Esztergom városa közgyűlése által 1868-ik évi marczius hó 17-ik napján 1322. sz. alatt megállapított ház-szabályok (1868)

Hellseher József Városi Könyvtár Esztergom 89347 1. Fejezet. Közgyűlés tartásáról és összehívásáról. 1. §. Közgyűlés minden hónap 1-ső csütör­tökén, vagy ha ez ünnepnapra esnék, a reá követ­kező' köznapon tartandó, — ezen kívül valahány­szor ezt vagy a közgyűlés előre megrendeli, vagy a tanács s illetőleg a polgármester sürgős körül­mények miatt szükségesnek tartja, vagy végre 10 képviselő egy általuk aláirt s írásban a polgármes­terhez vagy helyetteséhez benyújtott kérvényben— melyben a gyűlés tárgya kijelentendő — kívánja. A közgyűlés mindenkor reggeli órában veszi kezdetét. 2. §. Közgyűlés össze hivását a polgármester, akadályozása esetében helyettese u. m. főbíró, fő­kapitány vagy legidősebb tanácsbeli eszközlendi, és pedig a város tanácsháza kapujára alkalmazandó hirdetvény tábla utján és különjegyek által lesznek a közgyűlés tagjai meghívandók — a gyűlés előre két nappal kihirdetendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom