Értesítés néhai nagykéri Scitovszky János bíbornok, Magyarország herczeg prímása hagyatéka ügyében a végrendeleti végrehajtó részéről az örökösök számára (1869)

.Boldog emlékű nagy kéri Scitovszky kér. János Bibornok, Magyarország Herczeg Prímása, Esztergomi Érsek áldás- dús életének 1866. évi October hó 19-én történt megszűn­tével a nagy halottnak 1866. évi September 30-án kelt, s az Esztergomi Főkáptalannál ugyanazon év October hó 1-ső napján letett végrendelete a káptalanban ünnepélye­sen kihirdettetvén, alulírottnak és végrehajtó társa Méító- ságos nagykéri Scitovszky Márton úrnak jutott feladatul a dicsőültnek sok irányú végintézkedését végrehajtani. A végrendelet hű tükre a jóságnak, mely az elhunyt főpapot hosszú életén át következetesen jellemezte, s em­lékének általános kegyeletben tartását biztosította; de épen a végrendeletnek minden irányba terjedő gondoskodása nem csekély mérvben nehezité a hagyatéki vagyon előnyös értékesitlietését, és biztos alapot nyújtott a követelések te­temes összegre rúgó seregének, melyek a hagyatéki töme­get — az érseki javak átadásából felmerült szenvedő téte­leken, és a végrendeletben meghagyott számszerinti fizeté­seken felül — sűrűén igénybe vették. Ez utóbbi állítás a végrendelet azon intézkedésében leli indokolását, mely szerint az esztergomi basilicai épít­kezések és felszerelések tekintetében kötött mindennemű szerződések terhei, továbbá bárlionnét támasztható oly ne­mű követelések, melyek a végrendelet e szavainak „legi- tim.ae praetensiones“ értelme alá sorolhatók, kifizet­ni rendeltettek. A hagyatéki vagyon előnyös értékesithetése tekinteté­ből gondolható bárminemű intézkedés korlátolva volt a vég­rendelet azon része által, mely a hagyatéki érték zömének, a gazdasági összes felszerelvénynek átvételére a hivatalbeli Hellseher József Városi Könyvtár Esztergom 805 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom