Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék multja és jelene

bati cukorgyárhoz lépett be, mint tisztviselő. 1894-ben a lábatlani, majd 1900-ban a nyer­gesújfalui cementgyárhoz kerül mint gyár­gondnok és pénztáros. 1915-től 1922-ig is­mét a lábatlani cementgyárban mint főtiszt­viselő működött és 1922-ben tért vissza és azóta megszakítás nélkül gondnoka, főtiszt­viselője a gyárnak. Szabadalma van a „Ce­mentégető kemencéknél égési baleseteket elhárító védőkészülék" címén. Volt községi képv. testületi tag. Az iskolaszék gondnoka, a Polgári Olvasókör volt elnöke. Neje: Burián Viktória, gyermekei: Izabella, Ilon­ka, Oszkár, Gizella, Ödön, Margit. Benkő József ny. m. kir. honvéd tiszthe­lyettes, Ács. 1884-ben szül. Baltaváron. Is­koláit Baltaváron és Pancsován végezte és 1906-ban katonaéveinek leszolgálására a 83. ezredhez került. Továbbszolgáló ma­radt és később a 68. ezredhez osztották be. Zimonyban érte a világháború és a szerb, orosz és olasz fronton küzdött, háromszor sebesült. A nagy ezüst és a bronz vit. érem, a Károly-kereszt és számos szolgálati és jubileumi érem tulajdonosa. 1929-ben, 30 évi betudott szolgálat után vonult nyug­díjba. Neje: Dulay Mária. Benyák Balázs ny. máv. föraktárnok, Ta­tabánya. 1865-ben szül. Kiskunhalaso:i. Is­koláit ugyanott végezte és 1893-ban lépett a Máv. szolgálatába. Kiskunhalason, Baján, Urszentiványon, 1904-től 1912-ig pedig Ta­tabányán teljesített szolgálatot. 1912-ben került Felsögallára és 30 évi szolgálat után vonult nyugalomba. Neje: Brecska Eleo­nóra, gyermekei: Mária, vitéz Bakáts Kál­mán gépészmérnök, Ferenc tisztviselő, dr. Bajtai Dezső hadbíró-százados, Irén, Jenő és Ida. Két sógora: Brecska Mihály és Jó­zsef a világháborúban hősi halált halt. Berber János gazdálkodó, községi bíró, Bajót. 1877-ben' ugyanitt született. Régi bajóti családból származik, atyja is részt­vett a községi ügyek vezetésében. A világ­háborúban 33 hónapon át harcolt, sebesült. 1920 óta vesz részt a községi munkában, 6 évig volt törvénybíró is. Neje Pósa Mária, fia Sándor. Berberich Jakab magánzó, Dorog. 1877­ben Dorogon született, ősei körülbelül 200 évvel ezelőtt kerültek Dorogra. Iskoláit Do­rogon és Muzslán végezte s ezután előbb gazdálkodott, majd a vendéglős ipart űzte 1927-től—1932-ig, amikor a vendéglő ve­zetését vejére, Stein Jánosra bízta. A köz­ügyekben 30 év óta vesz részt, hosszú ideig volt közs. pénztáros és biró is, jelen­leg virilis képviselő. Az egyházi ügyekben is részt vesz. Neje: Schuszter Róza, leánya Mária: Stein Jánosné. Berberich János gazdálkodó, községi bíró, Dorog. 1884-ben szül. Dorogon. Iskolái után atyja mellett gazdálkodott, majd 1905-ben önálló gazda lett. Jelenleg 30 hol­don gazdálkodik' 1925 óta a Dréher-sör­gyár helybeli egyedárusítója. A világhábo­rúban az orosz fronton harcolt, sebesült, később fölmentették. 1922 óta tagja a közs. képv.-testületnek, 1933 óta pedig a bírói tisztet tölti be. Tagja a frontharcosoknak és a gazdakörnek. Neje: Schmidt Julianna, aki­nek első férje, Berberich József, hősi halált halt. id. Berezeli József községi képv.-testületi póttag, Tata. 1880-ban Tatán született, ős­régi tatai családból származik. A világhábo­rúban a 15. közös tiizérezredben szolgált az orosz és olasz harctéren 30 hónapon ke­resztül. 1936-ban érdekképviseleti alapon lett tagja a község képviselőtestületének, mint póttag. Neje: lakács Mária, gyerme­kei: Mária, Mariska, József, Ferenc, Anna, Antal és István. Dr. Berczy Károly magánorvos, Alsógalla. 1908-ban Budapesten született. Az orvosi diploma elnyerése után Kispesten kezdte meg működését és 1934 óta működik Alsó­gallán. Neje: Németh Margit, gyermeke: Károly. néhai kolozsnéntai Bereczky Lajos ma­gántisztviselő, Csév. Komáromban 1891-ben szül. Középiskoláit Budapesten és Fiúmé­ban végezte és mint magántisztviselő mű­ködött. 1930-ban hunyt el. Özvegye a csévi iskola tanítója, h. igazgatója, a Szívgárda és az Ifj. Vöröskereszt Egyesület vezetője. Gyermeke: Éva. Berencz György gimnáziumi tanár, Esz­tergom. 1883-ban Futtakon szül. Középisko­láit Újvidéken, a tanárképzőt Budapesten végezte. Magyar, német nyelvet tanít. Vé­gigküzdötte a világháborút és a szerb, orosz, olasz és albán fronton harcolt. Szá­mos kitüntetés tulajdonosa, emléklapos szá­zados. A levente egyesület vezető főokta­tója, a kaszinó és a kat. kör vál. tagja. Neje: Hermann Eleonóra, fia: György. Berényi Géza vendéglős, Bánhida. 1886­ban a bácsmegyei Béregen szül. Iskoláit Bezdánban végezte, majd mint kereskedő külföldön fejlesztette szaktudását és 1911­ben önálló lett. 1928-ban lép át a vendéglős­iparba, miután a szakmát elsajátította. A a világháborúban a 38-as gyalogezredben a szerb és az orosz harctéren küzdött. Szám­vevőőrmesteri rangban szerelt le. Felesége: Reisz Hermina, két nevelt gyermeke van: Kálmán József és Kálmán Hugó, kiknek édesatyja néhai Kálmán Hugó volt, aki a vasúti vendéglőt 1910-ben alapította. Dr. Berényi Róbert ügyvéd, tb. vm. fő^ ügyész, Esztergom. 1893-ban Köbölkúton szül. Középiskoláit Esztergomban, az egye­temet Budapesten végezte. 1926 óta műkö­dik, 1930-ban a vármegye tiszteletbeli fő­ügyésze lett. Megelőzőleg nyolc éven át, mint rendőrfogalmazó az esztergomi és a székesfehérvári kapitányságon működött. Részt vett a világháborúban és három évig orosz fogságban volt. Tagja a város képv­testületének, ügyésze és tagja számos tár­694

Next

/
Oldalképek
Tartalom