Esztergom évlapjai 1985 (Esztergom ipartörténete)

funkciókat viselő kisváros az ipar befogadásával. Esztergom esete sajátos, de a fenti szempontból nem egyedi. Városfejlődés és iparosítás össszefüggésének be­mutatósa — ez a tanulmány má­sik jelentős értéke". A város iparosodása sok ténye­ző együttes hatásának eredmé­nyeként valósult meg. Kiemelke­dő szerepet játszottak ebben azok a személyek, akik több év­tizedes munkával, áldozatos szer­vező, irányító tevékenységükkel meghatározói voltak Esztergom legújabbkori történetének. Tizen­három ipari és iskolai vezető munkáját kívánta a szerkesztő bizottság elismerni és megörö­kíteni életrajzuk közreadásaval. A gazdag képanyaggal záruló tanulmánykötet fontos részei az ipari üzemeket, az ipari szakem­bereket képző iskolákat, vala­mint a MTESZT-t bemutató feje­zetek. A szerzők aJapos tárgyi isme-.- '} réttel, sokoldalúan, változatosan mutatnak be egy-egy gyárat, intézményt. Sok adatot, eddig nem publikált történeti adalékot ismerhet meg az olvasó. A kü­lönböző tanulmányokat egymás­sal összevetve érdekes és izgal­mas gondolatokat ébresztő ol­vasmányként forgatható ez o könyv. Megtudhatjuk belőle töb­bek között azt, hogy EszterQom lakóinak 62 a munkásosz­tályhoz tartozik. Az iparban dol­gozók száma az államosítás óta ötszörösére, a termelés értéke fo­lyóáron hetvenötszörösére emel­kedett, s meghaladja az évi két milliárd forintot, melynek több mint fele export. A nők foglalkoz­tatása megoldott. Esztergom iparának történetét va­lamennyi városunkat szerető em­ber figyelmébe és érdeklődésé­be ajánljuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom