Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1889

— 83 — Az igazgató-választmány működése. Az igazgató választmany e tanév folyamában 4 ülést tartott, u. m. okt. 9-én, február 15-én, május 3-án és junius 29-én. Október 9-én tartott első ülésében pénztárnokot, titkárt és két szám­vizsgálót választott. Ugyanez alkalommal előirányzatot készített a tanév re­mélhető bevételeire és kiadasaira. A három első ülésnek rendes tárgyát a segélyezés ügye képezte ; a közgyűlést megelőzőleg a számvizsgálók által az évi számadásokat és a pénztárt megvizsgáltatta s erről a junius 29-én tartott közgyűlésnek jelentést tett. Segélyezés. A választmány az egyesület nevében a tanév folyamában három izben adott segélyt, u. m. október, február és május hónapokban. Segélyezésért folyamodott első izben 136, másodízben 38, harmadízben 47, összesen 221 ta­nuló, kik közöl segélyben részesült 198, (ugyanaz több izben is részesült segélyben.) A segélyezés ruhanemüekben, lábbeliben és iskolai könyvekben tör­tént ; nevezetesen szétosztatott : 19 téli, 11 nyári és 10 őszi kabát; 19 téli és 15 könnyű nadrág; 5 tanuló 6 p. fehérruhát, 6 inget és 2 alsó nadrágot, 5 csizmát, 32 czipöt, 3 kalapot, 93 pedig iskolakönyveket kapott. A tagok létszáma. Egyesületünk örömmel tapasztalta, hogy a társadalom áldozatkészsége és nemes érdeklődése a segélyre szoruló ifjúság iránt állandónak mondható. A rendes tagok sorába léptek: Rózsa Vitái, tanár és dr. Áldori Mór. — A rendes tagok száma (1886—1891) 78; — az alapító, tagoké: 15. Jótevők adakozása. Az esztergomi kereskedelmi és iparbank 20 frt; az esztergomi taka­rékpénztár 30 frt; a kisebb adományok összege: 64 frt 08 kr. A Franklin-Társulat, Eggenberger, Lampel, Kókai és Hornyánszky könyvkiadó czégek 9, több tanuló 14 kötettel gyarapították a segélyzö egye­sület könyvkészletét. A folyó évi gyarapodás 23 kötet. Az egyesület vagyoni állapota. Bevétel: Alapító tagok dijaiból 30 frt — kr. Rendes tagok dijaiból 120 » — » Jótevők adományai 114 » 08 » Értékpapírok szelvényei után . . . 236 » 72 V Takarékpénztári tőkék kamataiból . 379 T) 19 n Összesen : 879 „ 99 kr. 6*

Next

/
Oldalképek
Tartalom