Esztergom sz. kir. város vizvezetéki szabályrendelete (1926)

u [szí t Íny tv 1. Általános határozmányok. 1. §• Esztergom sz. kir. város közönsége a város lakossága vízszükség­letének kielégítése céljából vízmüvet létesít. 2. §• A város mint a vízmű tulajdonosa a jelen szabályrendelet felté­telei szerint a 3. §. utolsó bekezdésében foglalt korlátozásokkal: a) kötelezettséget vállal a vízművek csőhálózata mentén fekvő házaknak vízzel való ellátására a házi szükséglet céljaira; b) kötelezettséget vállal a vízművek csőhálózata mentén fekvő házakban lévő vendéglőknek, kávéházaknak, szállodáknak, színházaknak, mulatóhelyeknek és boltokban gyakorolt iparüzleteknek vízzel való ellátására; c) szolgáltatja a vizet a gyári és ipari helyiségeknek, vagy tele­peknek, vízfogyasztással járó üzleteknek és berendezéseknek, kerteknek és üvegházaknak a céljaira. 3. §. A vízszolgáltatás bármily rövid idejű, de előrelátható megszakítá­sáról és ennek feltehető időtartamáról köteles a város az ingatlanok tulajdonosait a helyi szokásoknak megfelelő módon falragaszok útján vagy más módon előzetesen értesíteni, akik ezeket az értesítéseket házuk lakóival késedelem nélkül közölni tartoznak. A városnak, illetve a vízmű tulajdonosának jogában áll, ha azt a .vízellátáshoz fűződő általános érdekek úgy kívánják, az ingatlanok ma­gánfővezetékeinek a nap bizonyos szakaiban való elzárását, valamint a szükségletek bizonyos irányú korlátozását elrendelni. A bérbeadás útján hasznosított épületeken azonban a fővezetéket a fentiek szerint elren­delt elzárás idején kívül, vagy azon túl a háztulajdonosnak elzárni nem szabad. Az üzem megzavarása, vagy más akadályok következtében a víz­szolgáltatásban beállható bármely hiányokért, vagy megszakításokért azonban a város, illetve a vízmű tulajdonos felelősséget nem vállal; az ingatlan tulajdonosa, vagy a fogyasztó ezen a címen semmi körül­mények között sem igényelhet kárpótlást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom