Esztergom Évlapjai 1933

Jubileumi ünnepségek

154 Sinka Ferenc Pál E beszédet olvasva mindenki a trónöröklési alaptörvények alkot­mányos kiegészítésére és a trón jogos örököse, IV. Károly magyar király elsőszülött fia, II. Ottó megkoronázására is gondol. A bécsi ünneplés érdekességeiként kell még feljegyeznünk, hogy a kétszázötven évvel ezelőtti viszonyokat felejtve, azon a francia nem­zet képviseletében Verdier párisi biboros-érsek és a török nemzet képviseletében Dsavid bey, vezérkari ezredes, berlini török katonai attasé is megjelentek. Továbbá a Heldenplatzon egy eredeti török sátor volt felállítva, Kara Musztafa óriási táborából. Végül három len­gyel pilóta szeptember 12-én Krakóban felszállva, a levegőben tették meg az útvonalat, amelyen 250 évvel ezelőtt Sobieski János lengyel király vonult hadai élén Bécs felmentésére, és onnan a párkányi csatatérre és Esztergom visszafoglaláséra. A háromszáz tagból álló lengyel sereg Bécsből a magyar testvér­nemzet meglátogatása céljából Budapestre jött és egyrésze résztvett Esztergomban a Sobieski-emlékmű leleplezésén is. A szeptember 15-én tartott esztergomi szoborleleplezési ünne­pélyt a bazilikában nagy mise előzte meg, amelyet dr Serédi. Juszti­nián dr. bíboros-hercegprímás pontifikált és azon dr. Hlond Ágoston lengyel biboros-primás is jelen volt. Vele jöttek még Janta-Polcynski ny. lengyel miniszter, Lepkowski Szaniszló lengyel követ, Czartoryski Olgiert herceg, Potócki Artúr gróf, Moscicki Henrik egyetemi tanár, Matuszewski Ignác volt budapesti lengyel követ és a többi lengyelek, mintegy hetvenen. A Sobieski-emléket a primási palota alatt, Párkánnyal szemben, „Esztergom visszavételének 250. évfordulójára állíttatta a megye, a város és a Lengyel-Magyar Egyesület", mint az a terméskőből készült obeliszken olvasható. Az emlék tetején fehér lengyel sas látható, alatta pedig Sobieski János lengyel király bronz plakettje van. Az emlékmű leleplezésén a két bíboroson és lengyeleken kivül jelen voltak : a magyar kormány képviseletében Lázár Andor igazság­ügyminíszter, a külügyminiszter képviseletében Villani Lajos báró követségi tanácsos, a felsőház képviseletében Hellebronth Antal ny. tüzérségi tábornok, továbbá Czettler Jenő, a képviselőház alelnöke, Ernszt Sándor volt miniszter, grőf Széchenyi Károly és gróf Csekonics Iván, a Lengyel-Magyar Egyesület képviseletében, dr. Huszár Aladár Budapest székesfőváros főpolgármestere, dr. Lingauer Sándor Komá­rom-Esztergom vármegye főispánja, Karcsay Miklós vármegyei főjegyző, Glatz Gyula polgármester, Schmidt Sándor dr. bányafőtanácsos, stb., a főkáptalan, a katonaság, több helyi társulat és egyesület képviselői, a tanintézetek és a közönség nagy számmal. Az Esztergomi Turista Dalárda éneke nyitotta meg az ünnepélyt, amelynek kiemelkedő pontja Lázár Andor igazságügyminiszter követ­kező beszéde volt: Az esztergomi bazilika fenséges falai között — mondotta — és itt most, a Duna partján, együtt szállt az ég felé a lengyel és a ma­gyar Himnusz. Együtt szállt az ég felé szárnyaló erővel, mint ahogy a viharban a magyar és a lengyel nemzet mindig megtalálta egymást. Itt, ennek az emlékműnek talapzatán, együtt van az ég felé röppenő lengyel sas, amely elérte már célját és ott van mellette a magyar

Next

/
Oldalképek
Tartalom