Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1883

7i Az aggteleki barlang. Nádasdy F. nádor családi levelezése. Pauler Gy. Wesselényi I. II. köt. Pesti Frigyes-. Eltűnt régi vármegyék I. II. köt. u. az: A szörényi bánság I— III. köt. II. Rákóczy Ferencz levéltára I—IX. köt. II. Rákóczy Ferencz önéletrajza. Rupp\ Budapest helyrajzi törté­nete. u. az: Magyarország helyrajzi története I— III. köt. II. Rákóczy György és az európai diplomatia. Simonyi: Kötőszók I. II. köt. Soltész-. A fűrészét alapvonalai. Symond: A renaissance Olaszországban I. II. köt. Szász Károly: Gr. Széchenyi és az akadémia megalapítása. Szabó Károly. Régi magyar könyvtár. Szabó Ignácz: A lég. Szilády Aron: A temesvári Pelbárt élete és munkái. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor és a svéd di­plomatia. Szinnyei József-. Repertórium I. i. és II. i. köt. Thaly: Ocs­kay László. Taine-. A jelenkori Francziaország alakulása I— III. köt. Thierry: A római birodalom képe. Trefort Ág.: Tanulmányok. Vámbéry. A magyarok eredete, 2-dik kiad. Vass: Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt. Wenzel Guszt. : Magyarország bányászatának törté­nete. Mürégészeti Kalauz I. II. f. Nyelvemléktár I—VIII. köt. Régi ma­gyar költők tára I—IV. köt. A két Rákóczy Gy. családi levelezése. Gr. Tököly Imre levelezése. Magyar országgyűlési emlékek. I—VIII. köt. Erdélyi országgyűlési emlékek. I—VIII. köt. Anjoukori diplomatiai emlékek. I— III. köt. Mátyáskori diplomatiai emlékek. I—IV. köt. Tö­rök-magyarkori történelmi emlékek. I—IX. köt. Magyar történelmi tár VII—XXV. Verancsics munkai I—XII. köt. Tököly Imre naplói (Mon. Hung. Hist. II. 23 1 / 2. 24. 15. 18.) b) A rend költségén a következő müvek szereztettek: Thaly Kálvián: II. Rákóczy Ferencz ifjúsága 1676—1701. — Zólyomi Lajos: Magyar Helikon I. II. köt. — Paszlavszky-Brózik: Földrajz III. k. — Kürschner: Nat. Literatur. — Ribáry: Képes világtörténet (folytatólag.) — Eötvös: Emlékbeszédek. — Toldy F.: Irodalmi beszédek. — Nagy: Tekintély elve. — Marczali II.: Magyarország II. József korában I. — Beöthy Zs.: A magy. nemzeti irodalom története. — Tanárky: Magyar­ország helyzete. — Nertdicus: Futópillanat. — Kley er: Vollständige gelöste Aufgaben-Sammlung. — Grün: Geographie, Länder u. Völker­kunde. — Zsaskovszky: Enekkönyv 14 példány. — Hunfalvy: Egyetemes földrajz. — Pesty Frigyes: A magyarországi várispánok története. — Dietz Sándor: Rügy- és levélkulcs. — Weisz J. B.: Lehrbuch d. Welt­geschichte. — Venns: Deutsche Aufsätze. — Mangold Lajos: A magya­rok oknyomozó történelme. — Kintner Maurus : Studien u. Mittheilungen ausd. S. Benedictiner u. d. Cistercienser Orden. — Kertbeny Károly: Ma­gyarországra vonatkozó régi német nyomtatványok 1454—1600. — Sze­rémy Gy.: Emlékirata Magyarország romlásáról 1484—1543. — Ulésházy feljegyzései (1592—1603.) és Hídvégi Mikó Ferencz históriája. — Kele Antal: Az uj magyar gyorsírás tankönyve, — Germanus Komlóssy: P,e-

Next

/
Oldalképek
Tartalom