Esztergom Évlapjai 1934

ÉRTEKEZÉSEK - Dr. Zákonyi Mihály: Balassa Bálint születési éve

14 Dr. Zákonyi Mihály Balassa Bálírit születési éve. A főszékesegyházi könyvtár rendezési munkálatai közben kezembe került Balassa Andrásnak, a Bálint unokabátyjának, — ki az unokaöccsével vitt vagyonjogi ügyletekben és perekben különben szomorú hírre tett szert — a családi bibliája, mely a könyvtárban ez idő szerint az 5487. szám alatt őriztetik. Ez a biblia Tübingában 1564-ben Morhard Ulrik özvegyénél nyomatott. Balassa András birtokába 1568-ban került. Negyedrét nagyságú, préselt fehér bőrkötésű könyv. Az utolsó levél máso­dik oldalán különféle receptek vannak feljegyezve, az utána követ­kező levélen valamelyik lutheránus lelkész a vasárnapokra és ünnepekre való evangélium és leckei szakaszokat írta be. Ez a beírás a hátulsó tábla belső oldalát is elfoglalja. Az elején a bekötési lapokkal együtt tizenegy levél ki van vágva. Balassa András családi feljegyzéseit az első tábla belső oldalára írta és ez megmaradt. Balassa András halála után fia, Zsigmond, örökölhette e bib­liát, —. ennélfogva neki tulajdoníthatók a Balassa András halála után kelt bejegyzések, — mivel ennek veje, Révay István írta be az előszó végére: Ex libris Stephani de Réva et suorum. Az ő unokája volt az a Révay Pál, ki 1770-ben halt meg mint esztergomi őrkanonok és felszentelt püspök; vele kerülhetett ez a könyv a főszékesegyházi könyvtárba. Balassa András ebbe a bibliába igen gondosan bejegyezte családja tagjainak születési, házassági és halálozási adatait. Pontosan megadja az évet, a hónapot és napot, ennél gyakran azt is, hogy a hét mely nap­jára esett, sőt a születéseknél és halálozásoknál többnyire az órát is, továbbá a helyet. Az egyes személyek születése után, amennyiben az ő életében házasságot kötöttek vagy meghaltak, ennek dátumát utólag mindig odajegyezte. Bennünket, esztergomiakat, az egészből különösebben a Balassa Bálintra vonatkozó bejegyzések érdekelnek. Eddig ugyanis Balassa Bálint születési évét és halálának napját csak hozzávetőlegesen ismertük, lstvánfi feljegyzése alap­ján, hogy 1572-ben, 22 éves volt, születését 1550-re vagy 51-re tették életrajzának írói, születési helyét pedig a család ősi várai­ban, Kékkőn, Divényben, vagy Zólyomban sejtették.

Next

/
Oldalképek
Tartalom