Közigazgatásilag egyelőre egyesített Komárom-Esztergom vármegyék és Komárom és Esztergom városok - A mai Magyarország vármegyéinek általános ismertetője X. (1926)

Komdt.: Vitéz dr. Szornor Aurél alezredes, 4. honv. kerékp. zalj:; pnok., Komdt.: Vitéz Zoltán Ödön alezr. Várm. cssndőrparancsnokság. Kbmts. Gen­darmerie Komdo.; pnok., Komdt.: Szlabey ímre alezr. Csendőr járáspnokság., Gendarm. Bez. Komdo.; pnok., Komdt.: Gayer József szds. M. kir. révkapi­tányság, Hafenkmdo.; pnok., Komdt.: Báró Wattenwyl Erik révkap. 5. sz. vámörszakasz, Zollwache; pnok., Komdt.: Hruska Ferenc őrn. — Tiszti üdülő­telep és gvógyfürdöpnokság, Offic. Heilbadkomdo.: dr. Zvarénvi Andor ezr.- orvos. — M kir. államrendőrsóg, Staatspolizei; vez., Leiter: dr. Pergel Kálmán áll. rend. főtan.; felügyelő, Insp.: Baka Jenő. — Tűzrend felügy., Feuer- sicherungsinsp.: László István. Ónk. Tüzolt. pnok., freiw. Feuerwehrkomdt.: Reviczky Elemér. — Közlekedésügy, Verkehrswesen. Államépítészeti . hiv., Staatsbauamt; vezető, Leiter: Ujszászi Imre műsz. tan. — M. Á. V. Oszt. Mérnökség, Ingenieuramt; vezető, Leiter: Alsóvisiti Czáró Fogarassy István főmérnök; vonalfőnök, Streckenleiter: Téglássy Lajos főell.; fűtőház, Heitz- haus; főnök, Chef: Nagy Pál; átlomásfőnök, Stationschef: Juhász Sándor ellenőr. — Postahiv., tv. és tb., Postamt; főnök, Chef: Zemplényi Gyula főfelügy. — M. F. T. R. ügyn., Agent.; vezető, Leiter: Guttray Gyula. D. G. H. R. T.; vezető, Leiter: Pareccó Vilmos. — Közoktatás, Unter- richtswesen; tanfelügyelők, Lehrbezirksinsp.: Bodnár György (kir.), dr. Macho - vich Gyula (egvházm. főtanf.) Szeminárium; rektor: dr. Halmos Ignác prael. kan. Bencés fögimn.; ig., Dir.: dr. Mattyasovszky Kasszián. Sz.-lmre főreál; ig., Dir.: Obermüller Ferenc. Érseki Tanítóképző, Lehrerbildungsanstalt; ig., Dir.: Kiinda Károly. Érseki Tanítónökópzö, Lehrerinnenbildungsanstalt; ig., Dir.: Nádler István. Áll. Fiúnevelöotthon, Knabenerziehungsheim; ig.. Dir.: dr. Czuczor Gírgely. R. kath. polg.- és elemi leányisk., Bürger- u. Volks­schule; ig., Dir.: Benkő M. Szeréna. Deák Ferenc-u.-i elemi isk., ig., Dir,: Neményi Károly. Kossuth Lajos u.-i elemi; ig., Dir.: Vitái István. Bottyánvi János-u.-i elemi; ig., Dir.: Háberné Schönbeck Jusztin. Szentgyörgymezöi elemi-; ig., Dir.: Hegedűs Sándor. Kenyérmezömajori elemi ; ig., Dir.: Hol- czingerné Kotra Erzsébet. Esztergomtábori elemi ; ig. Dir.: Bauer József. R. kath. gyak. isk.; ig., Dir.: Szkalka Lajos. Szt-Anna-zárda ; főnöknő, Ooerin: Jencsel M. Consortia. Szentgyörgymezöi árvaház; (elemi) ig., Dir.: Perger Lajos. Izr. elemi; ig., Dir.: Schönberger Samu. Iparostanoncisk , Lehrlings­schule; ig., Dir.: Bárdor József. Leánytanoncisk., Mädchenlehrlingschule: ig., Dir.: Meszéna Jolán. Kér. tan. isk.; ig.. Dir.: Hausenauer Andor. Áll. erdö- gazd. szakisk., Forstfachschule; ig., Dir.: Balázs Emil főerdőmérnök. — Pénzügy, Finanzwesen: Áll. Pénztár, Staatskassa; ig., Dir.: Kottler László. Pénzügyőri Biztosság, Finanzkommissariat; felügy., Insp.: Vihar Imre. — Egyesületek, Vereine: Állatvédő egy., Belvárosi Kath. Olvasókör, Chewra Kadisa, Tanító egy. Cserkész bizotts., Mária Kongregáció, Gazdasági egy., Hadigond. Népiroda, „Hadröa“, Halászati Társ., Ipari Nőegylet, Hiv. Altisztek Kaszinója, Ip. Tanonc Otthon, Izr. Betegs. egy., Izr. Jóték. Nőegylet, „Kansz“ államvas. * csop., Kath. Missió egy., Kath. Földm. Ifj. egy.. Kath. Kör, Kath. Legényegy., Kath. Népszöv., Keresk. Társ., Kér. Ifjak Önképző egy., Kér. Nemz. Egyesülés Pártja, Kér. Szeretet Orsz. Gyermekvédő Műve, Kisdedóvó Társ., Közszolg. Alkalm. Nemz. Szöv., Magyarorsz. Munkások Rokkant és B Gltn Haitiül in a le2Íobb, legkedveltebb és legelter­uDUrrílBr lOD íedtebb magyar sportújság, megjelenik "r111 lllll 1M|J naponta. Mindenütt kapható. ===== Mutatványszámot,a kiadóhivatal szívesen küld. = — 53 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom