„Lux Pannoniae"

Tartalom - KÖRMENDY KINGA: Kódexek, könyvek Esztergomban 1543 előtt. Fennmaradt kötetek

KÖRMENDY KINGA Kódexek, könyvek Esztergomban 1543 előtt Fennmaradt kötetek Édesanyámnak A középkori Esztergom anyagi és szellemi kultúrája töredékeiben maradt ránk. 1 A kevés számú, épségben megőrződött művészeti tárgy mellett régészeti leletek, levéltári adatok és alig több mint fél tucat kézirat és nyomtatott könyv a bizonyíték e kultúra meglétére és színvonalára. A királyi városban 5 plébánia, 1 ispotályos rendház mellett a három koldulórend (domonkosok, ferencesek, ágostonos remeték) jelenléte is arra utal, hogy a magyarországi városfejlődés élén álló városok közé tartozott. 2 Ez a folyamat azonban megtorpant 1256-ban, amikor a királyi udvar Budára költözött. A középkori városfejlődés egyik vizsgálati szempontja, a városlakók egyetemre járásának számszerű nagysága alapján a továbbiakban Esztergomot az ország közepesen fejlett városai közé sorolhatjuk. 3 Esztergom középkori szellemi és anyagi kultúrája a vár és a város egyházi intézményeinek világi feladatokat is ellátó működésében gyökerezett. Ennek a kultúrának a színvonalát az intézmények irányítói, illetve az azok működésében résztvevők iskolázottsága, szellemi felkészültsége határozta meg. Ők az egyházi intézmények javadalmasai: kanonokok, prebendáriusok, plébánosok, oltár-, és kápolnaigazgatók, a székesegyház klerikusai (clericus chori), az egyházi és világi bíráskodásban részvevő káptalani tagok, közje­gyzők, notariusok. 4 Az egyházkormányzat és a városigazgatás adminisztrá­ciójának alsóbb szintű alkalmazottai (írnokok) a deákok (literátusok) közül kerültek ki. 5 Az egyházi intézmények javadalmasai az egyházi társadalom különböző rétegeibe tartoztak, amit származásukon kívül iskolázottságuk és javadalmuk határozott meg. Tanulmányaikat a hazai (székesegyházi, plébá­niai, kolostori) iskolákban végezték, szakmai végzettségért külföldi egyete­meket kellett látogatniuk. A hazai jogban jártasságukat a helyi joggyakorlat­ban, jogi szakképzettséget pedig Padova és Bologna jogi fakultásain szereztek, számosan doktori fokozattal tértek haza. 6 109

Next

/
Oldalképek
Tartalom