Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1891

130 Az igazgató-választmány működése. Az igazgató-választmány e tanév folyamában 4 ülést tartott, u. m. okt. 17-én, február 17-én, april 29-én és junius 29-én. Október 17-én tartott első ülésében pénztárnokot, titkárt és két szám­vizsgálót választott. Ugyanez alkalommal előirányzatot készített a tanév remélhető bevételeire és kiadásaira. A három első ülésnek rendes tárgyát a segélyezés ügye képezte; a közgyűlést megelőzőleg a számvizsgálók altal az évi számadásokat és a pénztárt megvizsgáltatta s erről a junius 29-én tartott közgyűlésnek jelentést tett. Az 1886/7—1890/91-ig terjedő ötéves időköz a mult tanévvel lefolyt ; a segélyzö egyesület tehát az alapszabályok értelmében a mult tanév végén tartott közgyűlésen ujjá szervezkedett. Az 1891/92-ik tanévvel tehát egy ujabb öt éves cyclus veszi kezdetét. Segélyezés. A választmány az egyesület nevében a tanév folyamában három izben adott segélyt, u. m. október, február és april hónapokban. Segélyezésért folyamodott első izben 134, másodízben 36, harmadízben 28, összesen 198 ta­nuló, kik közöl segélyben részesült 174 (ugyanaz több izben is részesült segélyben). A segélyezés ruhanemüekben, lábbeliben és iskolai könyvekben tör­tént ; nevezetesen szétosztatott : 9 téli, 13 nyári és 11 őszi kabát; 15 téli és 12 könnyű nadrág; 2 p. fehér­ruha, 2 mellény, 40 p. czipő és 95 tanuló pedig iskolakönyveket kapott. A tagok létszáma. Egyesületünk^örömmel tapasztalta, hogy a társadalom áldozatkész­sége és nemes érdeklődése a segélyre szoruló ifjúság iránt állandónak mondható. A segélyző-egyesiilet tagjai sorába léptek az ujabb ötéves időközre (1891/92 — 1895/96-ig) mint alapító tagok: az esztergomi fökáptalan, Graeffel Já­nos, dr. Horn Károly, Leitgeb János, Luczenbacher István, Majer István, Mattyasóvszky Irma, Mattyasóvszky Lajos, Mattyasóvszky Lajosné, Rajner Lajos, dr. Rosszival István, Usztanek Antal, Váczy Ambrus. Összesen 13. Rendes tagok: Dr. Áldori Mór, Andrássy János, Barta Armin, dr. Burány János, dr. Burián János, Eggenhofer József, Feigler Sándor, Gergye Lénárt, Hajas Simon, Hamar Árpád, Hübschl Alajos, Ivanovits Béla, Magu­rányi József, Maiina Lajos, Marosi József, Mattyasóvszky Vilmos, Mészáros Kríroly, Meszéna Kálmán, Mihalik Bálint, Mórász József, Munkácsi Károly, Nagy Pál, Niedermann Pál, Oberth Ágoston, dr. Palkovits Jenő, Perényi Árpád, Pongrácz Zsigmond, Récsei Viktor, Rónai Béla, Szabó Iván, Szabó Mihály, Szegedi Sándor, Véghelyi Ödön, Wimmer Ferencz, Windisch János. Összesen 35.

Next

/
Oldalképek
Tartalom