Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1925

4 József, dr. Fischer-Colbrie Ágoston, dr. Glattfelder Gyula, Jantausch Pál, dr. Jung János, Knauz Nándor, dr. Koperniczky Ferenc, Lányi Károly, Lollok Lénárd, Majer István, Molnár János, dr. Pór Antal. dr. Prohászka Ottokár, Rimely Károly, Rimely Mihály, Rónay Jácint, Rott, Nándor, dr. Walter Gyula, stb. főpapok, Ackermann Kálmán, Acsay Ferenc, Agai Adolf, Cenner Lajos, Czuczor Gergely, Dedek-Crescens Lajos, dr. Földváry István. Gyürky Ödön, Izsóf Alajos, Szemnecz Emil, A\olnár István, Munkácsy Kálmán, dr. Radványi Kálmán. Rátkay László, dr. Sebők Imre, Sebők Zsigmond, dr. Simonyi Zsig­mond, Túri Béla írók, Csarada János, dr. Dudich Endre, dr. Erdélyi László, dr. Feichtinger Sándor, Fieber Henrik, báró Forster Gyula, dr. Gróh Gyula, dr. Katona Lajos, dr. Kereszty Viktor, Kollányi Ferenc, Némethy Lajos, dr. Prikkel Marián, dr. Pauer Imre. Rényi József, dr. Riegler Gusztáv, Róder Ala­jos, dr. Rejtő Sándor, Sághy Gyula, Sörös Pongrác, Szentimrei Márton, dr. Várkonyi Hildebrand, dr. Zoltvány Irén, dr. Závodszky Levente, dr. Zubriczky Ala­dár tudósok, Bayer Ágoston Koszkol Jenő, ifj. Zsolt Nándor, művészek, továbbá akik a közélet terén kiváltak: Baross Gábor, Baross János, Czobor László, báró Feichtinger Elek, gróf Festetich Géza és János, Hamar Pál, Lingauer Albin, Madách Emánuel, Polónyi Géza, Sissav Dávid, Somogyi Károly, Tagen János, Térfi Béla, dr. Witz Béla stb. A kiváló diákok kiváló mesterekhez jártak, amilyen Szeder Fábián, Foj­tényi Kasszián, Ferenczy Jákó, Sebők Árkád, Kovács Abel, Vaszary Kolos, Kiihn Rajmund, Abday Asztrik, Hollósy Jusztinián, Fehér Ipoly, Hollósi Rupert, Acsay Ferenc, Vojnits Döme, Villányi Szaniszló, Récsey Viktor, Prikkel Marián, Borosay Dávid, Bárdos Rémig és annyi más, akinek példája és tanítása oly gazdag gvümölcsöt termett tanítványaikban. A bencés igazgatók voltak (1809—1815-ig), Fenix Volfgang (1809 -1816), Nagy Gáspár (1816-20), Szalókv Konrád (1820-26), Szeder Fábián (1826 ­30), Krátky Donát (1830—34), Filpergcr Rudolf (1834-36), Jankó Félix (1836—38), Bálás Teofil (1838 46), Takács Bernardin (1846—52), Ferenczv Jákó (1852—72), dr. Hollósy Jusztinián (1872—74), Fehér Ipoly (1874-82), Villányi Szaniszló (1882-94). Vojnits Döme (1894-1900), Hollósi Rupert (1900—10), dr. AAolnár Szulpic (1910-24). Fényes a mult, mint az egész országé és benne Esztergom városáé, büszke önbizalom forrása új nemzedékeknek: a múltnak emléke — a jövő­nek példaképe s ennek követése az utódok becsületbeli kötelessége. Adatok az intézet ez évi történetéhez. Változás a tanári karban. Csak múltkori értesítőnkben búcsúztunk el dr. Molnár SzulpictóL az intézet volt igazgatójától, s az Úristennek úgy tetszett, hogy őt hosszú szenvedés után 1925. okt. 22-én magához szó­lította. Dr. Molnár Szulpic meghalt egy budapesti szanatóriumban. Méltó, hogy az esztergomi főgimnázium, melynek 14 éven át volt igazgatója, míg a főapáti kegy őt a győri gimnázium vezetésével meg nem bízta s Magyaror­szág Kormányzója őt c. főigazgatóvá ki nem nevezte, szintén kivette részét a gyászból, mely ar*-egész Szt. Benedek Rendet és rokonait érte. Épen ezért intézetünk növendékei nagy számban — különösen azok, akiknek a boldo­gult tanára volt, — részt vettek a budapesti temetésen okt. 25-én, a ta-

Next

/
Oldalképek
Tartalom