ESZTERGOM I. évfolyam 1896

1896-08-16 / 33. szám

* Ingyenes fürdő. Niedermann József rendőr­kapitány üdvös és elodázhatlan intézményt pen­dített meg, midőn a nép számára ingyenes fürdők létesítését ajánlotta a közegészségügyi bizottság figyelmébe. Mint halljuk, a bizottság kebelében ez iránt javaslatot dolgoznak ki. * A katholikus egyletek országos kongresz­szusára vonatkozólag tekintettel a folytonos je­lentkezések az iroda még mindig elfogad je­lentkezéseket, (Budapest, Koronaherceg-utca 17., I. emelet, kath. kör.) A kongresszusnak eddig mintegy 2000 tagja van s egyike lesz a kö­zelgő katholikus ünnepségek legkiemelkedőbb momentumának. A kongresszusi iroda a kon­gresszus tagjainak ügyeimét újból is felhívja a következőkre : 1 A kongresszus megnyitó ülése aug. 17-én, hétfőn délelőtt 10 órakor Budapest székesfőváros új városházának nagyter­mében lesz (Lipót-utca.) 2. Ugyanezen nap este 8 órakor az ismerkedési estély a budapesti kath. körben (Koronaherceg-utca 17.) Rendeltetésre álla­nak a kör helyiségei, a kör udvarán szabad he­lyiség s a szerviták borháza. Étkezés tetszés sze­rint. 3. A kedvezményes 26 kros ebédek az angol kisasszonyok zárdájában (Lipót-utca, a Mária­intézetben (soroksári-utca) s egyéb helyeken fog­nak kiszolgáltatni. 4. A kongresszus nagygyűlése után aug. 19-én cl. u. 2 órakor tartandó díszebéd a kiállítási ünnepélyek csarnokában lesz. Egy teríték ára 3 frt 50 kr., ebbe azonban beleérte­tödnek az italok is (sör, fehér és vörös borok.) A kik akár a kedvezményes ebédekben, akár a diszebéden részt venni óhajtanak, mielőbb ren­deljék meg jegyeiket, nehogy fennakadás történjék. Esztergom ezredéves múltjából. Törökvilág Esztergomban. Az esztergomi szandsákbégek. A török uralom alatt Magyarország fel volt osztva négy pasalikra, ezek valának a budai, temes­vári, égri és kanizsai. Ezek feje a pasa vagy beg­lerbég volt. Ez a hűbéres haderő ama főtisztvise­lője, aki a szandsákbégek felett állt, két vagy há­rom lófarkkal kitüntetve, úgy a katonai, mint a polgári hivatalok főnöke. A budai pasa a török birodalom egyik leg­tekintélyesebb oszlopa. Főnöke. 18 szandsáknak, ezek között vala az esztergomi is. Szandsák volta­kép zászlót jelent, de jelentette ama területet is, melyből a hűbéres haderő egy zászló alá gyűlt ellenőrzési szemlére, vagy hadjáratra. A szandsák­nak feje a szandsákbég, ki a kerületnek katonai és polgári kormányzója. Közvetlen főnöke, a pasa­lik beglerbégje. Mirlava, vagy mir-i liva cimmel bir. A szandsákbégek a török államszervezetben hadügyet és polgári igazgatást vezető, leginkább csak a magas portától függő főurak valának. Ha a stambuli legfőbb úr »aranias bársonban bevárt parancsolatot* külde valamelyikéhez, azt azonnal a legpontosabban és gyorsabban kellett teljesí­tenie, mert különben múlhatatlanul a selyemzsinór szokott következni. Hadi szerencsétlenség is ele­gendő volt ily halálajándék megszerzésére. Hatá­sosabb példa adására lefejeztettek. Így történt az 1601-ben szept. 20. szenvedett székesfehérvári vereség megtorlásául Mehmet kihaja vezérrel, a budai basával és 18 szandsákbéggel. Az esztergomi szandsákbég fontos szereppel birt, ö volt véde a török birodalom végpositiójá­nak, a »bécsi király«-hoz legközelebb eső határ­nak, mely gyakori színhelye volt nagy csatáknak. Azért a magas porta eme kitüntetés számába vett tisztségre vitéz, kipróbált férfiakat helyezett. Nyomban a vár elfoglalása után Szolimán zultán maga gondoskodott e tisztség betöltéséről és mindjárt a hely szinén aug. 11-én divánt tartott, amelyben -esztergomi szantsákbéggé egyelőre a budai beglerbéget és kádivá szintén a budai ká­dit nevezte ki, hogy ezek az első intézkedéseket megtegyék. Esztergom vitéz szandsákbégjei sorából né­hányat felemiithetünk. Ilyenek voltak : Méhemet. Ez az első, kit mint Esztergom bégjét és a vár parancsnokát feljegyezve találjuk. Hogy szandsákját kibővitse, 1544-ben Lévát óhajtja kézre keríteni. Oda Sabant, a lovas­ságparancsnokát küldi, aki éjjel egy csapat janicsár­ral és 400 lovassal a Dunán átkel és legnagyobb csendben Léváig hatol s mielőtt észreveszik, laj­torjákat alkalmaztat, a város sáncait hirtelen tá­madással beveszi, az elébe jövőket levágja, vagy elfogja. Sőt késedelem nélkül a várost is megtá­madja, de az őrség onnan visszaveri, tehát a vá­rosba visszatér, azt kirabolja és felgyújtja. Erre j az őrség űzőbe veszi és Szálkáig kergeti. Mire nagy veszteséggel tér haza. Velibeg, a mozgalmas 1551. évben midőn Arzlán hatvani, Velizán fehérvári és Dervisbég pécsi szantsákbégek vetekedve pusztították a ke­resztények lakta részeket, a Matyus-Földét a Garam és Vágtől bekerített részt nyerte portyázásai ; színhelyéül. Ennek azonban Zoltay Lőrinc, az újvári kapitány, jeles vitéz ember keményen el­lenszegült. Egy alkalommal midőn 4000 török a Matyus földön szerzett prédával hazafelé iparko­dott, csupán 93 lovassával Lőrinc, Báth falunál, körülbelül két mértföldnyire Esztergomtól utjokat állották és a véletlenség által kezébe játszottakat megtámadta, látván rajtok a fáradság hatását és a prédának súlyát, mely alatt nyögtek. E miatt anélkül is igen iparkodtak az újváriak környé­kéből kijutni és elhatározták volt, hogy ezeket csendben kikerülik, amint az későbben kitudatott. I Lőrincet a győzelmre való biztos számitás lelke­sítette a támadásra, habár ellenfele nagyobb volt. Társait néhány szempillantásig bátorítva, előbb maga állit ellenfele elébe és kihívja őt a küzdelemre. 0 úgymond az a Zoltay Lőrinc, aki még mindig lándzsát tört és kardot próbált a j törökkel. Ezek azonban utalva arra, hogy ők most I fáradtak, más időre kívánták halasztani a harcot, j Lőrinc neheztelődve e válasz felett, őket gyáva j nőknek és Szajnáknak nevezte. Ez sértvén a tö­rököket reáállanak a küzdésre. Ekkor Lőrinc nagylelküleg megengedi nekik, hogy csatarendbe álljanak, ő pedig 90 emberéből 24 kiválaszt zászlaja köré a többi 79-et tömör csapatba állítva neki rohan a 400 embernek oly erővel, hogy azok hét sorát áttörve őket s/.étveri és futásnak ker­geti E tusában 28 török levágatott 15 elfogatott két zászló és a prédának nagy része Lőrinc kezébe jutott. Igy Barth is megmenekült az elpusztítástól. Két aga is elesett, öt pedig megsebesült. Azok közöl kik Esztergom felé menekültek útközben, amint beszélik sebeiből még 57 elhullott. Maga Velibég is elfogatott, szerencséjére azonban az újoncok kezébe jutott, akiktől ismét megszökött. Lőrinc embereiből csak öt halt meg és igen ke­vesen sebesültek, több volt a veszteség a lovak­ban a melyekre a törökök igen vagdaltak. 11 es­telvén e csapat vereségét ismét csatarendbe állva elhatározta Lőrinc megtámadását, ez azonban, miután a foglyokat levágatta, visszaindult. Alig haladott hat ezer lépést, a midőn a törökök feléje rontottak, de akkor ő már túl volt a mocsáron, melyen üldözői túl menni nem akartak. A barthi csata Zoltay Lőrincnek hadi dicsőségét növelte, a törököket pedig óvatosságra tanította. E csa­tának emlékét számunkra Verancsics Antal eszter­gomi érsek őrizte meg történeti feljegyzéseiben. Ahmed, aki 1553-ban Zahimot tette eszter­gomvári kajimmá, 1555-ben Tojgun pasa seregé­ben Kaposvár alatt harcolt. Vitézségéről mondja I egy feljegyzés: »ő volt a bátrak csoportjának el­sője és vezetője.« Esztergomi működéséről mond­hatjuk, hogy itt a kezdet nehézségeivel elég küz­deni valója volt. I Mehmet. Ez 1559-ben, az ő kerületének plé­I bánosai, falubirói és gazdáihoz levelet intézett, melyben megparancsolja, hogy három évre járó egyházi adót, cenzust, hat nap alatt küldjék meg. Adorján deák horda szét e levelet és alkalmasint í szerkesztő is. Midőn fentebb emiitett évben De­recskey János barsi főesperes kerületében meg­tartotta a kánoni vizsgát, a Sz.-Benedeken egybe­gyűlt lelkésztársakat felszólította, hogy a cathe­dratikumot fizetnék meg. A lelkészek ekkor azzal szabadkoztak a fizetés alól, hogy tőlük megvon­ták a tizedszedő urak a tízenhatodot, és előálltak az esztergomi szandsákbégnek követelésével, me­lyet Adorján biztossal tőlük azonnal be is hajtat. A követelő levél tartalma ez: »Mi Mehmet eszter­gomi szandsákbég (sancianus), mindenkinek és egyenkint a plébánosoknak, bíráknak és egyháza­kat biró földesuraknak, kiknek plébániáik ürese­désben vannak és az én szandsákságom területé­ben léteznek, szigorúan megparancsolom, hogy hat nap letelte alatt a templomok censussát a le­telt három évről azonnal Esztergomba behozzák és a budai basa embereinek kezeihez lefizessék. Eme adók behajtására kiküldött behajtók műkö­dését minden kitelhető módon elősegíteni köte­lezve vagytok és tartoztok. Végre gondoskodnotok kell a módról, hogy eme levelem minden birtokba megvihető legyen. Az ellenkezőt tenni semmi esetre ne merészeljétek, ami a Mi legsúlyosabb neheztelésünket vonná magara. Ezeket az átolva­sás után adjátok vissza a felmutatónak. Eszter­gom, 1559. május 10-én.« Ibrahim bin Kaszán, aki 1564-ben Sipek falu földesura volt Mahmud, kinek 1565-ben az állam kincstári birtok Esztergomban, mely neki illetmény fejében adatott, évi 65."998 akcsét hozott, aminek értéke 1100 körmöci aranyra tehető. Mohammed, ki 1567. szept. 16-án halálozott el. Háza volt Pesten, mely 10,600 akcsét ért. E ház után az állami kincstár volt az örökös, mely azt elárvereztette és 212 delláldíjat, árverési dí­jat fizetvén, az állam 10,388 akcsé birtokába jött. Ki volt 1571-ben esztergomi bég nevéről nem ismerjük, de tudjuk róla, hogy Verancsics Antal esztergomi érseket ez évben levelével fel­kereste, melyben inti őt, hogy az újvári érseki katonák a békét megtartsák. Erre az intő le­vélre az érsek, ki épen Újváron tartózkodott sz. Jakab hava 9-én igy válaszolt: »Kegyelmetek le­velét átadták nekünk. Kegyelmetek a békesség megtartására való intését jó néven és jó kedvvel vettük. Egyéb gondolatunk nincs most hanem, hogy a békesség, mely a két császár között va­gyon megtartassék. Ennek bizonságára a mi szolgáink sok időtől kün sem voltak. Noha elég okunk volt tőletek mivelni valamit, mert a ti vitézitek Valasztig nyargaltak és rabol­tak imitt-amott, miként tegnap is három farnadi emberünket elfogtanak. Az előtt egy drabantunkot is, szintén közel ide a várhoz. Nem is számlál­juk Turi vezérét és néhány személynek Győrnél való fogását, sem Gedő várának elvételét. Miknek nem kellett volna lenni, ha bizonynyal is igazán a békességet megtartjátok. Mindazonáltal a mi végeinkben, a szolgáló népek veszteségben vannak. Azért Kegyelmed lássa ha minket vagy Kegyel­medet kell inteni a békesség megtartására. Mivel pedig azon békességnek mi voltunk szerzői, bon­tói nem akarunk lenni. Ennek okáért kérjük is Kegyelmedet, ne bocsásd ide-oda rablóidat, mert a mi uraink kezdik azokat nem szenvedni. Egyébb­ként mi Kegyelmedhez jó szomszéd akarunk lenni. Hogy pedig Kegyelmed intése igaz legyen küldje meg nekünk a farnadi embereket és a drabantot amit jó néven vehettünk Kegyelmedtől, kinek jó egészségét kívánjuk! Musztafa. Idejében az esztergomi várat javí­tották és építették. 1574—75-ben pedig a nagy dsámi építése körül szorgalmaskodott. Egy, eme ügyben igen érdemes, de a harctéren is vitéz fér­fiú volt Piri, előbb azáb aga, akit 1581-ben Musz­tafa mirliva terjesztett fel a legfelsőbb kitüntetésre, melynek eredménye 1500 akcsét hozó tímár, hű­bér adományozása lett. Sinán, akiről fel van jegyezve, hogy »sólyom, a vitézség fészkében«, még mint Szegzárd szand­sákbégje részt vett a siklósi táborozásban. Mint esztergomi mirliva, Haszán szabadkai lovasnak 1583. előtt 600 akcsé jövedelmű timárt szerzett. Még egy másik vitéz férfiút is kitüntetett Sinán eme időtájban. Ez Diváne Ahmed, aki Újvár mel­lett tanúsította hadiképzettségét. Utóbb Párkány építkezése körül szorgoskodott. Szinán előterjesz­tésére Abdulah fia Saban, aki a szécsényi vége­ken Dévény váránál harcolt, 2000 akcsé jutalmat nyert 1584-ben. Némethy Lajos. (Vége köv.) Irodalom és Művészet. Megjelent: A Szűz anya örömei a bakács kápolnában. Ima és ének-könyv. Kiadja a főszer kesegyházi plébánia hivatal. A főtisztelendő fő­egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Ára csinos vászonkötésben 60 kr. Kapható a főszékesegyházi sekrestyében és Buzárovits Gusztáv könyvkereske­désében Esztergomban. Megjelent : A gyümölcsfák főbb ellennségei s I a védekezés, irta: Klinda Károly. Ára 20 kr. Meg­rendelhető Farkasdon, 23 kr. utalványozása mel­lett. Melegen ajánljuk a pomologusok figyelmébe, mint időszerű hasznos és nélkülözhetlen munkát. Egy érdekes könyv. »Magyarország szőlő­termelésének múltja és jelene* cimmel egy érde­i kes diszmü hagyja el f, évi augusztus hó 31-én I a sajtót. A müvet Baross Károly a «Boraszati lapok* szerkesztője szerkeszti és adja ki. A magyar szőlő­és bortelmelés teljes egészét öleli fel a munka, melybe legjelesebb szakíróink dolgoztak. A mü ugy van Összeállítva, hogy nemcsak a szakembert de a nagy közönséget is érdekli. A millennium al­I kalmából adatván ki, kiváló gondot fordit az ez­i redéves kiállítás megfelelő részeire. Bevezetését emlékül szenteli a király látogatásának a borkiál­. litásban. Külön mellékletét képezi ő felsége sike-

Next

/
Oldalképek
Tartalom