Magyarország Műemléki Topográfiája – 1. kötet, Esztergom

FŐSZÉKESEGYHÁZI KÖNYVTÁR - Magyar emlékek

2. ANTIPHONARIUM. 297. kép. 1. (Mss. II. 3.) Expositiones inCantica Canticorum. XII. sz. 48a lap. 48b lap: EXPLICIT PROLOGUS WILLI­RAMI EBERES PERGENSIS ABBATIS SU­PER CANTICA. 49a lap: INCIPIT EXPOSITIO WILLI­RAMI EBERES PERGENSIS ABBATIS SU­PER CANTICA CANTICORUM. 3 iniciálé. O iniciálé (22 x 25 mm) arany-ezüst betű, belseje zöld. Q iniciálé (37 X 38 mm) hasonló mint a 29a lapon. U iniciálé (11 x 12 mm) ezüst­arany betű, belseje zöld. 80b lap : ,,0 beata dei genitrix virgo Maria ..." (Ima XIV. századi írással írva.) Varjú Elemér : Bernát spalatói érsek kódex: az esztergomi főegyházmegyei könyvtárban. MKSz. 1902. évf. 199—201.1. — Gerevich Tibor : Magyar­ország románkori emlékei. Bp. 1938. 234.1. •— Leh­mann 167. I. — Magyar Művelődéstörténet. Szerk. Domanovszky Sándor. Bp. é. n. I. k., 411.1. — Berkovits Ilona: A magyar miniaturafestészet kezdetei. Magyarságtudomány, 1942. 507.1. Klny. is. Bibliához kapcsolódnak. Már a Csatári-Bibliában is találkozunk míniummal szegélyezett zöld indákkal és arany s megfeketedett ezüsttel díszes iniciálék­kal. (V. ö.: a Csatári-Biblia első kötetének 4a lapjával. Buberl, Paul: Die illuminierten Hand­schriften in Steiermark. Leipzig, 1911. 20. 1. Beschr. Verz. der illum. Handsch. in Österr. IV. Bd.) Az esztergomi kéziratban, amint a korábbi hazai munkákon is, a betű szárához szíj­pántokkal kapcsolódnak a betű belsejét kitöltő s kis levélkében végződő egymásbahurkolódó indadíszek. A kódex egyike azoknak az átlagos, jó, kolostori munkáknak, amelyek ez időben már szép számmal készülhettek Magyarországon. Az egyszerűbb, levelekkel díszített indakörökből képzett iniciálék vörös vonallal szegélyezettek; az iblap zöld betűjét kivéve, megfeketedett arany és ezüst színűek belső alapjuk zöld. Ia lap: HUNC . CODICEM . DEDIT. PERNHARDUS . SANCTO . ADALBERTO. (Majuszkulákkal öt sorba írva.) Ib lap: INCIPIUNT . . . SUPER CANTICA CANTICORUM SüCUNDUM HEIMONEM. O iniciálé (70 X 64 mm) ezüsttel díszített vörös vonalakkal szegélyezett zöld betű, alapozás nélkül van a pergamenre festve. Belsejét kis ezüst­levelekkel díszített kanyargó zöld inda tölti ki, 28b lap : EXPLICIT TRACTATUS HEIMO­NIS IN CANTICIS CANTICORUM. DEO GRATIAS AMEN. 29a lap : INCIPIUNT EXPOSITIONES ORI­GENIS SLJPER CANTICA CANTICORUM. Q iniciálé (57X48 mm) elkopott, vörös vonalakkal szegélyezett arany-ezüst betű, amelynek elágazódó alsószárát sárkány képezi. Belül zöld alapon, két egymásbakapcsolódó, s levélben végződő inda­spirál látható. Az indaszárakat és a betű külső körét négy szélesebb ezüstpánt kapcsolja össze. (206. kép.) '48j lap: INCIPIT PROLOGUS WILLI­RAMI ABBATIS SUPER CANTICA CANTI­CORUM. C iniciálé (50x50 mm) elkopott zöld alapon ezüst-arany betű. Belül két egyszerű egymásbakapcsolódó indakör. (297. kép.) Latin. Folio. XV. század. Hártya. 480 x 350 mm. 228 levél (későbbi XVII. századi lapszámozással 153-mal kezdődik). Csonka, hiányos, rongált. Textúra írással 8 szövegsor, 8 ötvonalas hangjegysor alatt. Vörös feliratok. Vörös, kék és fekete kezdőbetűk. 3 lapszéldíszítés, 1 iniciáléba illesztett miniatura, 2 iniciálé. Kötés: XVI. századi, barna bőr, préselt díszítéssel, fa­táblákon. A felső táblán négy gótikus réz sarok­veret (az egyik szárnyas oroszlánt ábrázol), az alsó táblán három későbbi különböző sarokveret. A kódex lapjai és díszítései a kötés által megsérültek, levágódtak. Az előzék­papirra írott tartalomjegyzék alatt: „Scripsi A" 1804 die 15. Aug." (Palkovich György könyv­táros írása.) Az ANTIPHONARIUM külön­álló első része dísztelen. 500x350 mm, 78 levél. Csonka, hiányos. Vörös feliratok. Vörös és kék kezdőbetűk. Kötés: egykorú, barna bőr, préselt díszítéssel, fatáblákon, különböző rézveretekkel. 54a lapon bejegyzés „Anno 1629. Die 24. Januari scripsit S. P. H. — A kódex végéhez kötött papír­lapon: „Radoseny S. J. renovavit, Anno 1632, 18. febr." Magyar, esztergomi( ?) munka a XV. század első feléből. Mindenbizonnyal az esztergomi Szent Adalbert székesegyház számára készült, valószínűleg Pálóczy György esztergomi érsek idejében (1423— 1439). A kódex 1804-ben, a Nagyszombatban lévő esztergomi káptalani könyvtárban volt, mivel az előzéklapon Palkovich György kézírása látható. Az Antiphonarium díszítései a legszorosabb kapcsolatban állnak Pálóczy György Missalejával (Orsz. Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 359.). A két kódex díszítéseiben nemcsak sok megegyező, de eltérő vonásokat is találunk. Ez arra mutat, hogy nem egy mester készítette őket, de feltétlenül azonos művészi körből származnak. Az esztergomi Antiphonarium, bár csonka volta miatt jóval kevesebb díszítést tartalmaz, már nagyobb mére­ténél fogva is díszesebb kiállítású, mint a buda­pesti Missale, amelynek mérete 328 x 238 mm. A két kódexben a lapszéli ornamentika felépí­.292

Next

/
Oldalképek
Tartalom