Ideiglenes cselédrend Esztergom megye és város területére (1870)

ahhoz köteles beállani, kitől a foglalót legelsőbben fo­gadta el. A többieknek, mennyiben azok a korábbi szegő- désekről mit sem tudtak a foglalót visszaadni, s az iga­zolható kárt megtéríteni tartozik. Ezen kivül meg is büntetendő. Ha azonban e mellett oly cselekvény kö- vettetik el, mely a büntető törvények által tilalmaztatik, akkor vele ezek szerint kell bánni. Azon szolgálatadó, kinek a korábbi szegődésekről tudomása volt, hasonlag büntetés alá esik, s igényét, az adott foglalóra elveszti, Azonban azt a cseléd mégis megtéríteni tartozik, s az a szegényi pénztárba szolgáltatandó. 4. §. Ki a cselédet arra csábítja, hogy a szolgálatba, melyre szegődött, be ne álljon, vagy hogy azt, melybe már beállott hagyja- el, büntetés alá kerül, s a szolgá­latadónak innen támadott káráért is felelős. 5. §. A megkötött szerződés szerint kitűzött időre a szol­gálatadó a cselédet befogadni s ez beállani tartozik. 6. §. Ha a szolgálatadó a cselédet befogadni vonakodik, úgy az előpénzt elveszti, s ha a szolgálati szerződvény- nek egy évig kelle tartania, a cselédnek egy év-negyedit különben pedig egy havi bérét és tartását kárpótolni köteles. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom