Beliczay Gyula: Az Esztergom Kir. Városi önkéntes tűzoltóegylet huszonöt éves története (1894)

52 betöltése is napirenden lévén, arra dr. Nagy Sándor ajánlása folytán Beszédes Imre választatott meg egy­hangúlag közfelkiáltással. Hogy a gőzszivattyura ismét visszatérjünk, szük­ségesnek tartjuk még annak felemlitését is, hogy ezen gőzgépnek gyakorlati alkalmazhatóságát és hordképes- ségét kipróbálandó, a gyáros által az országos kiállítás helyiségeiben egy nagyobb szabású gyakorlat tartatott József főherczeg és nagyszámú előkelő vendégek, vala­mint az esztergomi tűzoltó egylet küldöttségének jelen­létében, mely alkalommal a gőzszivattyu úgy kiállítására, mint gyakorlati alkalmazhatóságára nézve, a legkitűnőbb­nek bizonyulván, a jelenvoltak általános elismerésében és dicséretében részesült. A kiállítás bezárása után ezen gép Esztergomba szállitatván, azzal itt 1885. évi november 18-án Walser Ferencz gépgyáros és Szerbóvszky Szaniszló, a buda­pesti hivatásos városi tűzoltók főparancsnokának jelen­létében, ünnepélyes próba tartatott, melyre a főparancs­nok vezetése alatt kiküldött 3-as tagú bizottság József főherczeget is meghivta, O fensége azonban gyengélke­dése miatt a meghívást einem fogadhatván, ez okból az egylet legmélyebb sajnálkozására meg sem jelenhetett. Ezen diszpróba, melynél az esztergomi nagyközön­ség teljes számban volt jelen, nemcsak a gőzszivattyu ki­tűnő voltáról tanúskodott, hanem még arról is, hogy az a helyi viszonyokhoz teljesen alkalmazható és egyúttal ha­talmas eszközt képez tűzesetén a viznek gyors szállí­tására nézve is. A viz kérdés ezen hatalmas gép beszerzése által nagy részben megoldást nyervén, a főparancsnok ekkor teljes buzgalommal azon törekedett, hogy annak árát az egyleti pénztár és a város közönségének lehető meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom