Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1896

164 1881/2. Az esztergomi gymnasium tanárai és tanulói. Kezdettől jelenig. Voj­nits Dömétől. 21. 1. 1882/3. Az emberi lélek. A physiologiai kutatások alapján irta Vojnits Döme. 47. lap. 1883/4. Az Árpádházi nemzetség fája és családi viszonyai. Irta Horváth Bálint. 64. 1. 1884/5. Q. Horatius Flaccusnak a Písokhoz intézett levele. Samu Ferencztől. 62. lap. 1985/6. A lélek halhatatlansága. Dr. Halász Sándor Kelementől. 33. 1. 1886/7. Főmagasságú Dr. Simor János bibornok-érsek stb. stb. félszázados áldozó-papságának ünnepélye 1886. okt. 28-án. A magyar Sión dicsősége. Irta Komócsi József. — Ode Eminentissimo cardinali Joanni Simor sacerdoti jubilari. A palaestra litteraria Stri­goniensi O. S. Benedicti de s. monte Pannoniae. Dr. Wargha Samutól. — Xooiodía ' loHcvrov Simor, noiosçfotç. (fxyyainaç xzè. Sophokles nyo­mán összeállította Szabó Iván. — Simor János aranymiséjére. Dr. Földváry Istvántól óda. — Ünnepi beszéd Tóth Árp. Méltóságos Dr. Majer István vál. püspök, pápai praelatus, főgymn. segélyző-egyesületi Elnök, stb. stb. ötven éves áldozópapságának ünnepélye (decz. 19). ­Közli igazgató. 1887/8. A főgymnasium ifjúsági könyvtárának catalogusa. — Carmen panegyri­cum ad jubilaeum sacerdotale gloriosissime regnantis Leonis XIII. ponti­ficis maximi, cui tessera Lumen de coelo atribuitur etc. A palaestra litteraria Strigoniensi O. S. Benedicti de s. monte Pannoniae devotae dicatum. Dr. Sámuel Wargha. 1888/9. A homerosi kor kosmographiája. Gergye Lénárttól. 35. 1. 1889/90. Rabszolgaság az ókorban, s különösen a rómaiaknál. Szabó Szil­vesztertől. 54. 1. 1890/1. Adalékok Esztergom város és megye mívelődési s népességi viszo­nyainak történetéhez a XVIII. században. Villányi Szaniszlótól. 44. 1. 1891/2. Esztergommegye és város közállapota 1684—1714-ig. Villányi Sza­niszlótól. 100. 1. 1892/3. Pannónia ókori mythologiai emlékeinek vázlata. Récsei Viktortól. 76.1. 1893/4. Görögországi tanulmányutam. Gergye Lénárttól. 47. 1. 1894/5. Az esztergomi káptalani iskola és gymnasium története I. r. Vojnits Dömétől. 75. 1. 1895/6. Az esztergomi káptalani iskola és gymnasium története II. r. Vojnits Dömétől. 96. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom