Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1903

67 az igazgató ajánlatára Szentiványi Ödön VII. oszt. és Katula Antal III. oszt. főgimn. tanulók részesültek. 2) A M á r i a-a 1 ap í t v á n y alapítója „Névtelen." Az alapítvány tőkéje — 4000 kor. — a budapesti központi állampénztár kezelése alatt áll. Az ala­pítvány évi kamatait oly kath. vallású s esztergommegyei tanuló kapja, ki főgimnáziumunk VIII. osztályát az érettségi vizsgálattal együtt elvégezvén, tanulmányait valamely felsőbb tanintézetben kívánja folytatni. Az 1902/903-ik is­kolai évben intézetünkben növendék nem részesült az alapítvány kamataiban. 3. Az intézethez kötött pályadíj- s egyéb alapok. a) A magyar írók és művészek és az önképzőkör egyesített pályadíj­alapja : 6000 koronáról szóló 4°/o-os járadékkötvények. A 24 kor. kama­tokból jutalomkönyvek vétettek. Az alap kezelője a főgimn. igazgató. b) A gr. Széchenyi István-féle pályadíj-alapítvány tőkéjét az Esztergom­városi kaszinó kezeli. A tőkének évenkint 5 drb. cs. és kir. aranyra kiegé­szítendő kamatai a főgimnáziumi vagy (esetleg létesülő) főreáliskolai ifjúság részére kitűzött pályamunkák jutalmazására fordítandók. c) A főgimnáziumi díszruha- és kirándulási alap. Ruhajavításra és ki­rándulásra 25 kor. 25 fii. fordíttatott. Az alap értéke az időközi kamatokkal ( 1 "58 kor.) 1904. júl. 1-én 39 kor. 74 fii. El van helyezve az esztergomi takarékpénztár V'478. lapsz. betéti könyvében. d) Az 1899. június 26-án 10 éves tálálkozójukat tartó egykori növendé­kei az intézetnek 200 koronát tettek le az akkori igazgató, Vojnits Döme ke­zébe oly czélból, hogy ezen összegből évenkint, míg el nem fogy, 20 kor. tűzendő ki a tanári kartól a vallástan, magyar irodalom vagy magyar történet köréből választott egy pályatételre. Ha a pályázat meddő marad, a 20 korona a legjobb tanulók között könyvjutalomként osztassék ki. A tőke az eszter­gomi takarékpénztár XV/6403. lapsz. betéti könyvében van elhelyezve és 1904. július 1-én az időközi kamatokkal (6 kor. 07 fii.) 138 kor. 97 fil. A tőkéből 20 kor. pályamunka jutalmazására fordíttatott. 4. Másnemű jótétemények, jutalmak és adományok. a) Készpénzben. Vaszary Kolos, bíboros főpásztorunk, 300 kor. segít­ségben részesítette szegény tanulóinkat. Az intézet kegyura, Fehér Ipoly, pannonhalmi főapát, a tanári kar elő­terjesztésére 8 tanulónak az egész, 16-nak a fél tandíjat engedte el. Az el­engedett összes tandíj 576 korona. Venczell Antal, praelatus-kanonok, pályadíjakra 3 drb. 20 kor. aranyat adományozott. Schlick István, praelatus-kanonok, az intézet lépcsőházában elhelyezett kereszt költségeihez 40 koronával járult. ö*

Next

/
Oldalképek
Tartalom