Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1888

63 Az igazgató választmány működése. Az igazgató választmány e tanév folyamában 4 ülést tartott, u. m. okt. 17-én, január 26-án, április 27-én és junius 29-én. Október 17-én tartott első ülésében pénztárnokot, titkárt és két szám­vizsgálót választott. Ugyanez alkalommal előirányzatot készített a tanév remél­hető bevételeire és kiadásaira. A három első ülésnek rendes tárgyát a se­gélyezés ügye képezte ; a közgyűlést megelőzőleg a számvizsgálók által az évi számadásokat és a pénztárt megvizsgáltatta s erről a junius 29-én tar­tott közgyűlésnek jelentést tett. Segélyezés. A választmány az egyesület nevében a tanév folyamában hávom izben adott segélyt, u. m. október, január és április hónapokban. Segélyezésért fo­lyamodott elsöizben 121, másodízben 31, harmadízben 39, összessen 191 ta­nuló, kik közöl segélyben részesült 178. A segélyezés ruhaneműekben, lábbeliben és iskolai könyvekben tör­tént ; nevezetesen szétosztatott : il téli, 16 nyári és 3 őszi kabát ; 14 téli és 22 könnyű nadrág ; 2 téli mellény ; 2 tanuló 5 p. fehérruhát, 5 csizmát, 1 fejelést, 36 czipőt, 14 kalapot, 90 pedig iskolakönyveket kapott. A tagok létszáma. Egyesületünk ö/ömmel tapasztalta, hogy a társadalom áldozatkészsége és nemes érdeklődése a segélyre szoruló ifjúság iránt nem szűnik. Alapító tagokká lettek: Néhai Majer Emil (100 frt), gr. Mailáth Gusztáv, ta­nulmányi felügyelő és Panghy Özséb, fögymn. tanár. A rendes tagok sorába léptek: Szabó Szilveszter, Várkonyi Odilo és Ábrahám János. A rendes tagok száma (1886—1891) 76. — Az alapító ta­goké : 15. Mint jótevők adakoztak: Dankó József, püspök 10 frt; az esztergomi tornaegyesület 30 frt; az esztergomi keresk. és iparbank 20 frt ; az esztergomi takarékpénztár 20 frt ; a kisebb adományok összege: 11 frt 85 kr. A Franklin-társulat, Eggenberger, Lampel és Kókai könyvk. czégek 9 kötettel gyarapították a segélyző egyesület könyvkészletét. A folyó évi gya­rapodás 9 kötet. Az egyesület vagyoni állapota. Bevétel: Alapító tagok dijaiból 280 frt — kr. Rendes tagok dijaiból 190 » — » Jótevők adományai 91 » 85 j) Értékpapírok szelvényei és eladása után 284 V 92 » Takarékpénztári tőkék kamataiból 347 n 97 V Összesen : 1194 frt 74 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom