Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1926

37 szekrényből a tornacipők részére, padokból és fogasokból. Az öltöző helyiség­ben van mosdó és két zuhany is, vízmelegítő kályhával. Az összes beszer­zett tárgyaknak és az átalakításnak készpénzegyenértéke kb. 12.000 pengő. Jótékonyság. Segítőegyesület. Alapítványai nem gyarapodtak. Pénzbeli adományok : Esztergomi Takarék 14 P, Vizsgadijak 3680 P, dr. Klinda Teofil 24 P, Név­telen 80 P, Egy hálás iparosszülő 10 P, Iparbank Farkas Elek koszorúja megváltása címén 20 P, Brühl József 52 P, dr. Etter Jenő 4 P, Népjóléti Miniszter úr Domaniczky Dénes III. o. t.-nak 70 P. —Természetbeni adomá­nyok. A Népjóléti Miniszter úr Mátéffy Viktor prépost-plébános úr útján 6 öltözet ruhát 8 pár cipőt. A Segítőegyesület saját vagyonából 4 diáknak csi­náltatott télikabátot. Egy-egy öltözet ruhát ajándékoztak : Magurányi József, Magurányi Sándor, dr. Meszlényi Zoltán. Szlávy-féle könyvsegélyző egylet. Beszerzés volt 384 drb. könyv 8.901 P értékben. Minden könyvet megkapott féláron 90 tanuló ; egyes köny­veket csekély használati díjért kb. 203 tanuló. A segélyezés értéke kb. 2.800 P Kath. Diákasztal. Alapítványai változatlanok. Pénzbeli adományok: Bencés Diákegylet Esztergomi Osztálya 621'91 P, Horváth Kálmán 8 P, Esztergomi Taka­rékp. 14 P. özv. Bosnyák Károlyné4 P. — Természetbeni adományok: Egynapi élelmet adományoztak: dr. Lepold Antal, Túri Béla, Kohl Medárd, Simoncsics János, Jakobek Jenő, Pelczmann László, Szegedy József dr., Palásthy István, Bellovits Gyula, Brutsy Pál, Brunner Ferenc, Meizler János, Roszivál Rudolf, Kerschbaummayer Károly, Oltósy Ferenc. Tölgyessy Jenő, Tölgyessy Miklósné, Kubányi Sándor, Krach Ferenc, Fuchs György, özv. Vándor Róbertné, Szath­máry Béla, Math Gyula, Szöllősy Béla, Tóth János, Oltósy Rezső, özv. Hege­dűs Sándorné, Nádler István. Kétnapi élelmet adnak : Perényi Árpád, Szöl­gyémy József, Somogyi Gyula, Toldy János, Marosi Ferenc, Kocsicska Ödön, Rudolf István. Háromnapon ad élelmet: Varsányi Ignác. Mindennap adnak élelmet: Fehér Gyula dr. és Halmos Ignác dr. 1—1 fiúnak, Kolos Kórház 2 fiúnak és egynek vacsorát, Bencés Székház 4 fiúnak. Fizetnek hetenkint egynapi élelemért: dr. Klinda Teofil, dr. Machovics Gyula, Tatarek József, Korentsy Mihály, Satzlauer Gyula, Tölgyessy Jenő, Alberti József, Fenyves Kálmán, Jalkóczy István, Kovancsek Jenő. — Schmidt Sándor bányafőtaná­csos egy kocsi szenet ajándékozott. A Diákasztalnál 16 tanuló kapott olcsó árért (napi 80 f) ebédet és vacsorát. Később e szám fogyott,, amint a fiúk­nak a városban tudtunk szerezni teljesen ingyen ellátást. Általában jó és elegendő ellátásban részesültek. Az ételek minőségéről a tanári kar és a fel­ügyelő bizottság gyakori látogatással győződött meg. A Diákasztal fenntartá­sára ugyan vannak alapítványok, de ezek ma teljesen elenyészők. Még egy­heti ellátásra se lenne elegendő az egész alapítvány. Be kellett volna zárni a Diákasztalt, ha a Bencés Diákegyesület Esztergomi Osztálya nem sietett volna támogatására. Hálás köszönet érte ! Pályatételekre, jutalmakra és adományokra Dr. Zwillinger Ferenc 40 P, Mátéffy Viktor 40 P, dr. Boross Géza 10 P, Etter Ödön 10 P, vitéz Szivós­Waldvogel József 10 P, Marosi Ferenc 10 P. Fúvóskarra Id. Zsolt Nándor 8 P. Cserkészeknek: Reviczky Elemér 30 P,, Szabadegyetem 10 P. Hangverseny jövedelme: 9250 P. Iparbank Kovács Ábel-féle alapítvány nevében 40 P. — Takarékpénztár Szt. Imre-szoborra 100 P, jutalmakra 50 P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom