Esztergom rend. tan. szab. kir. város építési szabályrendelete (1901)

AH? ifv I'M £is\ n L_ Hellseher József Városi Könyvtár Esztergom f. FEJEZET. Általános határozatok. 80431 1. §• Azon szabálytalanságok jövőben való megszüntetése végett, melyek a már fennálló épületek építésénél a város útjain, utczáin és terein előidéztettek, továbbá, hogy a város várható terjeszkedé­sénél az uj összekötő utak és közbeeső utczák és terek megnyi­tásánál megállapított terv után lehessen haladni, a város közönsége szabályozási tervet fog készíttetni, mely felsőbb jóváhagyás után uj és pótépítkezések számára irányadó lesz. 2- §• Szabályozási alap. A szabályozás elősegítése czéljából városi szabályozási alap létesíttetik, melybe befolynak az építési és lakhatási engedélyek ki. adásáért fizetendő illetékek fele, a jelen szabályrendelet alapján ki­rótt pénzbírságok és a város közterületeiből szabályozási czélokra eladott területek vételára, a melyből azonban fedezendők lesznek

Next

/
Oldalképek
Tartalom