A koldulás megszüntetését tárgyazó rendszabály (1870)

1- ör. Kik oly testi fogyatkozásban szenvednek , hogy sem kézi munkát, sem járással egybekötött dol­got teljesiteni nem képesek. 2- or. A tökéletesen vakok. 3- or. Az elmeháborodottak. 4- er. Azon aggastyánok kik házi, vagy egyéb könnyű munkákra képtelenek. 5- ör. Oly betegségben sinlődők, kik bármi mun­kára képtelenek. 6- or. Végre az elősoroltakon kivül azon tehetet­lenek, kik a község által olyanokká felismertetnek. Magától értetvén, hogy az ezen pontok alatt fel­sorolt szerencsétleneknek teljes vagyontalansága és kenyérhiánya, valamint azon körülmény miszerint el­tartásuk, rokonaik vagy más lakostársaik utján nem biztosíttathatott begyözve legyen. 4. §. Ezek figyelemben tartása mellett, minden község munkaképtelen és közsegélyre szorult szegényeit éven- kint öszveirni, s a járási orvos által megvizsgáltatni köteles. A szegényeknek ily módon megállapítandó lajstro­ma két példányban szerkesztendő, melyek egyike a köz­ségnél marad, másika pedig az illető', kerületi szolgabi- rónak beterjesztendő, kik a községek intézkedései felett őrködéssel bízatnak meg. Ha a munkaképtelen szegények összeírása által akár a község, akár az illető munkaképtelen koldus terhelve érzik magukat, ügyöket megvizsgálás végett a járási fő és alszolgabiró urakhoz, innét pedig a me­gyei közgyűléshez fellebbezhetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom