Mazurka Károlyné: Az olvasók érdeklődésének és ízlésének változásai az esztergomi könyvár kölcsönzési tükrében 1957-1961-1965 kimutatásai alapján - kézirat (1965)

Dovezotőul uzüksógeuiek tartok aáháay mogjo. ;yaóasol utalni ar­/ ' i ra, hogy dolgozz ómban naa vekottca figyel önbe a közikönyvtár kölcsön­zés! adatait, el kellett tokiatoneo a fiók- könyvtárak állományúnak, kölcuönzősi forgalmának vizsgálatától is, E kát területre kiterjedő vizsgálat ős m k oroda nyo o szakdolgozat kereteit zőtfoazitott# volna, crodo nyóben pedig ulnőtto volna aatt egy monográfiái igényű oü kereteit oncodi sejtetni o gondolat a-ndoa vonatkozásra való ki- gerjesztése ős iűónyoo feldolgozása« Csak a K0ssutk Lajos utcai könyvi tár könyvállományát őo külcünzúel iirgalmát, emuk kimutatásait vohet- teu dolgozatom alapjául. Útmutató jellegű irodalmat nőm használtán fel, ilyen jellegű tá­jékoztató irodalmat sem, csak azokra az adatokra támaszkodtam feldol­gozásomban, molyokot a Táblázatok cím után közlök, azoknak alapját pe­dig a nyers övi adatok alapján, molyokét a könyvtár hl utalom összesí­tő jelont; sóiból vet ton« A táblázatok anyagát ón dolgoztam fel, és ál­lítottam össze a cin megkövetelte - ős a mellékelt - mádon úgy, hogy sosem próbáltam az anyagot beszorítani egy elképzelt sémába, hanem az anyag után h ladtam, oz általa megengedett módon* A könyvtár dolgozói sogitettok az anyag gyűjtésében, az adatok ol- lenórzőuóben ős a szakjellegű fogalmazás ki 1 kitásábaru Waives uogitcégüket ezúttal is aegküsebnen*

Next

/
Oldalképek
Tartalom