Esztergom Évlapjai 1925

Tatrtalomjegysék ezen kötet utolsó lapján van. A szetkesztőség köElemériyeu 1. Az „Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat" felada­tául Esztergom város és vármegye múltjának régészeti és történeti fel­kutatását és ismertetését tűzte ki. A társulat tagja lehet minden magyar polgár különbség nélkül. Az örökítő tagsági díj egyszersmindenkorra 100 aranykorona; alapító tagsági díj 50 aranykorona; rendes tagsági díj évi 2 aranykorona, melyek ellenében a társulati közlöny tagsági illetményül jár. 2. Az „Esztergom Évlapjai" (Annales Strigonienses) időszaki folyó­irat megjelenik évenkint kétszer: március 1-én és október 1-én legalább 3 nyomtatott íven. A folyóiratot a társulat tagjai tagilletményül kapják. Nem tagoknak előfizetési ára egy évre 3 aranykorona. A folyóirat I. évfolyamának 1. és 2. száma, mint jubiláris szám, jelen kötettel egyszerre jelenik meg és az egész évi tagsági illetményül szolgál. 3. A folyóirat jelen kötetéhez tagajánlási és belépési nyilatkoza­tot mellékelünk. Felkérjük a társulat t. Tagjait, hogy ismerőseiket a társulatba való belépésre bírni szíveskedjenek. Vidéki tagoknál belépési nyilatkozat céljára szolgálhat a postautalvány szelvénye is. Az újonan belépő tagok az „Esztergom Évlapjai" I. évfolyamát (míg a készlet tart) 3 aranykorona beküldése ellenében kaphatják. 4. A társulat folyóiratát tagilletményül csak az újonan belépett (50 aranykoronát befizett) alapító tagok igényelhetik. Tisztelettel kérjük a régi t. alapító tagjainkat (akiknek a folyóiratot szintén megküldjük), hogy alapítványaikat 50 aranykoronára kiegészíteni, vagy magukat az évi rendes tagsági díj megfizetésére kötelezni szíveskedjenek. Különösen kérjük a vagyonilag tehetősebb t. Tagtársainkat, vala­mint az intézeteket, vállalatokat, bankokat, gyárakat — kik Esztergom város és vármegye múltja és jelene iránt érdeklődnek—jöjjenek kisebb­nagyobb adományaikkal a Társulat segítségére, mert a folyóirat kiadá­sát a mai nyomdai árak mellett fedezni csupán a tagsági díjakból nem lehetséges. A jelen kötet nyomdai költsége a rendes tagsági díja­kat jelentékenyen felülmúlja. A tagsági díjakat, adományokat és belépési nyilatkozatokat kérjük Müller Gyula társulati pénztárnokhoz (Esztergomi Takarékpénztár) küldeni. A szerkesztőség. . V » •X"'

Next

/
Oldalképek
Tartalom