkekről és va­lódi jó borokról, italokról szintén gondoskodva lesz. * Az esztergomi anyakönyvi hivatal. Esz­tergommegye közigazgatási bizottsága Kruplanicz Kálmán főispán elnöklete alatt kedden ülést tar­tott, melynek főtárgya az esztergomi anyakönyvi hivatal ügye volt. A városi közgyűlés ezen ügyben I nem hozott érdemleges határozatot, a belügymi­niszter azonban megsürgette az ügyet, azért a bizottság elhatározta, hogy a várost mégegyszer felhívja a tollnok alkalmazása és tágasabb anya- • könyvi helyiség gondoskodása érdekében. Mi el­hisszük, hogy a helyiség az állam anyakönyveze­tési passziójának nem elég, de hogy jut a város ahhoz, hogy olyanokról is gondoskodjék, a melyek kizárólagosan az állam terhét képezik. A törvény­javaslat világosan kimondja, hogy az anyakönyv­vezetés anyagi terhét az állam fogja viselni, és íme maga az állam ad a törvény tiszteletre leg­kevesebbet, midőn erőszakos uton mindenhol a községekre rója az anyakönyvi hivatal körül föl­merülő költségeket. Ezzel nemcsak tulhágja a tör­vény intézkedési körét, de lábbal tiporja a köz­ségek autonom jogát is, olyat követelve, mire azok nem illetékesek, sem nem kötelesek. * Az uszoda megvizsgálása. Esztergom vá­ros egészségügyi bizottságának utasítására Dr. Aldory Mór ker. orvos és Tiefenthal Gyula városi mérnök fölülvizsgálták a kis-dunai uszodát s több közbiztonsági intézkedést rendeltek el. Sző volt arról, hogy az uszodát áthelyezik a nagy Dunára, de ez szükségtelennek bizonyult addig, mig a bakterologiai intézet nem analizálta az uszoda vizét. * A dorogi jegyző passziója. Dorogon a jegyző azzal öli idejét, hogy Sztojánovits Jenő ismert röpiratát „Jön a sáska" bokros buzgalom­mal terjeszti és ássa a talajt a közeledő képvi­selőválasztásra. A jegyzői kongresszuson különben, mint értesülünk zárt gyűlésben titkos utasítást kaptak szerfölött lelkes, élelmes és hévtől duz­zadozó jegyzőink a liberális röpiratok mikénti terjesztésére, és az ellenzékinek, különösen a nép­pártinak hatványozott fokban való elkobzására. Ezen utasítások nem utolsója, hogy az illetőt, kit a röpiratnak egy példányával szerencséltetnek, egyúttal adó-ügyének valamelyes állapotáról is szívélyesen értesitik. Számos helyen, a röpirattal boldogított választók azzal szekundáltak a som­fordi jegyzőnek, hogy a szenyiratot a nótárius szeme láttára tépték szét, vagy pedig sommásan össze gyűjtötték, s a jegyző ablakai alatt rendez­tek vele kivilágítást. * Térzene a primáskertben. Házi ezredünk zenekara csütörtökön délután következő változa­tos műsorral biro zenehangversenyt adott elő: 1. »Prinz Groy« Marsch v. Matys. 2. Ouvertüre zur Oper »Die Hexe von Boissi« v. Zajtz. 3. »A Suhanc« Walzer v. Konti. 4. »Die beiden Seeleute« Duett v. Villebois. 5. »Aus der Ferne« Polka-Ma­zurv. Gleisner. 6. »Ungarischer Liederkranz«, Pot­pourri v. Friedrich. 7. »Soldaten-Grass «, Marsch v. Steidl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom