Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1893

78 mélhető bevételeire és kiadásaira. A három első ülésnek rendes tárgyát a segélyezés ügye képezte ; a közgyűlést megelőzőleg a számvizsgálók által az évi számadásokat és a pénztárt megvizsgáltatta s erről a junius 25-én tartott közgyűlésnek jelentést tett. Segélyezés. A választmány az egyesület nevében a tanév folyamában három izben adott segélyt, u. m. november, február, és május hónapokban. Segélyezésért folyamodott első izben 136, másodízben 38, harmadízben 30, összesen 204 ta­nuló, kik közül segélyben részesült 200 (ugyanaz több izben is részesült segélyben). A segélyezés ruhanemüekben, lábbeliben és iskolai könyvekben tör­tént ; nevezetesen szétosztatott : 7 téli kabát és 36 zubbony ; 8 téli és 31 könnyű nadrág ; 6 pár fehér­ruha, 7 p. csizma, 37 p. czipő; 111 tanuló iskolakönyveket kapott. A tagok létszáma. A segélyző-egyesület tagjai sorába léptek; Kendlhofer (Fehérvári) Kál­mán, lelkész, alapiió tag, Fleischmann Ignácz, rendes tag. Az 189V2—i89 5/ 0 terjedő ötéves cyclusban az alapitó tagok száma 14, a rendes tagoké 38. Jótevők adakozása. Az ifjúság tavaszi mulatságának pénztármaradványa 190 frt. Az esz­tergomi kereskedelmi és iparbank 20 frt ; az esztergomi takarékpénztár 30 frt. A Franklin társulat és Kókai könyvk. czégek 5, több tanuló 50 kötettel nö­velte a könyvsegélyző-alapot. A folyó évi gyarapodás 55 kötet. Az egyesület vagyoni állapota. Bevétel: Alapitó tagok dijaiból . 50 frt. — kr. Rendes tagok dijaiból . 76 » — n Jótevők adományai 390 n 60 rt Értékpapírok szelvényei után . 424 n 14 rt Takarékpénztári tőkék kamataiból . . , 269 n 26 rt Összesen : 1210 frt. — kr. Kiadás: Tanulok segélyezésére 620 frt. 25 kr. Irodai költség — „ — „ Egyesületi szolga évi díjazása ... 25 „ — „ Összesen : 645 frt. 25 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom