Meszlényi Antal: A százéves esztergomi Bazilika (1956)

Esztergom régi dicsősége és annak elmúlása

Tárgyunk szempontjából most csak a székesegyházra vessük pillantásunkat. Gyér forrásaink bazilikának is nevezik, ami építé­szeti műalkotását kívánja kihangsúlyozni. Stílusjellegét a román forma adja meg, míg térhatását a négyszöges elhelyezés, amely­nek sarkaiból négy torony szökkent a magasság felé. Belül a kettős oszlopsor három hajóra tagolta, s a középső, ún. főhajó félköríves apszissal záródott. Az a néhány oszlopfő és párkánytöredék, amit az idők viszontagságai megkíméltek, azt tanúsítja, hogy az ural­kodó románforma mellett érvényesült rajta a bizánci stílhatás is. Közel két évszázadig sem ezt, sem pedig a többi építménye­ket nem fenyegette semmiféle elemi csapás s a hosszú idő alatt teljesen kialakult és szabályos működésbe jött állam- és egyház­életünk gépezete. Esztergom, mint királyi és érseki székhely, idő­ről időre nagyobb jelentőségre tett szert. Falai sok és nevezetes eseménynek lettek néma tanúi. II. Béla pl. 1137-ben itt tartott országgyűlést. Megfordult ugyanitt III. Béla vendégeként Barbarossa Frigyes német-római császár, mint a harmadik kereszteshad vezére. S jöttek látogatóba más külföldi fejedelmek, ami annyit is jelent, hogy a magyar királyság szerves tényezője lett a nemzetköziség­nek. Érsekeink vezetésével ugyancsak eleven élet lüktetett az Egy.- ház kebelén belül. Lelkileg és szellemileg nem egy kiváló egyé­niség került az érsekség élére, s ezek azon fáradoztak, hogy az időn- kint becsúszott visszaéléseket kiirtsák és minél nagyobb lendületet adjanak a hitéletnek. Közülük Szeráf in (1095—1104) nevéhez fűződik a szabolcsi törvényhozó zsinat (1092) határozatainak végre­hajtása. Közvetlen utódja, Lőrinc (1105—1116) pedig már nemzeti Zsinatot hív össze. Az utóbbi aZért is nevezetes ránk nézve, mivel döntései fennmaradtak. Nem hallgathatjuk el ebben a sorban Bánfy Lukács (1158—1179) nevét sem, hiszen életszentségével oly tün­döklő példát mutatott, hogy halála után szenttéavatási pőre is meg­indulhatott. Sajnos, mint annyi más és nemes magyar kezdemé­nyezés, ez is valahol megakadt. Nagyvonalú egyházkormányzónak bizonyult Jób (1185—1203). Ehelyütt csupán annyit jegyzünk meg róla, hogy főpapi jogainak és kiváltságainak keménykötésű harcosa volt. Hozzá hasonló ideg­erezetből szövődött Róbert (1226—1239) egyénisége. Közismert az ő bátor viselkedése az alkotmányos jogok védelmében. Az sem titok senki előtt, hogy az országot 1232-ben interdiktum alá vetette, mivel azt látta, hogy az Aranybulla rendelkezéseinek nincs foga­natja. Mátyás érseket (1240—1241) azért illik kiemelni, mivel a mohi csatatéren hősi halálával ő nyitja meg ama főpapjaink sorát, akik életüket áldozták a hazáért. S zárjuk az elsoroltakat Vancha 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom