Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1894

120 Rudolf István, Sólyomy Lajos, Szölgyémi Gyula, Szeiler Károly, Szalkay József, Szilárd Ferencz — 1 frtot ; N. N. 13 frt. Összesen: 352 frt, 13 kr. és egy darab 10 frkos arany. Ehhez adva a jegyekből befolyt jövedelmet, tiszta jövedelemként marad: 479 frt, 91 kr. és egy drb. 10 frkos arany. Fogadják a nemesszivű adakozók intézetünk őszinte köszönetét. Adja Isten, hogy a szép csemete, melyet egész erőnkből fogunk ápolni és fejlesz­teni, minél hamarább gyümölcshozó, életerős fává legyen ! II. Az intézethez kötött segély-alapítványok. 1. A Dormer-féle alapítvány tőkéje 1000 frt, mely Esztergom szab. kir. város tek. tanácsának kezelése alatt áll; az alapítvány évi kamataiban (24 frt) két kir. városi születésű főgymn. tanuló részesül. A tek. tanács a főgymn. igazgató s a tanári kar ajánlatára a folyó évben is eleget tett az alapítvány rendeltetésének. 2. A Mária-alapítvány alapítója „Névtelen." Az alapítvány tőkéje — 2000 frt — a budapesti központi állampénztár kezelése alatt áll. Az alapít­vány évi kamatait oly kath. vallású s esztergommegyei tanuló élvezi, ki főgymnasiumunk VIII. osztályát az érettségi vizsgálattal együtt elvégezvén — tanulmányait valamely felsőbb tanintézetben kivánja folytatni. Az 1893/94 ik tanév kamatai azaz 87 frt Lakatos Nándornak adományoztattak. III. Az intézethez kötött pályadíj- és egyéb alapítványok. a) A magyar írók és művészek pályadíj-alapítványanak vagyis a 126 frt. 26 krból álló tőkének évi kamatai a főgymn. tanulók pályamunkái és szava­latai jutalmazására fordítandók. Ez alaptőke az esztergomi keresk. és ipar­bank 602. lapszámú betéti könyvébe van elhelyezve. Az alapítvány kezelője a főgymn. igazgató. b) Az önképzőköri pályadíj-alap tőkéje 39 frt 41 kr., mely az eszterg. takarékpénztár 2422. sz. betéti könyvében van elhelyezve. Ha a tőke legalább 100 frtra növekszik, kamatai szintén pályadíjak ju­talmazására fognak- fordíttatni. Az alapítvány kezelője a főgymn. igazgató. c) A gr. Széchenyi István-féle pályadíj-alapítvány tőkéjét az Esztergom­városi kaszinó kezeli. A tőkének évenkint 5 db. cs. és kir. aranyra kiegé­szítendő kamatai a főgymnasiumi vagy (esetleg létesülő) főreáliskolai ifjúság részére kitűzött pályamunkák jutalmazására fordítandók. A pályadíj a folyó tanévben nem adatott ki. d) A főgymnasiumi díszruha-alap. A tőkéje 21 frt 28 kr, mely az eszt. takarékpénzt. 6—2486. lapszámú könyvecskében van elhelyezve. Az alapít­vány kezelője a főgymn. igazgató. e) Névtelen 1893. jun. 13-án a VI,—548. lapszámú keresk. és iparbank betéti könyvecskéjébe 50 frtot tett le alapítványul az eszterg. főgymn. tanú-

Next

/
Oldalképek
Tartalom