Esztergom Évlapjai 1926

A szcckesztőség kösleményct. 1. Az „Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat" feladatául Esztergom város és vármegye múltjának régészeti és történeti felku­tatását és ismertetését, a kultúra fejlesztését tűzte ki; evégből múzeumot tart fön, nyilvános könyvtárat létesít, tudományos ásatásokat végeztet, a régészeti és történelmi kutatás eredményeit pedig folyóiratában, esetleg önálló művekben teszi közzé. A társulat tagja lehet (egy régibb tag ajánlatára) minden magyar polgár különbség nélkül. A rendes tagsági díj 1926. évtől kezdve évi 4 pengő, alapító tagsági díj egyszersmindenkorra 100 pengő, örökös választmányi tagsági díj 200 pengő, melyek ellenében a társulati közlöny tagsági illetményül jár. 2. Az „Esztergom Évlapjai" (Annales Strigonienses) időszaki folyó­irat, megjelenik évenként kétszer: március 1-én és október 1-én legalább 3 nyomtatott íven. A szerkesztőség főcélja : anyaggyűjtés Esztergom város és vár­megye jövő nagy monográfiájához. Ez okból helyet ad a folyóiratban a városnak és vármegyének nemcsak régészeti és történeti, hanem területi, természettudo­mányi, köz- és népéleti, jog-, had- és társadalomtörténeti, közművelődési, köz­gazdasági stb. szempontokból tárgyalt egyéb tudományos ismertetéseknek is. A folyóiratot a társulat tagjai tagilletményül kapják. Nem tagoknak egy évfolyam bolti ára 5 pengő. A folyóirat II. évfolyamának ezen 1. és 2. kettős száma egész évi tagsági illetményül szolgál. 3. Alapitó tagjaink közül a társulat folyóiratát ingyenes tagilletményül csak az újonan belépett (50 aranykoronát vagy 100 pengőt befizetett) tagok igényelhetik, mert a betétre helyezett régibb (1000 K és 5000 K) alapító­tagsági díjak, a pénz devalvációja következtében, csekély értékűekké váltak. Tisztelettel felkérjük régebbi t. alapító tagjainkat (akiknek a folyóiratot szintén megküldjük), hogy alapítványaikat megfelelő összegre kiegészíteni, vagy magukat az évi rendes tagsági díj megfizetésére kötelezni szíveskedjenek. Szives adományokat is nagy köszönettel veszünk, mert a nyomdai termékek előállítása, a mai árviszonyok mellett, tetemes költségbe kerül. A nagymultú városnak és vármegyének egyaránt érdeke, hogy a megkez­dett munkát akadálytalanul folytathassuk és szellemi tevékenységünk a szükséges anyagi támogatást ne nélkülözze. A tagsági díjakat, adományokat és új belépési nyilatkozatokat kérjük Müller Gyula társulati pénztárnokhoz (Esztergomi Takarékpénztár) küldeni. •A szerkesztőség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom