Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1937

66 Jézus élete, Az apostolok, Szent Pál, Az Antikrisztus, Az evangéliumok, A keresztény Egyház, Marcus Aaurelius és az antik világ vége; Gróh— Szabó: Fehérjék, vércsoportok; A magyar könyvtárak és levéltárak egye­sületeinek évkönyve, I. kt.; Dr. Faluhelyi Ferenc: A nemzetek szövet­sége, céljai és szervezete; Széplaki Sándor: Erika ; Divéky Adorján : A magyar-lengyel érintkezések történeti tanulságai; Dr. Hamar Pál: A gyer­mek fog- és szájbetegségei és azok gyógyítása ; Uránia: 1833. (11. évf.); Dr. Kosztolányi Zoltán : A miskolci reform, gimnázium könyvtárának szak­katalógusa (II., R.); Hock János: Krisztus iskolája; Hock János: Böjti szentbeszédek; Ortutay Gyula: Parasztságunk élete; Dr. Czirbusz Géza: Magyarország a XX. század elején; Dr. Majer István : Ezer műkereszt; Császár Elemér: A sugarak világa ; Fráter Lénád Hunyadi magyar szár mazása oklevelekben; Dr. Tóth Kálmán: Szent Péter, az első pápa; Kertész Róbert' IV. Károly apostoli m. kir. koronázásának művészi és műszaki munkái; Pastinszky János: Gyakorlati Magyar-Török Szótár; Novák Lajos: A keresztény gyermekvédelem; Kmoskó Mihály •• A zsidó­ság világuralmi törekvései; Prohászka Ottokár: Isten és világ ; Dr. Bozóky Alajos: Magyar katolikus egyházi jog; Dr. Cserey Adolf: Lepkehatározó; Dr. Révay József—Schöpflin Aladár: Egy magyar könyvkiadó regénye ; 38 drb kisebb-nagyobb füzet. — Dr. Prokop Gyula járásbíró úr ajándéka: Dr. Vass József: Magyarok vigasztalása; Dr. Alexandre Dumas : Jehanne La Pucelle : Alexandre Dumas : Les Mohicans De Paris I., III. kt,; Alexandre Dumas: Salvator I—II. kt.; Disraeli B.: Lothair I. kt. ; Walter Scotts Sämt­liche Werke, 26 kt; Bibliothek klassischer Romane des Auslandes 66 kt., Viktor Hugo-s sämtliche Werke, 53 kt.; Deutsche Volksbibliothek, 198 kt. Vétel útján : A magyarság néprajzának IV- kötete ; Dr. Csóka Lajos : Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám ; Juhász Vilmos: Tibet; Houben—Juhász Vilmos: Az északi sark felfedezése; Juri Szemfonor: Braun Róbert: A föld kincsei; Juhász Vilmos: Az aranyföld hajósai; Emil Ludvig—Déry Tibor: A Nílus ; Trócsányi Zoltán : Az Észak nomádjai; Schrenzel —Dr. Kőszegi Imre: Abesszínia, Afrika Kánaánja; Houben —Ju­hász Vilmos : A Déli sark meghódítása ; Juhász Vilmos : Az inkák birodalma ; Emil Ludvig—Csánk Endre: A Nílus Egyiptomban; Sziklay János : Magyar végzet; Nagy József: Bevezetés a demonstrációs fizikatanításba. Hóman Bálint munkái: Magyar Középkor, I. kt.; Történetírás és Forráskritika, II. kt.; Dr. Csada Imre: Fizikai gyakorlatok; Bangha Béla és Borbély István: Az Ősegyház ; Loschert Kázmér: Az egyházatyák kora ; Dr. Gálos László : Az Egyház és a barbár népek; Prinz Gyula: Magyar Földrajz, Az állam- földrajzi kép; Osváth Andor szerkesztésében: Komárom és Esztergom vármegyék múltja és jelene. Gyarapodás vétel útján: a) 21 munka 22 kötetben, 18170 P érték­ben, b) ajándékozás útján: 175 munka 522 kötetben, 630 P értékben; 38 kisebb-nagyobb füzet 10 P értékben. — 28 folyóirat járt 142 P érték­ben. Összgyarapodás: 224 munka 572 kötetben, 38 kisebb-nagyobb füzet. — Könyvkötésre, állványra kifizetés'- 26’30 P. — A, könyvtár gyarapodása P értékben : 990 P. — Évi átalány; 350 P. — Állomány: 6655 munka, 10152 kötet. — Értéke 50000 P. A könytár őre : Vértes Zoárd. Az ifjúsági könyvtár fejlesztésében az idén az irányadó könyv- jegyzékbe felveit újabb írók beszerzése, a kötelező iskolai olvasmányok példányszámának emelése és a legjobban keresett és olvasott könyvek

Next

/
Oldalképek
Tartalom