Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1906

59 Fegyelem. A fegyelmi állapot jónak mondható. Súlyosabb fegyelmi esetek nem fordultak elő. Az igazgató az év kezdetén felolvasta az ifjúságnak az intézeti fegyelmi szabályokat. Minden tanuló nyomtatásban is megkapta és és otthon szüleivel vagy szállás adójával láttamoztatta. A vidéki tanulók szál­lásai a tanári kar éber ellenőrzése alatt állanak ; ha ellenük bármi tekintetben kifogás van, a tanulónak más szállást kell keresnie. Az ellenőrző tanácsko­zások eredményéről, valamint a fegyelmi kihágásokról az érdekelt szülők esetről-esetre tudósítást kaptak. Egészségi állapot. A tanulók egészségi állapota az iskolai év folyamán kielégítő volt; betegség miatt történt mulasztásokból egy-egy tanulóra átlag 17 mulasztott óra esik. Szept. 17-én és junius 6-án Áldori Mór dr, tanácsi orvos szemvizsgálatot tartott az intézetben. Az első alkalommal trachomát talált egy tanulónál; május 5-én 6 tanulót újraoltott. Haláleset. Február 26-án meghalt Bátorkeszin intézetünk egyik legkivá­lóbb növendéke, Bircsák Sándor, V'll. o. t. tanuló. Tüdővész oltotta ki fiatal életét. Példás magaviseletével, szorgalmával és buzgó vallásosságával minta­képe volt tanulótársainak. Temetésére társai közül többen elmentek és ko­szorút tettek koporsójára. Lelke üdveért sz. misét ajánlottunk fel. Hivatalos látogatások. A budapest-vidéki tankerület kir. főigazgatója, Spítkó Lajos, kir. tanácsos, április hó 14-17. napjain hivatalos látogatását végezte az intézetben. Intézetünk kegyura, Fehér Ipoly főapát, junius hó 8—10. napjain láto­gatta intézetünket. Klinda Teofil dr., praelatus kanonok, jelen volt mint érseki biztos az ifjúság hittani vizsgálatain ; év közben is több ízben tett látogatást a hittani órákon. 10 éves találkozó. Junius 25-én találkozóra jöttek össze intézetünkben azon egykori növendékeink, akik 1897-ben érettségi vizsgálatot tettek. A találkozón a következők jelentek meg : Berkó Antal dr., m. kir. hon­véd főorvos, Érsekújvár; Borda János, pénzügyi fogalmazó, Nagyenyed; Cser­nák Szaniszló, bencés tanár, Sopron ; Fekete Géza, köztisztasági osztályvezető, lapszerkesztő, Budapest; Fillkorn Ferenc, segédlelkész, Nagy-Bittse ; Kőmives László, ügyvéd-jelölt, Esztergom; Linter János, adóügyi jegyző, Kéménd; Luncz János dr., hittanár, Budapest; Mattyasovszky Béla dr., ügyvéd, Esz­tergom ; Mattyasovszky Kasszián dr., bencéstanár, Pannonhalma ; Milakovszky László, tanítóképző-intézeti tanár, Esztergom; Nagyfalusi Lajos, segédlelkész, Ipolyság; Németh Ede, vasúti hivatalnok, Ács; Ortvai Rezső, segédlelkész, Budapest; Polczer István, állami anyakönyv-vezető, Esztergom ; Schnitzler Sándor, karkáplán, Pozsony; Schrank Ferenc dr, orvos, Budapest; Szabó György, kir. fegyintézeti tiszt, Budapest; Szabó János, kir. járásbirósági al­jegyző, Esztergom; Szalva Dezső, hitoktató, Budapest; Szilárd Béla dr., tb. főszolgabíró, Esztergom ; Weiss Sándor, m. áll. vasúti tiszt, Pozsony. Fél 8 órakor az összes jelentkezettek a tanuló ifjúsághoz csatlakozva

Next

/
Oldalképek
Tartalom