Esztergom évlapjai 1985 (Esztergom ipartörténete)

Az „Esztergom ipartörténete" c. tanulmánykötetben népes szerző, gárda dolgozta lel a város ipa­rának fejlődését. Ezen belül is nagy figyelmet fordított a fel­szabadulás utáni évtizedek tör­ténelmi jelentőségű változásaira, melynek során Esztergom ipari várossá vált. Ez a könyv az 1979-ben újra in­dult „Esztergom Evlapjai" című kiadványsorozat negyedik kötete. A Balassa Bálint Társaság kiad­ványának szerkesztő bizottsága kezdettől fogva fontos szerepet szánt azoknak az írásoknak, amelyek városunk iparával fog­lalkoztak. E törekvés jegyében adta közre 1979-ben Baják Ist­ván „60 éves a SZIM esztergomi marógépgyára" és Pálmai Lász­ló „Esztergom mai iparszerkezete és annak jövője" című tanulmá­nyát. 1981-ben jelent meg Né­meth János „A MTESZ eszter­gomi szervezetének tevékenysé­ge" című dolgozata. Ezt a folyamatot kívánta a szer­kesztő bizottság betetőzni azzal, hogy az 1985-ös kötetet teljes egészében a város iparának szentelte. A négy évig tartó ku­tató és feldolgozó munka a GTE és MATE esztergomi szervezete­inek kezdeményezésére, a Balas­sa Bálint Társaság szervezésé­ben indult meg hazánk felsza­badulásának 40. évfordulója tisz­teletére. E kötet arra vállalkozik, hogy egységes szerkezetbe foglalt ta­nulmányok révén ismertesse meg olvasóival iparunk múltját és je­lenét. A bevezető írások után dr. Gyar­mati Lajos összefoglaló tanul­mányát olvashatjuk. Érdemes ez­zel kapcsolatban idézni Enyedi György akadémikus véleményét: „A dolgozat főbb értéke a fel­szabadulás utáni fejlődés tüze­tes, értékelő, üzemtörténeti rész­letekben el nem vesző feldol­gozása. Ez magas szakmai szín­vonalú, elsődleges eredmény, és a további kutatások számára for­rásértékű. Nemcsak a város ipa­rosulásának ismeretét adja, ha­nem sok általánosítható tanul­sággal szolgál, hogyan kapasz­kodhatott meg egy alapvetően tercier jellegű, de igazgatasi

Next

/
Oldalképek
Tartalom