Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1936

67 felen operációja miatt vissza kellett utaznia, vitéz dr. Zsiga János vm. II. főjegyző mondott emelkedett emlékbeszédet. Ezután az egyes évfo­lyamok megbízottai koszorút vittek az elhunyt tanárok sírjára, de a halottakról való kegyeletes megemlékezés mellett ott volt az élők elha­tározása : öt év múlva újra találkozunk. A résztvevők közül 45 évvel ezelőtt tett érettségit : dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök, Jeszenszky Kálmán prel., kanonok, dr. Trikál József prel., egyetemi tanár. dr. Herold Hermann szentszéki tanácsos, esp.­plébános, dr. Jaross Károly p. kamarás, esp.-plébános, dr Laray Lajos földhitelint. tisztv. dr. Major Ödön ny. árvaszéki elnök, dr. Surányi Dezső ügyvéd. (Dr. Weisz Sándor ügyvéd 54 évvel ezelőtt érettségizett.) 40 évvel ezelőtt: Bellovits Gyula primási főszámvevő, Csermák Szaniszló bencés igazgató h., Fekete Géza fővárosi köztiszt. hiv. aligaz­gató, Handl Mihály főjegyző, dr. Kőmíves László ügyvéd, dr. Luncz János plébános, dr. Mattyasóvszky Béla ügyész, Németh Ede ny. vasúti tisztv., Ortvay Rezső ny. apát-plébános, Schmitzler Sándor esp. plébános, Szabó János járásbiró, Szalva Dezső plébános. 35 évvel ezelőtt: Hell János esperes-plébános, dr. Marczell Ágos­ton gimn. tanár, dr. Marczell Mihály egyetemi tanár, Marczinka János számv. tanácsos, Mattyasóvszky László mérnökkari ezredes, dr. Mertán János esperes plébános. 30 évvel ezelőtt : dr. Környei József plébános, dr. Salkovszky Jenő úgyvéd, dr. Takács István fogorvos, vitéz dr. Zsiga János vm. II. főjegyző. 25 évvel ezelőtt: Baranyai Lipót, a Nemzeti Bank vezérigazgatója, vitéz Füzesséry István nagykereskedő, dr. Arató Gábor póstatakarékp. tisztv., dr. Hajagos László orvos, Kovács Lajos tanár, Krupár Géza bányafőmérnök, Oross Elek hittanár, Pásztor Valér plébános, Péterfi József lelkész, Zsitvay József főjegyző. 20 évvel ezelőtt: Burány Ambrus OTI tisztviselő, Csernyánszky Kálmán gyógyszerész, dr. Eggenhofer Béla kórházigazgató-főorvos, dr. Katula Géza állatorvos, dr. Király József esperes-plébános, dr. Kreskó Lajos körorvos, dr. Lestár István plébános, Pálmai Béla tisztv., Petresél János esperes-plébános, dr. Szokoly István ügyvéd, Szenczy Ferenc gazdatiszt, Tamásy Lajos főmérnök, Tóth János mérnök. 10 évvel ezelőtt : Borókay Ferenc főhadnagy, Divéky Egyed hit­tanár. Kimentették magukat: Czobor László ny. alispán (68 évvel ezelőtt), Okolicsányi Lajos földbirtokos (52 évvel ezelőtt), dr. Tóth Kálmán pre­látus-kanonok, szemináriumi rektor, Szabó Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom