Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1882

7 2 LATINNYELV. Olvastatott Tacitus Annaleseiből I. IV. könyv. Halm kiadása szerint. — Horatius Ódáiból: I. i. 2. 3. 4. 7. 10. 11. 12. 14. 15. 18. 20. 22. 24. 28. 29. 31. 34. 35. 37. II. 3. 6. 7. 10. 13. 14. 16. III. 1. 2. 3. 5. 30. IV. 2. 7. Epod. 1. 2. 7. 13. Satiráiból. I. 1. 4. 6. 9. II. 6. Epi­stoláiból I. 1. 2. 20. De arte poetica; Carmen seculare (Grysar nyo­mán.) Az olvasást az alak- és mondattani ismeretek fölelevenítése és kibővítése, tárgymagyarázat kisérte. Havonkint két iskolai írásbeli dol­gozat az olvasmány köréből. Magánolvasmány : Horatius. Segédkönyv: Wilkin s-K e 1 e t i: Római régiségek.— Tanár: Dr. Wargha Samu — 5 óra. GÖRÖGNYELV. Olvastatott: Homerosból az Ilias V. VI. és XXII. éneke. (Hochegger iskolai kiadása szerint.) Platonból az Apo­lógia (a Hermán n-féle kiadás szerint). Minden második hétben egy is­kolai írásbeli dolgozat. — Tanár: Hollósi Rupert. — 4 óra. MAGYARNYELV. A magyarnyelv és irodalomtörténetének váz­latos tárgyalása kapcsolatban a művelődés történetével. — Tankönyv: Dr. Tóth Sándor: A magyar irodalom története. írásbeli dolgozat minden hónapban. Irodalomtörténeti olvasmányok, tanulmányok. — Ta­nár : Acsay Ferenc. — 3 óra. NÉMETNYELV. Goethe „Iphigenie in Tauris" olvasása. Prózai olvasmányok tekintettel a phil. propaedeutika tanítására. Tankönyv: Goethe „Iphigenie in Tauris" Reclam kiadás, ésSzemákJ. A né­met irod. története. Havonkint egy Írásbeli dolgozat. — Tanár: M a n n H o n ó r. — 3 óra. TÖRTÉNELEM. Magyarország oknyomozó története. — Tankönyv. Horváh Mihály: Magyarok története. — Dr. S p r u n e r: Magyar­ország térképe — Tanár: Villányi Szaniszló. — 3 óra. MENNYISÉGTAN. Számtanból: Határozatlan egyenletek. Az egybevetéstan elemei. — Tankönyv. Dr. Lutter Nándor: Betű­számtan. Mértanból: A gömbháromszögtan elemei a mathematikai földrajz köréből vett példákkal. — Tankönyv. Dr. Lutter Nándor: Mennyiségtan. Az egész mennyiségtani tananyag átismétlése és begya­korlása. — Tanár: Horváth Mátyás. — 3 óra. TERMÉSZETTAN. Hőtan a gőzök és párák erőmütanával; su­gárzó hő ; delejesség és villamosság. Kosmographia elemei. — Tankönyv. Fehér Ipoly: Kísérleti természettan, és R e i s-B ierbauer: Az Ég physikája. — Tanár: Horváth Mátyás. — 5 óra. BÖLCSÉSZETTAN. Lélektan logika — Tankönyv: Dr. Beck József: A tapasztalati lélektan és tiszta logika vázlata. — Tanár: Mann Honor. — 3 óra. TESTGYAKORLÁS. Rendgyakorlatokból: rendekbe fejlődés ál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom