Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat harmadik évkönyve

A társulat tagjainak névsora

168 Az igazgató választmány tagjai: Andrássy János, kir. taná­csos, Esztergom vármegye alispánja. Dr. Bárdos Rémig, benczés főgymn. tanár. Boltizár József, fölszentelt püspök, érseki helyettes. Dr. Csernoch János, apát­kanonok. 5 Dr. P'öldváry István, városi főügyész. Gond Ignácz, alesp.-plébános, Stomfa. Hanny Béla, herczegprimási urad. jószágigazgató. Dr. Helcz Antal, ügyvéd. Dr. Kereszty Viktor, theol. tanár. lOLitsaer Sándor, el. iskolai igazgató-tanító. Magos Sándor, kir. táblai biró. Maiina Lajos ügyvéd. Maszlaghy Ferencz, prépost­kanonok. Dr. Mátray Ferencz, megyei főorvos. ISMórocz Emilián, noviczius mester és tan.-felügyelő, Pannonhalma. Obermayer György, reális­kolai igazgató. Pelczer Lipót. esp.-plébános, Dorogh. Reusz József, takarékpénz­tári igazgató. Reviczky Győző, központi főszolgabíró. 20 B. Szabó Mihály, megyei főjegyző. Sztankay Kálmán, földbirto­kos, Csata. Vojnits Döme, főiskolai igaz­gató, Pannonhalma. Vásárhelyi Géza, földbirto­kos, Tinnye. Dr. Wertner Mór, körorvos, Muzsla, A társulat tagjainak névsora. Tiszteletbeli tagok: Dr. Czobor Béla, egyetemi m. tanár, a műemlékek orsz. bizott­ságának előadója. Dr. Feichtinger Sándor, kir. tanácsos, nyug. városi főorvos. Dr. Fraknói Vilmos, cz. püspök, a muzeumok és könyvtárak főfelügyelője. Dr. Hampel József, egyetemi rendes tanár, a nemzeti múzeum igazgató őre. Dr. Récsei Viktor, pannonhalmi központi könyvtárőr. f Villányi Szaniszló, bakonybéli sz. Benedekrendi apát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom